logo SPSS CR, spol. s r.o.

Proti nezaměstnanosti lze úspěšně bojovat navzdory ekonomické recesi

Speciální dataminingový software SPSS dokáže předpovědět, v jakém oboru hledat práci či jakou formu rekvalifikace zvolit ...

Nepříznivý vývoj na trhu práce s sebou přináší nové výzvy ve smyslu potřeby přesných analýz a návrhů na řešení nezaměstnanosti v daných oblastech. V České republice existuje na 77 úřadů práce (ÚP), na které se denně obrací tisíce uchazečů o práci.

Úřady musí být připraveny uchazeče o práci nejen zaregistrovat a vést o nich podrobné statistiky, ale jejich hlavním úkolem je pomoci najít nezaměstnaným práci, popřípadě jim umět nabídnout vhodnou rekvalifikaci, a to vše velmi rychle a flexibilně.

Pro ÚP by při řešení těchto stále naléhavějších problémů mohl být nápomocný tzv. dataminingový software, který dodává společnost SPSS CR. K registraci uchazečů slouží ÚP již dnes robustní informační systém, který kromě registračních údajů žadatelů eviduje také jejich celkovou dobu nezaměstnanosti a požadavky na konkrétní pracovní pozice. Celkově mají ÚP k dispozici na 80 statistik, které jsou nastavené a poskytují úředníkům zpětnou vazbu například o tom, kolik lidí práci celkově hledá, v jakém regionu je nejvíce nezaměstnaných atd. Dataminigový software by dokázal tyto databáze účinně propojit a v konečném důsledku zefektivnit zprostředkování práce. Navíc by zaměstnancům úřadu dovolil vytvářet ad hoc statistiky a analýzy vyvstalých situací.

Podle Františka Paulíka z ÚP Kladno potřebuje běžná agenda ÚP řešit ještě i další analytické úlohy, které nelze na pevno naprogramovat. Týká se to především následujících úkonů - speciální průběžné reportování, které nelze zahrnout do standardních pravidelných reportů dostatečně pružně vzhledem k rozsahu a komplexnosti systému; ad hoc analýzy podle okamžité potřeby; predikce individuálního budoucího chování registrovaných uchazečů při zápisu i v průběhu registrace a predikce agregovaných časových řad.

"Tyto úlohy musí být řešeny mimo jednotlivé databáze ÚP a v budoucnu i mimo centrální databázi. Proto je nutné vybavit ÚP softwarovými prostředky pro tuto práci, poskytnout školení pro jeho užití a připravit efektivní aplikace pro řízení a přípravu opatření na trhu práce," dodává Paulík.

Lubor Tvrdý z Vysoké školy Báňské v Ostravě poukazuje ve své knize Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu na specifika jednotlivých regionů v jejich boji s nezaměstnaností. Pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj je například typická větší mobilita, Kraj Vysočina se potýká spíše s problematikou sezonních prací a Moravskoslezský kraj se naproti tomu vyznačuje zvýšeným počtem pracovníků z Polska.

Je tedy zapotřebí najít nové řešení, které ÚP nabídne pomocnou ruku formou expertní předpovědi, která by vycházela z potřeb a údajů daného regionu popřípadě požadavku. Ideální forma řešení je propojení dat, která ÚP již k dispozici mají, s jinými demografickými údaji či vlastními průzkumy.

Jan Řehák, ředitel a jednatel SPSS CR k tomu říká : "Dataminingový software firmy SPSS tyto funkce nabízí, což v konečném výsledku přináší zcela odlišný pohled na věc. Evidence nezaměstnanosti je jen prvním krokem k řízení trhu práce a k pomoci nezaměstnaným. Potřebné jsou návazné validní informace o tom, v jakých oborech uchazečům práci nabídnout a jakou rekvalifikaci zvolit, tedy predikce úspěšnosti žadatele o práci. Úřady práce se také potýkají s nepoctivostí a touhou po pouhém pobírání sociálních dávek. I v tom může náš dataminingový software pomoci, stejně jako v jiných oborech, kde je nutno predikovat a rozpoznat nepoctivost."

Článek SPSS CR, spol. s r.o. ze dne 4. června 2009 - čtvrtek

Další články od SPSS CR, spol. s r.o.