logo itpoint.cz

LEVEL - GSM brána Level GB 100

Produkty náchodské firmy Level s.r.o. jsou v našem oboru všeobecně známé. Mezi první výrobky patřily zejména různé tarifikační pomůcky a tak je logické, že když firma začala vyrábět i GSM brány, stalo se jejím krédem heslo vše pro snížení nákladů za telefon. Pojďte se spolu s námi blíže podívat na GSM bránu GB 100.

T E S T U J E M E
GSM brána Level GB100

ú v o d

 GSM brána LEVEL GB 100
LEVEL GB 100

Produkty náchodské firmy Level s.r.o. jsou v našem oboru všeobecně známé. Patří k nemnoha prvovýrobcům telekomunikační techniky na našem trhu. Mezi první výrobky patřily zejména různé tarifikační pomůcky a tak je logické, že když firma začala vyrábět i GSM brány, stalo se jejím krédem heslo vše pro snížení nákladů za telefon. Toto heslo je naplňováno i tím, že testovaná brána patří mezi snad nejlevnější výrobky na trhu a to i přesto, že umí o dosti více než jen sloužit jako převodník telefonní linka / síť GSM. O ekonomických aspektech využití GSM bran jsem již zde psal dříve.

Z hlediska technického řešení jde o bránu využívající pro spojení do sítě GSM mobilní telefon. Náš exemplář byl vybaven low-endovým modelem Siemens C10. S tímto modelem se můžete u nás setkat zejména v GO sadách Eurotelu. Pokud si místo něho seženete a osadíte typ C11, bude vaše brána rázem připravena na provoz GSM1800. Občas se vyskytne názor, že taková koncepce je nemoderní či nedokonalá, a že moderní brána již využívá jedině průmyslový modul GSM. Pokud se nejedná o bránu, od které očekáváme poskytnutí všech služeb, včetně datových ale právě o nejčastější využití pro obejití pevné sítě při snížení nákladů hovorů až o 70%, vyhoví plně i levnější brána. Klíčovým momentem její konstrukce je vyřešení vidlice, tedy obvodu zajišťujícímu rozdělení směrů hovorového signálu. Na analogové telefonní lince jsou totiž na jediném vedení přítomny signály obou směrů. V rozhraní GSM modulu či telefonu však má každý směr přenosu svůj vlastní vodič. Pokud tento obvod pracuje nedokonale, část signálu se vrací zpět a díky zpoždění, vznikajícím při digitalizaci, je vnímána jako rušivá ozvěna. Prakticky všechny současné brány totiž uvnitř spolupracují s GSM modulem analogově. Dokonce i brány EuroISDN. Zde se blýská na lepší časy, kdy již existují GSM moduly, nabízející mimo analogové i skutečně digitální rozhraní. Nyní stačí jen vyčkat na bránu, která toto dokáže využít. Tato eliminace analogově digitálního převodu signálu má význam pochopitelně jen pro brány, které pracují plně digitálně i na straně odvrácené od GSM, tedy napojené přes rozhraní EuroISDN anebo v interním provedení jako rozšiřující prvek nějaké pobočkové ústředny s číslicovým spojovacím polem.
Dalšími důvody pro pořízení GSM brány mohou být kromě zmiňované finanční úspory také potřeba zajistit spojení i z místa bez pevné linky, při spojení s pobočkovou ústřednou lze pak snadno přepojovat hovory i z mobilní sítě, odstranění obavy u telefonujícího z biologických účinků elektromagnetického záření a konečně bývají brány využívány pro dálkové ovládání přístrojů či přenost alarmů z poplachových ústředen všeho druhu.

Testovaná brána může být zakoupena i v provedení pro připojení jako jedna z pobočkových, výstupních linek pobočkové ústředny. My jsme měli k dispozici běžnější variantu, tedy bránu určenou k simulaci státní linky a tedy k zapojení na vstupní stranu pobočkové ústředny. Pokud to ústředna umožňuje, snadno můžete využívat dodatečnou volbu DISA.

k o n s t r u k c e,   i n s t a l a c e  a   n a s t a v e n í

Konstrukce GSM bran bývá často určena tím, zda pro spojení s mobilní sítí GSM využívají vnější mobilní telefon anebo modul. Jde o to, že do tohoto "srdce" brány musíte umístit svou SIM kartu. Pokud jde o modul, bývá obvykle možnost instalovat SIM snadno z vnější strany, protože moduly obvykle samy neobsahují místo pro SIM. Ta je k nim připojována kratším kablíkem ze SIM zásuvky. Pokud je využit telefon, SIM se samozřejmě vkládá obvyklým způsobem do něj. Až takto osazený telefon se pak vkládá buď celý do skříně brány, anebo zůstává vně brány, ke které se připojuje kabelem.

Testovaná brána využívá ten složitější postup, tedy SIM do telefonu a telefon do brány. Protože je ale výměna SIM karty velmi zřídkavou záležitostí nejen u GSM brány, lze toto řešení akceptovat. Vlastní připojení brány je velmi snadné. Po připojení dodaného síťového napáječe 12V a antény už skutečně jen stačí najít s dodávanou magnetickou anténkou co možná nejsilnější signál GSM sítě. Pro připojení ústředny slouží obvyklý modulární konektor RJ12.

 GSM brána LEVEL GB 100
LEVEL GB 100
& E10,S10,C10,C11

Trochu neobvyklé je, že brána pro svůj správný chod vyžaduje zapnutý PIN kód SIM karty. Od toho PINu se totiž pak odvíjí celé programování brány, kde tento PIN slouží současně jako heslo k blokaci neoprávněných zásahů do konfigurace brány. Nastavování potřebných parametrů brány se provádí tónovou volbou z připojeného zařízení, tedy z běžného telefonu i přes pobočkovou ústřednu. Výrobce se snažil přizpůsobit každé ústředně, takže brána dokonce dokáže po svém zapojení, třeba po výpadku napájení, krátce vyzvonit svou linku, pokud to ústředna vyžaduje při inicializaci. Dále je počítáno s různými možnostmi výběru nejlevnější cesty volání, což je funkce pobočkových ústředen nejlépe využitelná právě v kombinaci s GSM bránou. Pokud tedy pobočková ústředna pohltí část volaného čísla, lze bránu nastavit, aby ho před odesláním do mobilní sítě opět doplnila. Aby se nevolaly směry, které nejsou z mobilního telefonu tolik levné, lze nastavit až dvanáct povolených předvoleb. Obvykle to bývají volačky mobilních sítí a čísla volání různých služeb operátora, jako např. infolinka. Pro odlišení od státní linky lze také nastavit různé typy oznamovacího tónu brány.
Přes analogové připojení vám sice brána nedokáže předat číslo volajícího, což je jinak populární funkce mobilního telefonu, ale stále ještě dokáže označit přesný začátek hovoru, tedy přihlášení volaného, otočením polarity na lince. S tímto údajem si již poradí jak ústředna a její tarifikační software, tak i třeba mincovní telefon, pokud ho budete chtít mít takto připojený. Jako u každé solidní brány i zde máte možnost v rámci instalace dovyvážit případné echo signálu, riziko jehož vzniku je popsáno výše.

t a t o  b r á n a  m á  n ě c o  n a v í c

Tato brána neumí jen telefonovat. S její pomocí lze předat informaci o poplachu, který bude vyvolán snížením napětí na jednom ze dvou vstupů. Připravuje se varianta brány se čtyřmi signálovými vstupy. Informace je předána odesláním přednastavené SMS zprávy pro každý určitý vstup a lze i nastavit zavolání na určené číslo, kam bude přehrán varovný tón, aby bylo eliminováno možné zpoždění doručení SMS zprávy. Lze si představit i využití této brány čistě pro poplašné účely, a to i v automobilu. Je jen třeba vyřešit potřebu proudového odběru, kdy je nutné současně zajistit i nabíjení akumulátoru mobilního telefonu. Pro případ využití tímto způsobem se obvykle nepoužívají SIM karty bežných tarifů, nýbrž předplacené Twist nebo GO. S využitím těchto karet jsou spojeny různé podmínky, jako nutnost udržovat zůstatek kreditu, u GO karty k tomu přistupuje podmínka provézt placený hovor každých několik měsíců. Operátor se tak asi snaží ztížit využití předplacených karet pro tyto telemetrické účely, když například u Paegase existuje pro tyto účely určený tarif. Český výrobce si s těmito specifiky také dokázal poradit, když implementoval jednak upozorňování pomocí SMS na pokles zůstatku kreditu a jednak možnost automatického provedení placeného hovoru jednou za měsíc. Brána si patrně dokáže také povolit se situací, kdy někdy operátor dočasně zablokuje komunikaci telefonu který dlouho nezměnil polohu a jde tedy asi o pevně umístěnou stanici. Brána v takové situaci provede reset telefonu a tedy znovupřihlášení do sítě. I o takovém resetu můžete být informováni pomocí SMS zprávy podobně jako o počtu měsíců v provozu, aby jste předešli zablokování předplacené karty z důvodu překonání lhůt pro dobíjení.

Tolik o tom, co brána umí poslat sama. Vy také máte možnost pomocí SMS definované syntaxe a se znalostí PINu měnit některá nastavení, lze si vyžádat záznam kofigurace brány a zejména měnit logickou úroveň vodičů, které jinak slouží pro vstup. Konkrétní využití tohoto vzhledem k velmi nízké ceně brány bohatého vybavení je jen na fantazii uživatele. Jen namátkou mne napadá zajištění komunikace a určité telemetrie odlehlé chaty nebo objektu obecně, při vyřešení zapnutí napájení brány jen po dobu potřebnou pro akci tak lze bránu navázat i na zabezpečení automobilu, při získání dosahu nikdy nedosažitelným běžnými pagingovými vysílači.

z á v ě r

Přesto, že se nyní objevují i jiné možnosti, jak telefonovat levněji z pevné linky do mobilních sítí, mám na mysli spojení přes zprostředkovatelskou firmu, jakou je například Telegon, zůstává zde stále značný ekonomický prostor pro existenci GSM bran, zejména pokud jsou její pořizovací náklady v rozumné výši a pokud do mobilních sítí voláte spíše více. K rozboru této problematiky se brzy vrátíme v malé analýze nákladů obou způsobů komunikace. Nezbývá než zopakovat, že tato brána přes velmi výhodnou cenu poskytuje větší spektrum služeb než mnohé dražší, leč morálně starší brány. A bez ztráty obvyklé kvality.

Za zapůjčení brány do testování děkujeme firmě Sagita - LTD s.r.o.,   www.sagita.cz , která se zabývá telefonními ústřednami v provedení jak běžném, tak i bezdrátovém.

testováno ve dnech 26 - 28. června 2000 v TESTCENTRU TELEFONIE, Praha 4, Hvožďanská ul. č. 3

 LEVEL s.r.o. / www.levelna.cz
Plhovská 1997, Náchod 547 01
www.levelna.cz
level@levelna.cz

Článek ze dne 3. července 2000 - pondělí