logo itpoint.cz

Český Telecom - účetní doklady podle IAS

Dále jsou k dispozici konsolidované účetní doklady podle IAS - Rozvaha ze 31. prosince 1999 a 30. září 2000 a Výkaz zisku a ztrát k 30. září 1999 a 30. září 2000.

Konsolidované finanční výkazy ČESKÉHO TELECOMU, a.s., podle mezinárodních účetních standardů. Všechny údaje jsou v milionech Kč. Tyto výkazy nejsou auditovány.

ROZVAHA

31.12. 1999

30.09. 2000

Investiční majetek

134 711

133 696

- hmotný investiční majetek

121 554

119 481

- pořízení investic

8 318

6 598

- nehmotný investiční majetek

4 718

7 402

- finanční investice

121

215

     
Běžná aktiva

21 204

22 879

- zásoby

2 558

2 734

- pohledávky

8 636

9 339

- vložené služby od TelSource

658

281

- hotovost

9 352

10 525

     
Aktiva celkem

155 915

156 575

     
Vlastní jmění

97 478

102 338

- akciový kapitál

32 209

32 209

- rezervy

65 269

70 129

     
Závazky

58 437

54 237

- úvěry a půjčky

37 442

35 978

- závazky vůči věřitelům

11 582

9 801

- finanční leasing

24

6

- daňové a ostatní závazky

9 389

8 452

     
Vlastní jmění a závazky celkem

155 915

156 575

 

VÝKAZ ZISKů a ZTRÁT

30.09. 1999

30.09. 2000

Hovorné

22 307

22 475

Ostatní výnosy

15 763

19 107

Výnosy celkem

38 070

41 582

Náklady na pracovníky

5 513

5 713

Ostatní náklady

13 199

15 280

Provozní náklady celkem

18 712

20 993

Provozní hospodářský výsledek před zahrnutím odpisů (EBITDA)

19 358

20 589

Odpisy

9 894

10 929

Provozní hospodářský výsledek (EBIT)

9 464

9 660

Vložené služby od TelSource

349

441

Nákladové úroky

2 413

2 228

Úrokový výnos

(326)

(179)

Čisté kurzové (zisky) / ztráty

348

147

Hospodářský výsledek před zdaněním (PBT)

6 680

7 023

Daň z příjmu

2 218

2 166

Čistý zisk

4 462

4 857

 www.telecom.cz
příloha tiskové zprávy

Článek ze dne 1. listopadu 2000 - středa