logo itpoint.cz

Národní telekomunikační politika ČR

Základní podmínkou pro trvalý celospolečenský a ekonomický růst v ČR je dynamický rozvoj telekomunikací. Stanovení cíle Národní telekomunikační politiky České republiky vychází z uvedené skutečnosti.

Základní podmínkou pro trvalý celospolečenský a ekonomický růst v ČR je dynamický rozvoj telekomunikací. Stanovení cíle Národní telekomunikační politiky České republiky (dále NTP) vychází z uvedené skutečnosti.

Cílem NTP je uspokojování potřeb české ekonomiky, požadavků fyzických a právnických osob a zájmů státu na zajištění kvalitních, spolehlivých a široce dostupných teleko-munikačních služeb v rozsahu odpovídajícím vyspělým státům Evropské unie a světa s cílem zapojit Českou republiku do globální informační společnosti 21. století.


Prostředkem pro zabezpečení cíle NTP jsou zejména nediskriminující a transparentní podmínky stanovené zákonem o telekomunikacích a prováděcími právními předpisy.

Pro dosažení stanoveného cíle je nezbytné realizovat tyto hlavní procesy :

Dokončit liberalizaci telekomunikačního trhu, což umožní vstup nových telekomunikačních provozovatelů1 a poskytovatelů telekomunikačních služeb na trh telefonních služeb poskytovaných v pevné síti a vytvoří podmínky pro vznik konkurenčního prostředí, přičemž bude zajištěn každému uživateli přístup k základním telekomunikačním službám (k jejich souboru zvanému "univerzální služba").

V období plné liberalizace posílit regulaci zřízením národního regulačního orgánu (dále NRO) transformací Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který regulačními mechanizmy podle zákona o telekomunikacích zajistí nediskriminující a transparentní podmínky na telekomunikačním trhu. Regulace musí být transparentní a pouze tam, kde je to nutné a nezbytné, musí podporovat volnou hospodářskou soutěž a chránit oprávněné zájmy státu a omezené přírodní zdroje. Sloučit dosavadní oddělenou věcnou a cenovou regulaci telekomunikací do působnosti jediného regulačního orgánu v souladu s běžnou praxi v zemích EU.

Pro vznik a podporu konkurence a volné soutěže plně využít princip "otevřeného přístupu k síti" (ONP - Open Network Provision). Usnadnit vstup nových podnikatelských subjektů na trh tak, aby mohly konkurovat dominantním společnostem, ovlivnit snižování cen služeb případně až k úrovni ekonomicky oprávněných nákladů, včetně přiměřeného zisku, a zvyšovat kvalitu služeb a vést k modernizaci sítí.

Zvážit další prodej majetkových podílů státu (FNM - Fondu národního majetku) u telekomunikačních provozovatelů a k postupnému prodeji přistoupit v případě zajištění účinné regulace telekomunikačního trhu ze strany NRO.

V České republice bude dosažena plná liberalizace telekomunikací k 1. lednu 2001, kdy skončí exkluzivní práva SPT TELECOM, a.s. poskytovat mezinárodní a meziměstské telefonní služby včetně místní telefonní služby mimo oblasti vymezených místních sítí a zřizovat a provozovat telekomunikačních zařízení a pevné sítě pro zajištění těchto služeb. V zájmu přípravy telekomunikačního trhu musí být s dostatečným předstihem vytvořeny následující podmínky pro přechod k plné liberalizaci:

Stanovit základní právní rámec pro vztahy v telekomunikacích vydáním zákona o telekomunikacích a prováděcích právních předpisů, které budou prosazovat a podporovat cíl NTP, vycházející z potřeb telekomunikací v ČR a z předpokládaného vstupu do Evropské unie (EU).

Oddělit jednotlivé úlohy státu v telekomunikacích jako :

tvůrce národní politiky se zaměřením na dlouhodobé strukturální cíle včetně legislativy a mezinárodní spolupráce (na úrovni ústředního orgánu státní správy - MDS)

národního regulátora telekomunikačního trhu (NRO) na úrovni orgánu státní správy, vymezit jeho kompetence zákonem o telekomunikacích, aby mohl plnit regulační činnosti v souladu s NTP

vlastníka majetkových podílů v telekomunikačních společnostech (na úrovni FNM)

zajistit rozvoj regulačních mechanizmů, tj. především stanovit pravidla pro plánování a přidělování omezených přírodních zdrojů (kmitočtů, čísel), zjednodušit proces udělování veškerých autorizací, stanovit propojovací pravidla, dále zkvalitnit regulaci cen, stanovit právo NRO zjistit u provozovatele na základě účelově členěných nákladů, zda nedochází ke křížovému financování telekomunikačních služeb, zajistit nákladovou orientaci cen pro telekomunikační služby s regulovanými cenami, vytvořit mechanizmus transparentního financování univerzální služby a harmonizovat tyto mechanizmy s EU


Dokument NTP je určen zejména uživatelům telekomunikačních služeb, telekomunikačním provozovatelům, domácím i zahraničním investorům a NRO k vyjádření základních směrů dalšího rozvoje telekomunikací v období jejich liberalizace. NTP přihlíží k současnému rychlému rozvoji telekomunikací, a proto bude v případě potřeby doplňována podle probíhajících změn v evropském a světovém měřítku. Její platnost je stanovena pro střednědobý horizont (cca 5 let) s tím, že některé úkoly jsou dlouhodobého charakteru.

Dokument NTP je koncipován jako otevřený s možností budoucí úpravy a harmonizace se změněným prostředím.

NTP vychází z celoevropských trendů uskutečňování reforem v telekomunikačním sektoru a navazuje na "Hlavní zásady státní telekomunikační politiky" z roku 1994 s tím, že se snaží o detailnější a komplexnější přístup k jednotlivým problémům. Na rozdíl od telekomunikační politiky z roku 1994, která kladla především důraz na restrukturalizaci SPT TELECOM, a.s., preferuje NTP vytvoření transparentního regulačního rámce pro sektor telekomunikací. Jejím záměrem je poukázat na hlavní problémy v telekomunikacích, stanovit úkoly a naznačit jejich řešení v souladu s požadavky vyplývajícími z členství v NATO a s právními akty ES v souvislosti se vstupem ČR do EU.

Podrobný popis hlavních procesů, oblastí regulace, významných telekomunikačních služeb a další problematiky telekomunikací uvádí Příloha k NTP, která obsahuje následující části :

I. Vyhodnocení Hlavních zásad státní telekomunikační politiky z roku 1994 - hodnotí plnění jednotlivých bodů tohoto dokumentu.

II. Celoevropské trendy uskutečňování reforem v telekomunikacích - popisuje směry reforem prováděných evropskými státy v telekomunikacích.

III. Hlavní procesy v telekomunikacích ČR - obsahuje čtyři podkapitoly, které popisují liberalizaci a volnou soutěž, privatizaci telekomunikačních společností s majetkovou účastí státu, transpozici práva Evropského společenství v telekomunikacích do právního řádu ČR a vymezení regulačních orgánů.

IV. Univerzální služba - stanoví minimální soubor telekomunikačních služeb, který bude dostupný každému uživateli.

V. Globální společnost propojená sítí a konvergence telekomunikačních, mediálních a informačních technologií - předpokládá budoucí vývoj v telekomunikacích s ohledem na příbuzné obory a nové technologie.

VI. Oblasti regulace telekomunikací - obsahuje osm podkapitol, které uvádějí základní regulační činnosti. Jedná se o udělování licencí, ceny telekomunikačních služeb, propojování, kmitočtové spektrum, číslování, ochranu osobních dat a soukromí v telekomuni-kacích, koncová zařízení a normy a technické specifikace.

VII. Významné telekomunikační služby - pojednává o telefonní službě, informačních službách o číslech, družicové komunikaci, mobilní a personální komunikaci a pronájmu okruhů.

VIII. Výzkum a vývoj - vymezuje úlohu státu ve výzkumu a vývoji v podmínkách liberalizace telekomunikačního trhu.

IX. Telekomunikace v krizových situacích - zdůrazňuje využití možností telekomunikací v krizových situacích a spolupráci na budování integrovaného záchranného systému.

X. Mezinárodní spolupráce - vyplývá z členství ČR v mezinárodních organizacích.

Stanoveného cíle NTP hodlá stát dosáhnout mj. realizací následujících důležitých úkolů, přičemž důvody a detailní vysvětlení jsou uvedeny v jednotlivých částech Přílohy k NTP :

A. Podpora a ochrana uživatele telekomunikačních služeb

1. Promítnout do zákona o telekomunikacích princip univerzální služby a vytvořit mechanizmus jejího transparentního financování.
Zajistí MDS ve spolupráci s NRO nejpozději do 31. 12. 2000

2. Promítnout nakládání s osobními daty a ochranu soukromí v telekomunikacích do právních předpisů, vymezit práva a povinnosti uživatelů, provozovatelů a poskytovatelů služeb. Zajistí MDS ve spolupráci s NRO v souladu s datem nabytí účinnosti nového zákona o telekomunikacích

3. Aplikovat všechny požadavky a zásady poskytování otevřené sítě (ONP) pro veřejně přístupnou telefonní službu v konkurenčním prostředí, zejména pokud se týká dostupnosti telefonní služby a požadavků na její kvalitu. Zajistí NRO nejpozději do 31. 12. 2000

4. Zapracovat do zákona o telekomunikacích a navazujících právních předpisů Směrnice ES týkající se rádiových a koncových telekomunikačních zařízení. Zajistí MDS ve spolupráci s NRO nejpozději do 31. 12. 2000

5. Vytvořit podmínky pro zajištění služby informace o číslech všech uživatelů veřejně přístupných telefonních služeb, včetně mobilních. Zajistí NRO nejpozději do 30. 6. 2000

6. Umožnit uživateli svobodnou volbu tarifů z alternativ nabídnutých provozovatelem při zachování nediskriminace uživatele.
Zajistí NRO nejpozději do 31. 12. 2000

B. Činnost státu

1. Dosáhnout plné připravenosti telekomunikačního sektoru v ČR na vstup do EU. Zajistí MDS ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a NRO v souladu s harmonogramem příprav vstupu ČR do EU

2. Zvážit další prodej majetkových podílů státu v telekomunikačních společnostech a k po-stupnému prodeji přistoupit pouze v případě zajištění účinné regulace telekomunikačního trhu ze strany NRO. Další postup stanoví vláda ČR na základě návrhu Ministerstva financí ve spolupráci s MDS

C. Podpora volné soutěže a usnadnění vstupu nových subjektů na telekomunikační trh

1. Vydat regulační pravidla pro vyjednávání o propojení v souladu s právními akty ES zahrnující metodiku výpočtu propojovacích cen na principu nákladové orientace. Zajistí NRO nejpozději do 30. 6. 2000

2. Vypracovat a zveřejnit harmonogram postupného uvolňování kmitočtových pásem určených příslušnými Rozhodnutími CEPT/ERC a Směrnicemi ES. Zajistí NRO nejpozději do 31. 12. 2000

3. Zjednodušit licenční postupy a zajistit jejich harmonizaci s postupy vypracovanými Evropským telekomunikačním úřadem (ETO).
Zajistí NRO nejpozději do šesti měsíců od data nabytí účinnosti nového zákona o telekomunikacích

4. Udělit licenci třetímu mobilnímu provozovateli systému GSM (GSM 1800) na základě výběrového řízení, jehož přípravy byly zahájeny v únoru 1999. Zajistí NRO nejpozději do čtrnácti dnů po skončení výběrového řízení

5. Připravit podmínky pro využití družicové personální služby S-PCS poskytované družicovými systémy LEO (Low Earth Orbit) druhé generace a družicových systémů S-UMTS třetí generace. Zajistí NRO nejpozději do 31. 12. 2003

D. Telekomunikační podpora v krizových situacích

1. Zabezpečit telekomunikační podporu pro období krizových situací. Povinnost telekomunikačních provozovatelů zajistit přípravné práce pro řešení krizových situací a telekomunikační činnosti a opatření v období krizových situací promítnout do nového zákona o telekomunikacích. Zajistí MDS ve spolupráci s NRO v souladu s datem nabytí účinnosti nového zákona o telekomunikacích

2. Přistoupit k úmluvě o tísňových komunikacích schválené na mezivládní konferenci ICET 98 (Intergovernmental Conference on Emergency Telecommunications) v Tampere. Zajistí MDS ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a NRO nejpozději do
30. 6. 2000

3. Plnit úkoly v telekomunikacích vyplývající z členství ČR v NATO. Zajistí MDS ve spolupráci s ústředními orgány státní správy a NRO

E. Podpora plné liberalizace v transparentním a nediskriminujícím prostředí

1. Předložit vládě ČR návrh zákona o telekomunikacích slučitelný s právními akty ES včetně prováděcích právních předpisů a následně vydat soubor navazujících regulačních opatření a zajistit jejich průběžnou aktualizaci. Zajistí MDS ve spolupráci s NRO v souladu s legislativním programem vlády ČR nejpozději 30. 6. 1999

2. Transformovat ČTÚ na nový národní regulační orgán (NRO). Transformace proběhne v návaznosti na datum nabytí účinnosti nového zákona o telekomunikacích

3. Restrukturalizovat číslovací plán v oblasti telefonních účastnických čísel (včetně jejich fyzického přečíslování) a stanovit transparentní a nediskriminující pravidla pro přidělování čísel. Zajistí NRO nejpozději do 30. 6. 2000

4. Stanovit telekomunikační provozovatele s významnou tržní silou, pro které vyplývají odpovídající povinnosti z právních aktů ES.
Zajistí NRO nejpozději do 30. 6. 2000

5. Uzákonit vydávání závazných normativně technických dokumentů NRO. Zajistí MDS ve spolupráci s NRO v souladu s datem nabytí účinnosti nového zákona o telekomunikacích

Dlouhodobé záměry NTP jsou, v souladu s Programovým prohlášením vlády ČR ze srpna 1998, "...vytvářet předpoklady pro přechod k informační společnosti, rozvoji telematiky a vytváření informačních dálnic především cestou maximálního zpřístupnění Internetu...". Globální společnost propojená sítí a konvergence telekomunikačních, mediálních a informačních technologií je základním předpokladem rozvoje společnosti nového století, zvýšení úrovně vzdělanosti, přístupu k informacím a odstranění bariér mezi národy a významným cílem nejen pro telekomunikace, ale i pro informační politiku státu. Vláda ČR (stát) vyjadřuje tímto dokumentem i svůj zájem a podporu ochraně uživatelů telekomunikací při usměrňování telekomunikačního trhu a jeho postupné deregulaci. Ministerstvo dopravy a spojů ČR bude i v budoucnu reagovat na nové podmínky a dynamický vývoj v oblasti telekomunikací tak, aby bylo dosaženo cíle NTP.

V Praze dne 26. dubna 1999

Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc.
ministr dopravy a spojů


Tady máte k dispozici ke stažení přílohu k dokumentu Národní telekomunikační politiky ČR (67 kB - NTP_priloha.zip, po rozbalení 210 kB - NTP_priloha.doc / 46 stránek).

Článek ze dne 29. července 1999 - čtvrtek