logo itpoint.cz

Bezdrátová telefonní ústředna PEACOCK

Představujeme bezdrátovou telefonní ústřednu Peacock (britský výrobce) s kapacitou až pro 50 mobilních telefonních účastníků. Chcete-li rozšířit stávající pobočkovou telefonní ústřednu o možnost mobilního spojení - pozorně čtěte !

T E S T U J E M E
bezdrátová telefonní ústředna  P E A C O C K

ú v o d

O tom, co se očekává od drátové ústředny, asi není třeba čtenáře poučovat. Jde o zařízení, známé mnoho desítek let. U bezdrátové ústředny už situace není tak jednoznačná. Trochu zjednodušeně lze obě kategorie srovnat se standardním telefonním přístrojem a bezdrátovým telefonem. U skutečně standardního telefonu nás může zajímat maximálně jeho barva a typ volby. Bezdrátové telefony lze už ale rozdělit podle více hledisek. Buď jde o neměnnou dvojici sluchátko - základna, kde ztráta jedné části prakticky znehodnotí i zbytek systému anebo o modernější variantu, kdy si obvykle nejprve koupíte tuto dvojici, ale máte možnost k základně určitým postupem připojovat či přihlašovat další přenosné části - sluchátka.

To už je podmíněno existencí nějaké formy jedinečného elektronického výrobního čísla sluchátka, aby se základna nespojila třeba se sluchátkem souseda, vybaveného stejným typem zařízení. U dosud posledního digitálního standartu pro tento druh bezdrátové komunikace - DECT GAP, vám dodatek GAP v označení zaručuje vzájemnou záměnnost těchto zařízení i od různých výrobců.

Variabilitu možností zde ještě zvyšuje to, že nejenže 1 základna zná až 6 sluchátek, ale můžete mít i více základen s vzájemně přihlášenými sluchátky, kdy 1 sluchátko zná až 4 základny. Dalšími druhy bezdrátové komunikace jsou standarty CT0 a CT1. Liší se zejména frekvenčním pásmem a možným počtem kanálů, společná je jim běžná FM modulace, jde tedy o analogové systémy.

Nezajišťují tedy vůbec soukromí hovoru - jsou na rozdíl od digitálních systémů velmi snadno odposlouchávatelné. První pracuje v pásmu 30-40 MHz, přístroje bývají nejlevnější na trhu. Druhý pracuje v pásmu 900 MHz, má k dispozici 40 kanálů a je lépe připraven pro současný nerušený provoz více bezdrátových systémů na jednom místě. Vzhledem k omezení výkonu, daného povolovacími podmínkami, je pro oba systémy obecně udávám dosah 300 metrů za dobrých podmínek šíření signálu.

Pokud potřebujete používat více přenosných částí na jednom místě, zjistíte, že pouhé masové nasazení přenosných telefonů v potřebném počtu má různé nevýhody. I pokud využijete výše uvedenou možnost různě registrovat přenosná sluchátka křížově registrovat u různých základen, narazíte na některá omezení. Zejména nemáte handover, tedy předávání hovoru mezi základnami. Pokud hovoříte a ztratíte signál ze své základny, váš hovor je přerušen, i když je v prostoru signál z jiné základny a vy tedy můžete ihned přes tuto novou základnu navázat další hovor. Ale zase jen do okamžiku ztráty jejího signálu. Veřejné mobilní sítě se tak mohou nazývat díky schopnosti předávat probíhající hovor bez přerušení mezi různými základnami, tak jak se pohybuje sluchátko. Dále si obvykle musíte si ručně (ne vždy) vybrat, kterou základnu sluchátko zrovna sleduje. S tím úzce souvisí, že má-li se na vás někdo dovolat, musí vědět, na které základně to zrovna půjde. Samozřejmě pokud všechny základny nemáte paralelně na lince. Z předchozích bodů vyplývá problém s více současnými hovory a očíslováním sluchátek, kdy u každé základny může být registrované pod jiným číslem. Bezdrátová ústředna všechny tyto problémy řeší. Umožní vám vybudovat v potřebném prostoru buňkovou síť vysílačů, tak aby díky překrývání dosahu jednotlivých buněk nedošlo k úplně ztrátě signálu systému a jednotlivé základny si mohly navázaný hovor mezi sebou předávat.

 schema

To je ve stručnosti asi nejvýraznější vlastnost bezdrátové ústředny. Při plánování nákupu drátové ústředny vás z hlediska kapacity zajímaly prakticky jen dva údaje. Kolik linek z venkovního světa do ústředny vstupuje a kolik pobočkových telefonů, tedy výstupních linek ústředna má. Ke každému telefonu také musí vézt potřebný počet vodičů. Náklady na tyto vnitřní rozvody často překročí cenu technologie.

U bezdrátové ústředny vás tyto údaje zajímají také, ale navíc potřebujete znát rozlohu potřebného pokrytí signálem, aby jste k centrální jednotce ústředny mohli připojit dostatečný počet radiových buněk a protože přes jednu buňku lze vést jen omezený počet současných hovorů, můžete zjistit nejen problém s dostupností signálu, ale i s hovorovou kapacitou, kdy sice signál je, ale již obsazený jinými hovory. Je to stejná problematika, jako u velkých mobilních sítí GSM. Rozsah vnitřních rozvodů klesne, protože nyní již zajišťujete vedení pouze k radiovým buňkám, kterých bývá pochopitelně méně než účastníků v systému. Rozšíření počtu přenosných sluchátek obvykle nevyžaduje jiné náklady, než za samotná sluchátka. U drátové ústředny musíte mít volné pozice pro tyto nové pobočky a potřebujete nová vedení. U bezdrátové ústředny již vedení máte vlastně předem vybudované a jste navíc mobilní.

s t a n d a r d y  a  u s p o ř á d á n í   ú s t ř e d e n

Tyto ústředny pracují v digitálních standardech, ať již zmíněný DECT, využívající pásmo 1800 MHz, nebo CT2, využívající pásmo 900 MHz, který je jeho předchůdcem. Někdy je ale cenově zajímavější. Výhodou DECTu je větší výběr přenosných sluchátek. U testované ústředny Peacock standardu CT2 jste odkázáni na jediný dostupný typ Motorola Silverlink, který je ale naštěstí celkem levný a váží jen 162 gramů.

Ne nutně ale musíte volit buď anebo. Podobně jako ve veřejných sítích kombinujete používání pevné linky s mobilními telefony, i zde se s touto možností počítalo. Všeobecně lze říci, že bezdrátovou ústřednu můžete buď vytvořit z běžné drátové pomoci příslušných spec.desek či jiných zařízení, ke kterým se potom připojují základnové stanice, o různé kapacitě dle výrobce.

To je případ Ericsson, Siemens, Bosch, Matra aj. Výhodou je obvykle bezproblémová vzájemná podpora, nevýhodou bývá vyšší cena. Anebo použít rovnou nezávislou bezdrátovou ústřednu.

 pohled do nitra systému Peacock
pohled do nitra systému Peacock

To jsou pak buď skutečné ústředny, z jedné strany statní linky, z druhé jen místo pobočkových linek připojujete základnové stanice, někdy může být menší část poboček drátových (faxy a modemy).

Místo počtu poboček (obvykle můžete přihlásit klidně hned maximální možný počet přenosných sluchátek) musíte jen spočítat zmíněnou potřebu základen s ohledem na pokrytí a kapacitu. Máte všechny obvyklé možnosti pobočkové ústředny (omezeni volby, výpis hovoru, přesměrování atd.), jen ušetříte za vnitřní rozvody a získáte mobilitu. Pro spojení ústředny se základnou totiž obvykle stačí dvoudrátové vedení, po kterém je i napájena. To je případ ústředny Peacock.

Také existují verze, kdy centrální jednotka je jen kontrolér pro základny, neplní spojovací funkci, možná bych to přirovnal k mnohonásobnému bezdrátovému telefonu, ovšem s handoverem a pokrytím dle potřeb a peněženky. Na vstupní straně má taková centrála (úmyslně nepíšu ústředna) pro každé sluchátko prostě místo pro připojení dvou drátů. Výhodou je velmi snadné transparentní nasazeni na stávající běžnou ústřednu.

Peacock  a  j e h o  k a p a c i t n í   m o ž n o s t i

V předchozích řádcích jsme probrali některé vlastnosti testované ústředny. Zbývá jen dodat, že u tohoto typu je k dispozici ihned plná kapacita 50 sluchátek, které je ochotná databáze ústředny pojmout. Tento počet se může snížit až o 16 analogových drátových poboček, je-li to potřeba.

Čísla všech těchto sluchátek - poboček volíte zcela libovolně, jen se musíte rozhodnout, zda jsou dvou, tří nebo čtyřmístná. Každé sluchátko má 15 zkrácených voleb, čtyři druhy vyzvánění ve dvou úrovních, možnost podsvětlit displej a odpojit mikrofon. Pokud zákazník provozuje na různých místech více těchto systémů, lze podobně jako u výše zmiňovaných bezdrátových sluchátek DECT přihlásit jedno sluchátko až do osmi samostatných systémů Peacock. Pracovníci z centrály tak mohou telefonovat i z detašovaných pracovišť své firmy. Jen musí znát platný kód daného systému. Při inicializaci si totiž každý systém zvolí čtyřmístné hexadecimální číslo, aby se odlišil od jiných podobných systémů na stejném místě. Samozřejmě znalost tohoto kódu nestačí, každé takové sluchátko musí být současně v databázi systému pod svým jednoznačným číslem ESN. Při získání oznamovacího tónu se na displeji sluchátka také krátce zobrazí vaše číslo, tedy pobočkové číslo, pod kterým vás systém eviduje.

 ústředna + základnové stanice
ústředna + základnové stanice

Pro konfiguraci slouží dodávaný software, pracující v prostředí Windows. Umožňuje nastavit všechny podrobné parametry off-line, a pak je předat do centrální jednotky přes obvyklé sériové rozhraní, anebo je uložit jako soubor pro příští využití. Při úpravách na běžícím systému není nutné vždy přehrávat všechny parametry, můžete vybrat pouze skupinu, kterou měníte. U některých klíčových parametrů se poté doporučuje reset systému pro bezproblémové zavedení novinek. V části, týkající se osazení skříně deskami, vás příjemně překvapí vydařené grafické zpracování. Další dodávaný program slouží k diagnostice při hledání případných problémů. Dokáže dle volby stopovat jak údaje o uskutečněných hovorech, tak i interní komunikaci, například s radiovými jednotkami. Některé vybrané parametry lze také měnit operativně z kteréhokoliv sluchátka, bez nutnosti připojovat PC k ústředně. Samozřejmě jen při znalosti PINu a příslušných kódových kombinací. Pokud tedy dojde ke ztrátě sluchátka, nebo je ho třeba z důvodu opravy vyměnit, lze jak blokaci tak změnu ESN v databázi provést z dalšího sluchátka v systému.

b e z d r á t o v á  č á s t

Dále lze na každém sluchátku zapnout jakýsi servisní režim, kdy je na jeho displeji zobrazována síla signálu a číslo radiové buňky, přes kterou se právě komunikuje. Jde o významnou pomoc při ladění pokrytí signálem, kdy snadno zjistíte místa, která potřebují posílit. Lze toho pak docílit buď doplněním radiových jednotek, anebo jejich jiným rozmístěním. Těchto radiových buněk může systém obsloužit celkem 24, každá buňka poskytuje provozní kapacitu dvou současných hovorů. Radiová buňka obsahuje kromě elektroniky i všesměrovou anténu, její montáž je proto velmi snadná. Dosah je vzhledem ke sníženému výkonu 10mW stejný, jako u výše zmíněných bezdrátových telefonů. V budově tedy 30-60 metrů, ve volném prostoru 300, vzácně i více metrů.

Právě při nastavování optimálních parametrů pro bezdrátový provoz si uvědomíte rozdíly oproti drátovému systému. Podle přání zákazníka lze totiž vytvořit se stejným počtem buněk buď síť větší, ale děravější anebo naopak. Připomíná to trochu historii výstavby sítí GSM, kdy také až v poslední době mají nejstarší operátoři síť dostatečně zahuštěnou.

Můžete určovat, zda při jaké minimální úrovni signálu lze iniciovat hovor. Pokud povolíte pouze vyšší úroveň, snížíte vlastně plošný rozsah využití sluchátka. Zvolíte-li naopak nižší úroveň, navážete spojení i ve větší vzdálenosti od buňky, ale stoupne vám šance na úplnou ztrátu signálu a tedy přerušení hovoru. Připomínám, že jde o digitální systém, tedy spojení buď je perfektní, nebo není vůbec. Abychom ale byli spravedliví, Peacock má tuto běžnou situaci ošetřenou podstatně lépe, než například Paegas. Pokud skutečně dojde ke ztrátě signálu a přerušení spojení, ústředna se ještě asi čtyři vteřiny snaží sluchátko najít, vyzvonit a hovor opět spojit. Podobně lze nastavit, zda má sluchátko přijmout vyzvánění jen při perfektním signálu nebo i při slabším, s rizikem že budete muset hledat vhodnou polohu pro nejlepší signál pro udržení hovoru. Prahové hodnoty signálu, při kterých se má systém pokusit o handover, lze také měnit.

l i n k o v á  č á s t

Vstupní linky jsou analogové, schopné tónové i pulsní volby. Pro dosažení maximální kapacity 20 linek je nutné osadit základní skříň deseti deskami, krok rozšiřování je tedy dvě linky. Z deseti pozic pro linkové desky je šest pozic využitelných také pro desky radiových buněk. Nelze tedy mít současně plný počet linek i buněk. Z provozního hlediska je ústředna připravena fungovat jak samostatně, tak jako přidružený systém jiné pobočkové ústředny. U každé linky zapojené jako pobočka jiné ústředny, lze zvolit režim, kdy jsou plně využívány služby této ústředny ( v originále piggyback ). Když volíte nějaké číslo, Peacock nejprve zjistí, zda pod takovým číslem nemá definován vlastní směr, tedy sluchátko nebo skupinu sluchátek. Pokud tomu tak není, celé číslo vyvolí do druhé ústředny. Pokud tedy vhodně zvolíte očíslování obou ústředen, nemusí se uživatelé vůbec starat, do kterého systému volají. I pro opačný směr, tedy pro příchozí hovory, je Peacock vybaven potřebnými možnostmi. Kromě běžného přiřazení linky k určitému sluchátku či jejich skupině je zde možnost využít obvyklou prostou DISU. Silnou zbraní je ale možnost definovat si vlastní filtry, jak se má přepočítávat došlá složitější volba, aby se z ní získalo potřebné použitelné číslo vlastní pobočky. Díky tomu lze využít u předřazené ústředny například funkce pro obsluhu externí hlasové schránky pro automatické převedení volání z pevné pobočky na příslušné související přenosné sluchátko. Filtr můžete nastavit na ignorování určitého počtu znaků, na spuštění až při výskytu určitého znaku a konečně lze u takto získaného čísla ještě změnit jeho první číslici zleva, tedy údaj tisíce, sta nebo desítky, přičtením nebo odečtením, obvykle číslice jedna. Není pak nic jednoduššího, když u pevné ústředny jsou pobočky ve tvaru třeba 3XY, aby přenosná sluchátka měla čísla 4XY nebo 2XY a tím se vytvářely potřebné vazby. Je to i cesta, jak sdružovat více systémů Peacock dohromady, pokud by vám nestačila zmíněná kapacita 50ti sluchátek. Toto řešení bylo použito například v Barumu Otrokovice.

Se svými sluchátky máte k dispozici i funkce známé z ostatních pobočkových ústředen. Lze tedy pro jednotlivá sluchátka definovat oprávnění k volbě, a to i s ohledem na denní nebo noční režim, který určují vnitřní hodiny. Samozřejmostí je přesměrování, a to i na čísla z připojené ústředny.

z á v ě r

Přes poslední zlevnění mobilních hovorů pro podniky napojené pevnou linkou, nabízené Eurotelem, zůstanou bezdrátové ústředny vítanou volbou pro mnoho podniků. Zatím bohužel asi málokterý bude tak pokrokový, aby skutečně plně nahradil pavučinu drátových rozvodů několika radiovými buňkami. Pravda je, že typickým zákazníkem jsou provozovatelé rozsáhlých prostor, kde se pracovníci běžně pohybují v celém prostoru.

 DP hl. m. Prahy a.s., DZ AUTOBUSY, Praha 4 - Kačerov
DP hl. m. Prahy a.s.
DZ AUTOBUSY
Praha 4 - Kačerov

Takže nepřekvapí, že tento systém používá třeba Makro v prvních obchodech, několik ústředen má pražský dopravní podnik a samozřejmě i jiné podobné významné podniky. Zmíněnou ústřednu nám pro testování zapůjčila firma SAGITA - LTD s.r.o. - http://www.sagita.cz , která nám zejména také umožnila seznámit se s ní již v provozním nasazení, což u tohoto druhu zařízení je pro hodnocení mnohem významnější, než obvyklé hodnocení zařízení sestaveného na vlastním stole.

testováno ve dnech 10 - 12. května 2000 v TESTCENTRU TELEFONIE, Praha 4, Hvožďanská ul. č. 3
a DP Praha - autobusy / Praha 4

Článek ze dne 16. května 2000 - úterý