logo itpoint.cz

Referenční nabídka propojení ČT - podmínky propojení sítí

Výňatek ze Smlouvy o propojení telekomunikačních sítí - všeobecné podmínky vzájemného propojení sítí ostatních oprávněných operátorů s ČT.

Propojení sítí se realizuje výhradně v propojovacích bodech. Propojovací body budou zřízeny v místech popsaných v Příloze 1 a v souladu s časovým harmonogramem specifikovaným v Příloze 3.

Propojovací body mohou být rušeny, přemísťovány, zřizovány a jejich technické parametry a specifikace měněny jedině dodatkem k této Smlouvě.

Technické parametry propojení a jejich kapacity, jakož i vlastnictví a provozování technických prostředků k tomu určených, jsou podle dosažené dohody uvedeny v Příloze 2.

Každá strana zajistí soulad rozhraní používaných na přístupových bodech svých sítí s dohodnutými specifikacemi uvedenými v Příloze 2 tak, že k nim připojí pouze zařízení splňující tyto specifikace. Specifikace mohou být změněny po vzájemné dohodě stran postupem stanoveným v Příloze 3. Obě strany vyvinou maximální úsilí, aby specifikace odpoví- daly příslušným mezinárodním normám, zvláště normám přijatým provozovateli telekomunikačních sítí členských zemí Evropské unie.

Každá strana odpovídá za dodržování úrovně kvality služby definované podle Přílohy 2.

Každá strana odpovídá za instalaci, údržbu a provozování infrastruktury vlastní sítě. Pokud se strany dohodnou o zajištění části těchto aktivit na žádost jedné strany u druhé strany, uzavřou o tom samostatnou smlouvu.

Jestliže si kterákoli ze stran přeje změnit, modifikovat nebo zdokonalit infrastrukturu své sítě anebo telekomunikační služ- by nabízené prostřednictvím této infrastruktury a pokud přitom rozumně předpokládá, že tato změna bude mít technický nebo provozní dopad na služby podle této Smlouvy, zašle tato strana druhé straně písemně předem oznámení o této skutečnosti s uvedením časového plánu realizace. Při návrhu je navrhující strana povinna vzít v úvahu oprávněné zájmy druhé strany. Druhá strana musí své eventuální námitky písemně sdělit co nejdříve, nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od obdržení oznámení o zamýšlených změnách. Strany uskuteční v tomto případě jednání ve lhůtě ............ Změny, modifikace nebo zdokonalení nebudou učiněny, pokud má druhá strana oprávněné námitky. Za oprávněnou námitku bude v každém případě považována prokazatelná nemožnost druhé strany přizpůsobit se technickému nebo provoznímu dopadu zamýšlené změny.

Tato Smlouva platí pouze pro vzájemně si poskytované služby uvedené v Příloze 1. Žádná ze stran nepředá druhé straně k přenosu volání jakéhokoli jiného typu, než jsou volání specifikovaná v Příloze 1, přičemž druhá strana nemá žádnou povinnost zprostředkovávat volání nebo přenášet volání zde nespecifikovaná, s výhradou ustanovení bodu 4.9.

Pokud jedna ze stran využije technicky provozuschopnou službu nabídnutou druhou stranou, i když není zahrnuta do Přílohy 1, bude toto využití považováno za přijetí podmínek, za kterých je uvedená služba druhou stranou nabízena. V tomto případě bude v nejblíže následujícím dodatku k Příloze 1 uveden popis služby a příslušné podmínky, jinak bude využívání služby zastaveno, pokud se strany nedohodnou jinak.

Žádná ze stran neprovede nic, ani nepovolí provedení něčeho, co by mohlo způsobit, že kterékoli volání určitého typu, zahrnutého do určitých ustanovení Smlouvy či nezahrnutého do této Smlouvy, bude prezentováno druhé straně jako volání jiného typu, jenž je do ustanovení této Smlouvy zahrnut (zejména překódování čísel, směrování provozu nebo přidělení čísel koncovým zařízením).

Strany berou na vědomí, že žádná z nich nemůže být odpovědná za úkony nebo opominutí úkonů ostatních provozovatelů telekomunikačních sítí a poskytovatelů telekomunikačních služeb, pokud jde o telekomunikační provoz předaný těmto provozovatelům telekomunikačních sítí a poskytovatelům telekomunikačních služeb nebo od nich obdržený a odbavený prostřednictvím propojení. Strany však budou, pokud to bude důležité a rozumně možné, ve svých kontaktech a smlouvách s těmito provozovateli telekomunikačních sítí nebo poskytovateli telekomunikačních služeb vynakládat přiměřené úsilí za účelem dodržování zájmů druhé strany.

Podmínky a termíny pro umístění, zřízení a pro provozování zařízení pro realizaci propojení, propojovacích bodů, včetně podmínek a termínů pro zajištění přístupu zaměstnanců obou stran nebo zaměstnanců jiných, některou ze stran pověřených dodavatelských společností, k propojovacím bodům a k zařízením pro realizaci propojení určuje Příloha 2 a Příloha 3.

Žádná strana nesmí zasahovat do zařízení, kabelů a rozvodů druhé strany, a to ani v průběhu výstavby, s výjimkou případů, že byl udělen písemný souhlas druhé strany.

Článek ze dne 30. listopadu 2000 - čtvrtek