logo itpoint.cz

Řád služby Xcall společnosti Český Telecom a.s.

Český Telecom a.s., jako držitel Pověření ke zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb, vydává na základě Generálního povolení č. GP-22/1999, vydaného Ministerstvem dopravy a spojů - Českým telekomunikačním úřadem a na základě řádného ohlášení Řád služby Xcall společnosti Český Telecom a.s.

Český Telecom a.s., jako držitel Pověření ke zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb, vydává na základě Generálního povolení č. GP-22/1999, vydaného Ministerstvem dopravy a spojů - Českým telekomunikačním úřadem a na základě řádného ohlášení Řád služby Xcall společnosti Český Telecom a.s.

Řád služby Xcall (dále jen Řád) stanovuje základní technické, provozní, cenové a reklamační podmínky pro poskytování této služby. Současně Řád vymezuje základní práva a povinnosti ČT, jako poskytovatele této služby (dále ken poskytovatel) a fyzických nebo právnických osob používajících tuto službu (dále jen uživatel).

SPECIFIKACE SLUŽBY Xcall

Služba Xcall je služba umožňující "přenos hlasu po síti internet (Voice over IP)". Jedná se o alternativní službu k základní telefonní službě v oblasti automatického mezinárodního telefonního provozu.

Služba Xcall umožňuje uživatelům zprostředkování telefonního spojení v automatickém a pro určený okruh uživatelů v poloautomatickém styku (dále jen telefonní spojení) do vymezeného počtu zemí za zvýhodněných cenových podmínek pro uživatele.

Služba Xcall je poskytována v časovém rozdělení na dobu silného a slabého provozu a je dostupná pro všechny telefonní stanice, přípojky služby euroISDN a veřejné telefonní automaty, zapojené v telekomunikační síti poskytovatele. V automatickém styku je služba Xcall poskytována nepřetržitě, v poloautomatickém styku je dostupná pouze v období slabého provozu.

Doba silného a slabého provozu služby Xcall je :

Přístup ke službě Xcall je umožněn rovněž prostřednictvím služby Předplacená telefonní karta (Karta X).

Telefonní spojení v rámci služby Xcall, uskutečněné v automatickém styku z účastnických telefonních stanic a z veřejných telefonních automatů je zabezpečováno prostřednictvím telefonního čísla ve tvaru 0 + 52 + číslo země + národní směrové číslo + účastnické číslo, kde je :

0 - přestupný znak
52 - přístupový kód služby Xcall
číslo země - směrové číslo volané země (country code)
národní směrové číslo - číselné označení cílové oblasti ve volané zemi
účastnické číslo - přípojné číslo volané telefonní stanice

Pozn. Národní směrové číslo a účastnické číslo tvoří národní číslo volané telefonní stanice.

V případě použití služby Xcall v poloautomatickém telefonním styku (prostřednictvím operátora) se uplatňuje požadavek na telefonní spojení u operátorského pracoviště poskytovatele prostřednictvím čísla 133008. Přístup ke službě Xcall prostřednictvím poloautomatického styku je určen pouze pro uživatele, jejichž telefonní stanice jsou připojeny na telefonní ústřednu, která nemá vytvořeny technické podmínky pro použití předmětné služby v automatickém režimu. Informaci o konkrétních telefonních stanicích, které mají umožňen přístup ke službě Xcall pouze v poloautomatickém styku, lze získat na bezplatném telefonním čísle 0800123456.

Službu Xcall lze používat prostřednictvím všech typů koncových zařízení, která jsou schválena pro telefonní službu a službu euroISDN.

Poskytovatel odpovídá za kvalitu poskytované služby v rozsahu v jakém ji může ovlivnit.

Poskytovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování služby Xcall bez náhrady při nezbytných přestyvbách technického zařízení, při měření nebo při odstraňování poruch a v době mimořádných opatření. Pokud je možné, předem uživatele o této skutečnosti vyrozumí.

CENA, CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny a cenové podmínky pro poskytování služby Xcall jsou uvedeny v platném Ceníku mezinárodních telekomunikačních služeb poskytovatele.

Zvýhodněné cenové podmínky za telefonní spojení uskutečněná prostřednictvím služby Xcall jsou poskytovány v období slabého provozu. V období silného provozu jsou uskutečněná telefonní spojení zpoplatňována dle cen platných pro automatický mezinárodní styk zabezpečovaný v rámci základní telefonní služby, poskytované prostřednictvím pevné telekomunikační sítě poskytovatele.

Za telefonní spojení uskutečněná v rámci služby Xcall z účastnických telefonních stanic se účtuje uživateli cena v závislosti na délce spojení, době, kdy je spojení uskutečněno (slabý nebo silný provoz) a na stanovené jednotkové ceně za jednu minutu spojení. Jednotková cena za minutu spojení je vyjádřena jako odpovídající počet časových intervalů vynásobený cenou platnou pro tarifní impulz, jehož prostřednictvím je zpolatňována telefonní služba. Časové intervaly (periody tarifních impulzů) a tím i jednotkové ceny za minutu spojení jsou stanoveny pro každou konkrétní zemi, případně pro skupinu zemí.

V případě telefonních spojení uskutečněných z veřejných telefonních automatů a prostřednictvím služby Předplacená telefonní karta se kromě stanovené ceny (viz výše) účtuje ještě cena za zprostředkování spojení - ta je uvedena v Ceníku služby Xcall.

Za telefonní spojení uskutečněná v rámci služby Xcall v poloautomatickém styku se účtuje uživateli stejná cena jako v případě automatického styku ve slabém provozu.

U telefonního spojení, jehož začátek byl v období slabého provozu a konec v období silného provozu, je výsledná cena za telefonní spojení stanovena jako součet ceny za část spojení uskutečněného v době slabého provozu (dle cen platných pro slabý provoz) a za část spojení uskutečněného v době silného provozu (dle cen platných pro silný provoz). Stejný postup při stanovení ceny platí i pro telefonní spojení, jejichž začátek je v době silného provozu a konec v době slabého provozu.

Vyúčtování cen za službu Xcall, využívanou prostřednictvím účastnických telefonních stanic, je prováděno měsíčně, a to současně s vyúčtováním všech telekomunikačních služeb, které poskytovatel uživateli poskytuje. Účtování služby Xcall se uvádí v měsíčním Vyúčtování za telekomunikační služby samostatně, kromě vyúčtování u telefonních stanic, které jsou připojeny na telefonní ústředny, nerozlišující druhy provozu.

Uživatel má právo na uplatnění reklamace na výši účtované částky za službu Xcall. Reklamace se uplatňuje písemně, osobně nebo telefonicky na místně příslušném reklamačním pracovišti poskytovatele do patnácti (15) dnů po obdržení Vyúčtování za telekomunikační služby. Podrobnosti o uplatňování reklamací a reklamačním řízení jsou uvedeny v Reklamačním řádu telefonní služby, který je k nahlédnutí na všech obchodních místech poskytovatele, určených pro styk s veřejností.

Nezaplatí-li účastník ve lhůtě splatnosti vyúčtované ceny za službu Xcall, vyhrazuje si poskytovatel právo omezit nebo zastavit provoz příslušné telefonní stanice, a to až do doby zaplacení pohledávky.

Poskytovatel si vyhrazuje právo změny struktury a výše cen za poskytovanou službu. Každá taková změna bude uveřejněna v Telekomunikačním věstníku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento řád nabývá účinnosti dnem 15. března 2000.

Řád a jeho případné změny budou uveřejněny v Telekomunikačním věstníku. K nahlédnutí budou na všech obchodních pracovištích poskytovatele, určených pro styk s veřejností.

Pokud není v tomto Řádu uvedeno jinak, platí pro službu Xcall příslušná ustanovení zákona o telekomunikacích, Telefonního řádu a dalších souvisejících právních předpisů.

Veškeré informace související s problematikou poskytování služby Xcall se poskytují na bezplatném telefonním čísle 0800123456.

James S. Hubley
Víceprezident pro telekomunikační služby
Český Telecom a.s.

Pozn. redakce : X-call je zrádná díra pod čarou ponoru vašeho účtu. Myslíte si, že máte u své pobočkové ústředny zablokované drahé mezinárodní hovory ? Omyl ! Zablokujte si ještě Brno !!!


CENÍK SLUŽBY Xcall

země směrové číslo země národní směrové číslo orientační cena za 1 minutu hovoru v době slabého provozu orientační cena za 1 minutu hovoru v době silného provozu perioda tarifních impulzů v době slabého provozu perioda tarifních impulzů v době silného provozu
Rakousko 43   6,00 Kč Cena je stejná jako za automaticky uskutečněné mezinárodní hovory v rámci základní telefonní služby v době silného provozu. 26,00 s Perioda tarifních impulzů je stejná jako u automaticky uskutečněných mezinárodních hovorů v rámci základní telefonní služby v době silného provozu.
Německo 49   6,00 Kč 26,00 s
Velká Británie 44   6,00 Kč 26,00 s
Francie 33   6,50 Kč 24,00 s
Nizozemsko 31   6,50 Kč 24,00 s
Itálie 39   7,50 Kč 20,80 s
Polsko 48   7,50 Kč 20,80 s
Slovensko 421   7,50 Kč 20,80 s
Švýcarsko 41   7,50 Kč 20,80 s
Kanada 1   8,00 Kč 19,50 s
USA 1   8,00 Kč 19,50 s
Ukrajina 380   18,00 Kč 8,67 s
Rusko - Moskva 7 095 10,00 Kč 15,60 s
Rusko - Peterburg 7 812 12,00 Kč 13,00 s
Rusko - statní 7 ostatní 16,00 Kč 9,75 s

Článek ze dne 10. dubna 2000 - pondělí