logo itpoint.cz

Generální povolení č. GP - 22/1999 na poskytování telekomunikačních služeb

ČTÚ vydalo generální povolení č. GP - 22 /1999 - hlasová komunikace prostřednictvím telekomunikační sítě Internet.

Ministerstvo dopravy a spojů - Český telekomunikační úřad (dále jen povolující orgán) jako povolující orgán příslušný podle § 21 odst. 2 a § 22a zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb. vydává podle § 4, odst.3 citovaného zákona

generální povolení č. GP - 22 /1999

na poskytování telekomunikačních služeb:

  1. zprostředkování přístupu k telekomunikační síti Internet
  2. hlasové komunikace prostřednictvím telekomunikační sítě Internet, za následujících podmínek

1. Poskytovat výše uvedené služby (dále jen služby) je oprávněna fyzická nebo právnická osoba (dále jen "poskytovatel"), která řádně ohlásila služby, které předpokládá poskytovat prokazatelným doručením úplně a správně vyplněného ohlašovacího listu, uvedeného v příloze tohoto generálního povolení povolujícímu orgánu, která zahájí poskytování služeb v souladu s podmínkami tohoto generálního povolení, a která na základě tohoto řádného ohlášení získala podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušné živnostenské oprávnění pro poskytování telekomunikační služby.

2. Poskytovat služby podle tohoto generálního povolení lze jen na území České republiky.

3. Přístup uživatelů k telekomunikačním službám sítě Internet bude poskytovatelem zajišťován prostřednictvím přístupových prostředků oprávněných poskytovatelů služby pronájmu okruhů a vedení, nebo prostřednictvím povolujícím orgánem povolených vlastních přístupových prostředků, na základě písemné smlouvy s uživatelem služeb.

4. Poskytovatel služeb i jejich uživatel jsou povinni při připojování koncových telekomunikačních zařízení k jednotné telekomunikační síti ( dále jen JTS ) pro účely poskytování služeb postupovat podle podmínek generálního povolení č. GP 07/1996. V případě připojování telekomunikačního zařízení, na které se nevztahuje uvedené generální povolení, je povinen si vyžádat od povolujícího orgánu povolení k jeho připojení k JTS.

5. Technická způsobilost zařízení použitých k poskytování služeb, v případech kdy jsou tato zařízení připojena k JTS, musí být schválena povolujícím orgánem.

6. Provozní podmínky připojení zařízení pro poskytování povolených služeb k JTS projedná a smluvně zajistí poskytovatel s provozovatelem této sítě.

7. Poskytovatel nesmí na svoje ani na cizí servery, které jsou přístupné přes Internet, vkládat informace, jejichž šíření je v rozporu s právními předpisy platnými v České republice. Zjistí-li, že se takovéto informace na jím provozovaný server dostaly, pak je povinen je co nejrychleji odstranit, popř. zamezit jejich dalšímu šíření.

8. Poskytovatel je povinen při poskytování služeb podle tohoto generálního povolení dodržovat právní předpisy, technické předpisy, české technické normy a jednotná pravidla, zveřejňovaná v Telekomunikačním věstníku, a to zejména:

9. Poskytovatel nese vůči uživatelům plnou odpovědnost za kvalitu poskytované služby v rozsahu, v jakém ji může ovlivnit. Je povinen k zahájení poskytování služby vypracovat řád služby, včetně reklamačních pravidel a ceníku služby a uživatele služby s nimi prokazatelně seznámit.

10. Poskytovatel je povinen zachovávat telekomunikační tajemství podle § 20 zákona o telekomunikacích.

11. Poskytovatel nesmí vázat poskytnutí jednoho výkonu (služby) na přijetí jiného výkonu, pokud výkon požadovaný uživatelem služby nelze z technického či provozního hlediska poskytnout bez výkonu jiného.

12. Poskytovatel nesmí úmyslně podporovat ani znevýhodňovat služby poskytované na základě tohoto povolení přerozdělováním nákladů z ostatních nebo do ostatních činností, přerozdělováním příjmů z ostatních nebo do ostatních činností ani jakýmikoliv jinými finančními opatřeními.

13. Poskytovatel je povinen poskytovat služby za rovných podmínek pro všechny uživatele. Cena, za níž jsou služby poskytovány, musí odpovídat platným cenovým předpisům a informace o její výši musí být veřejně dostupná.

14. Telekomunikační zařízení používaná k poskytování služeb a dodržování podmínek tohoto generálního povolení při poskytování služeb, podléhá podle §19, odst. 2 zákona o telekomunikacích výkonu státní inspekce telekomunikací.

15. Poskytovatel je povinen vytvořit základní podmínky k provedení kontroly, zejména je povinen poskytnout součinnost odpovídající oprávněním pracovníků povolujícího orgánu. Dále povolující orgán je oprávněn požadovat a poskytovatel služby je povinen předkládat bezplatně povolujícímu orgánu statistické výkazy v rozsahu a termínech stanovených příslušným orgánem státní správy.

16. Povolující orgán může podmínky a ustanovení tohoto generálního povolení doplnit nebo změnit, anebo generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona o telekomunikacích omezit nebo zrušit. Doplňky, změny, omezení, příp. zrušení tohoto generálního povolení bude publikováno s dostatečným časovým předstihem v Telekomunikačním věstníku.

17. Povolující orgán nenese odpovědnost za škodu, která vznikne poskytovateli nebo uživateli služby v souvislosti s poskytováním služeb, v souladu s tímto generálním povolením, popř. s jeho změnami či zrušením.

18. Pokud se poskytovatel služeb rozhodne ukončit poskytování ohlášených služeb, musí tak učinit písemným oznámením, které doručí povolujícímu orgánu nejméně 90 dnů před plánovaným termínem ukončení. Zároveň tuto skutečnost oznámí místně příslušnému živnostenskému úřadu.

19. Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění nebo navrhne pozastavení poskytovaných služeb, porušuje-li poskytovatel služby podmínky stanovené v tomto generálním povolení. Možnost uložení této sankce nevylučuje postih poskytovatele podle ustanovení § 19 odst. 6 až 9 zákona o telekomunikacích.

20. Za poskytování služby podle tohoto generálního povolení povolující orgán nevybírá poplatky.

21. Poskytovat služby zprostředkování přístupu k telekomunikačním službám sítě Internet na základě dříve vydaných individuálních povolení a na základě generálního povolení č. GP- 22/1997 se považuje za povolené a ohlášené podle tohoto generálního povolení, pokud splňuje podmínky v něm stanovené.

22. Dnem nabytí účinnosti tohoto generálního povolení se zrušuje generální povolení č. GP- 22/1997 ze dne 1. prosince 1997, uveřejněné v Telekomunikačním věstníku, částka 12/1997.

23. Toto generální povolení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1999.

Ing. David Stádník v.r. - vrchní ředitel

Článek ze dne 30. července 1999 - pátek