logo itpoint.cz

Referenční nabídka propojení ČT - hierarchie propojení a další specifikace ke vzájemnému propojení sítí

Referenční nabídka propojení, kterou zveřejnil ČT se stala středem zájmu široké odborné i laické veřejnosti. V našem příspěvku přinášíme detailní vybrané informace o přístupových bodech, číslování ...

Propojení s veřejnou telekomunikační síti společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., prostřednictvím propojovacích bodů dohodnutých v konkrétní smlouvě o propojení je možné v bodech přístupu společnosti ČESKÝ TELECOM a.s.

Prostřednictvím propojení si budou strany navzájem poskytovat služby, které budou uvedeny ve smlouvě o propojení. Poskytování dalších služeb může být vzájemně dohodnuto se společností OLO v uzavírané smlouvě o propojení, nebo ve smlouvě o přístupu k síti, nebo ve smlouvě o prodeji služeb sítě.

Tato referenční nabídka platí za předpokladu, že návrh na uzavření smlouvy o propojení předložený společností OLO nebude diskriminovat žádnou ze stran jednajících o smlouvě o propojení ani ostatní provozovatele veřejných telekomunikačních sítí propojených s jednou ze smluvních stran.

Společnost OLO (jiný oprávněný provozovatel) nebo ČESKÝ TELECOM vyhradí na základě vzájemné dohody ve svých prostorách místnost o vhodné velikosti pro umístění propojovacího bodu. Tato místnost musí být přístupná oběma stranám. Součástí této místnosti bude dokumentace propojení, kterou jsou obě strany povinny aktualizovat.

 síťová hierarchie propojení

       : tranzitní ústředna
GW       : bránová ústředna
SP       : signalizační bod
SA - STP : samostatně stojící tranzitní signalizační bod
NI       : síťový indikátor

Každé jednotlivé rozhraní 2 Mbit/s je ukončeno na digitálním rozvaděči DDF s možností rozpojení.

Digitální rozvaděč včetně propojovacích (ranžírovacích) párů je na základě vzájemné dohody ve vlastnictví společnosti ....... (OLO nebo ČESKÝ TELECOM).

Kabeláž mezi propojovacím bodem a zařízením společnosti OLO zajišťuje společnost OLO. Kabeláž mezi propojovacím bodem a zařízením společnosti ČESKÝ TELECOM zajišťuje společnost ČESKÝ TELECOM.

Součet útlumů symetrické připojovací kabeláže společnosti ČESKÝ TELECOM a společnosti OLO včetně útlumů symetrických propojovacích párů nesmí překročit hodnotu 6 dB při frekvenci 1024 kHz. Pokud se strany nedohodnou jinak, smí každá ze stran čerpat polovinu této hodnoty.

Stínění připojovací kabeláže je zemněno pouze v jednom bodě, a to na výstupu připojovaného přenosového zařízení.

V DDF je stínění hladce propojeno a zemnění stínění zde není prováděno.

Prostory pro přenosové prostředky potřebné pro zřízení propojovacího bodu a jeho umístění

Prostory pro umístění přenosového zařízení

Společnost OLO nebo ČESKÝ TELECOM vyhrazuje na základě vzájemné dohody ve svých prostorách plochu o vhodné velikosti pro umístění přenosového zařízení a nezbytného inventáře druhé strany, a to i s výhledem na budoucí rozšíření zařizení. O pronájmu místnosti a poskytnutí přidružených služeb musí být uzavřena samostatná smlouva.

Přidělený prostor musí umožnit přístup oprávněných zaměstnanců nebo dodavatele druhé strany k umístěnému zařízení a provádět na něm montážní a údržbové činnosti, a to 24 (dvacet čtyři) hodin denně a 7 (sedm) dní v týdnu. Předběžná opatření vypracuje strana, v jejíchž prostorách jsou přenosové prostředky umístěny, dříve, než se vstup do přidělených prostor bude řídit příslušnými pravidly a postupy Přílohy 3.

Přidělený prostor bude tvořit uzamykatelnou místnost o minimálních rozměrech :

Pokud bude v této místnosti umístěno zařízení více provozovatelů, musí mít každý z provozovatelů své zařízení umístěno v samostatném uzamykatelném prostoru.

Místnost specifikovaná v bodě 5.1.2 bude vybavena zdvojenou podlahou.

Minimální nosnost podlahy vyhrazené místnosti je 500 kg/m2.

Vlastník prostor poskytne druhé straně připojovací bod pro odběr nepřetržitého zálohovaného elektrického příkonu o stejnosměrném napětí 48 V s přípustnými odchylkami + 20, -10 %, s uzemněným plus pólem pro napájení přenosového zařízení druhé strany. Velikost proudového odběru závisí na požadované přenosové kapacitě. Vlastník prostor bere na vědomí, že případný výpadek tohoto napájení nebo odchylky jeho hodnoty mimo dovolené tolerance způsobí technickou poruchu zařízení a ztrátu poskytované služby. Příkon zařízení instalovaného v přidělených prostorách je omezen požadavkem zajištění podmínek prostředí třídy 3.1 podle standardu ETS 300 019.

Vlastník prostor poskytne druhé straně připojovací bod pro nepřetržité zálohované střídavé napájení měřících přístrojů a montážních pomůcek druhé strany a osvětlení přidělených prostor. Požadované napětí musí být v souladu s ČSN 33 0120, ČSN 33 2000 a předpisem TA 116 (FM5/1992). Velikost požadovaného odběru je limitována hodnotou předřadného jištění 16 A.

Vlastník prostor poskytne druhé straně připojovací body ochranného a pracovního uzemnění telekomunikačního zařízení. Hodnota zemního odporu uzemňovací soustavy je stanovena bezpečnostními požadavky na silové elektrické zařízení objektu, pokud technické podmínky výrobce na některá z instalovaných telekomunikačních zařízení nepožadují hodnotu nižší (TA 116 č1.21 ). Chráněné neživé části se na ochranné uzemnění připojí paprskovitě.

Požadavky na chlazení zařízení společnosti ČESKÝ TELECOM jsou individuální a závisí na kapacitě a typu použitého přenosového zařízení.

Požadavky na parametry prostředí musí odpovídat ČSN ETS 300 .... (minimální teplota, maximální teplota, minimální relativní vlhkost, maximální relativní vlhkost).

Prostory pro umístění propojovacího bodu

Propojovací bod zřízený v souladu s články 3, 4 a 14 Smlouvy pro propojení sítí je místem fyzického rozhraní mezi zařízením společností OLO a ČESKÝ TELECOM. Vlastní rozhraní je umístěno na rozvaděči s možností rozpojování. Rozvaděč se přednostně buduje v prostorách společnosti OLO, pokud se strany nedohodnou jinak.

Uzamykatelné prostory s DDF zastávající funkci propojovacího bodu budou přístupné zaměstnancům obou smluvních stran nebo těmito stranami písemně pověřeným osobám, pokud jde o část prostoru obsahující rozvaděč, který je vybaven jasným značením a provozní dokumentací určující pozice jednotlivých toků.2Mbit/s, a to 24 (dvacet čtyři) hodin denně a 7 (sedm) dní v týdnu. Režim přístupu bude pro každý propojovací bod dohodnut mezi provozními odděleními obou společností. Předběžná opatření vypracuje strana, v jejíchž prostorách je propojovací bod umístěn, dříve, než se vstup do přidělených prostor bude řídit příslušnými pravidly a postupy Přílohy 3.

Vlastníkem rozvaděče je ta ze stran, v jejíchž prostorách je propojovací bod umístěn a je za něj zodpovědná. Kabeláž pro připojení druhé strany na rozvaděč je majetkem druhé strany.

Smluvní strana zajistí soulad parametrů svých prostor používaných na umístěni propojovacího bodu s platnými technickými předpisy a normami, zejména týkajícími se bezpečnosti práce a požární bezpečnosti.

Vlastník prostor poskytne druhé straně připojovací bod pro nepřetržité zálohované střídavé napájení měřících přístrojů a montážních pomůcek druhé strany a osvětlení přidělených prostor. Požadované napětí musí být v souladu s ČSN 33 0120, ČSN 33 2000 a předpisem TA 116 (FM5/1992). Velikost požadovaného odběru je limitována hodnotou předřadného jištění 16 A.

Vlastník prostor zajistí v blízkosti DDF podmínky pro umístění měřicích přístrojů umožňující regulérní měření na propojovacím bodu a pro bezpečné umístění provozní dokumentace provozního bodu.

Vlastník prostor zabezpečí DDF protí neoprávněným zásahům a proti zneužití.

Číslování

Struktura telefonního čísla účastníků společnosti ČESKÝ TELECOM a společnosti OLO musí splňovat Doporučení ITU - T E. 164.

Zároveň musí být splněny podmínky Číslovacího plánu vydaného v Telekomunikačním věstníku dne 25.9. 2000, kterým se stanovuje číslovací plán veřejné telekomunikační sítě, včetně jeho dodatků.

Přístupové oblasi společnosti ČESKÝ TELECOM

Umístění bodu přístupu ČT číslo UTO
Praha 3, Olšanská 6 2 202 203 204 205 206 301 302 303 304 305 306 311 312 313 314 316 321 322 324 325 326 327 328 329
Praha 5, Na Dolnici 2065 2 202 203 204 205 206 301 302 303 304 305 306 311 312 313 314 316 321 322 324 325 326 327 328 329
Brno 2, Jana Babáka 11 5 501 502 504 505 506 507 508 509 621 624 625 626 627 628 629 66 616 617 618 619 67 631 632 633 634 635 636
České Budějovice, Pražská 16 331 332 333 334 335 336 337 338 339 342 344 361 362 363 364 365 366 367 368 38
Plzeň, Lidická 20 181 182 183 184 185 186 187 188 189 17 164 165 166 168 169 19
Ústí nad Labem, Masarykova 273 / 20 35 395 396 397 398 399 411 412 413 416 417 419 48 424 425 427 428 47
Hradec Králové, Akademika Bedrny 365 431 432 433 434 435 436 437 438 439 441 442 443 444 445 446 447 448 40 451 452 453 454 455 456 457 461 462 463 464 465 467 468 49
Ostrava 9, ul. 1. máje 651 652 653 654 655 656 657 658 659 68 641 642 643 645 646 647 648 649 69s e ř a d i t  podle  PSČ MÍSTA UTO

Vysílání dopředné směrové informace

Číslo volaného účastníka se vysílá ve zprávě IAM metodou přenosu v bloku, kdykoli je to možné. Společnost ČESKÝ TELECOM a společnost OLO si vymění vzájemné informace o délce čísla ve svých sítích a o minimálních délkách čísel ve svých sítích a stanoví následný režim metody přenosu směrové informace.

Pokud není možné použít metodu přenosu v bloku, bude číslo volaného účastníka vysíláno ve zprávě IAM a ve zprávách SAM metodou přenosu s překrytím.

V případě přenosu s překrytím se vyšle z cílové ústředny zpráva ACM, jakmile byly přijaty všechny číslice nezbytné pro dokončení volání.

Délka čísla volaného účastníka

Délka čísla specifikovaná následující tabulkou uvádí celkový počet číslic v poli parametru číslo volaného účastníka ve zprávách IAM a SAM předávaný přes síťové propojení. Přes rozhraní bude vždy předáváno úplné národní číslo.

Služba

Délka národního Úplného čísla
Minimální délka čísla Maximální délka čísla
Služba koncového volání k účastníkům veřejné telekomunikační sítě spoiečnosti ČESKÝ TELECOM 4 9
Služba přístupu k pracovištím tísňových volání poskytovaná společností ČESKÝ TELECOM 3 * 3 *
Služba informace o telefonních číslech v České republice poskytovaná společností ČESKÝ TELECOM 4 6
Služba národních spojovatelek poskytovaná společností ČESKÝ TELECOM 6 6
Služba tranzitu národního provozu poskytovaná společností ČESKÝ TELECOM 9 9

* - nezahrnuje případné směrové číslo doplněné společností OLO.

Opatřením ČTÚ č. OÚ - 7/S/2000, č.j. 502 100/2000-611 ze dne 4. září 2000 byla společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., s účinností od 25. září 2000 označena za provozovatele telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu podle § 2, odst.18 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen Zákon). V souladu s § 39, odst.7 Zákona vydává ČESKÝ TELECOM, a.s., tuto referenční nabídku propojení.

Tato referenční nabídka propojení platí pro poskytování propojovacích služeb v období od 1. 2001 do 31. 12. 2001.

Článek ze dne 30. listopadu 2000 - čtvrtek