Referenční nabídka propojení ČT - smluvní pokuty

Popis uplatňování pokut za neplnění Smlouvy mezi jednotlivými stranami ...

Všeobecně

Smluvní pokutu, na kterou vznikl straně nárok dle této Smlouvy, uplatní tato smluvní strana u druhé strany, která je povinna uplatněnou smluvní pokutu uhradit. Uplatněná částka smluvní pokuty je splatná do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování druhé straně.

V kterémkoliv případě, kdy jedna strana uplatní právo na smluvní pokutu (První strana) a smluvní strana tuto pokutu zaplatí (Druhá strana) a následně je na základě pravomocného rozhodnutí vydaného příslušným orgánem rozhodnuto, že nedošlo k porušení zákládajícímu právo nárokovat smluvní pokutu, tj. První strana nebyla oprávněna tuto pokutu obdržet, pak je První strana povinna vrátit Druhé straně tuto smluvní pokutu spolu s úrokem z prodlení ve výši dvojnásobku průměrné výše diskontní sazby stanovené ~NB za dobu od zaplacení smluvní pokuty do dne jejího vrácení, to vše do 15 (patnácti) pracovních dnů poté, co se shora uvedené rozhodnutí stane pravomocným.

Smluvní pokuty za nedodržení termínů dohodnutých ve Smlouvě

Smluvní pokuta za nedodržení termínu podle bodu Smlouvy :

 • zřízení POI
 • pro předání místnosti a napájení pro montáž zařízení pro zřízení POI
 • instalace, testování a uvedení služby do provozu
 • výměna informací pro prognózování a pro zvláštní události

Pokuta za nedodržení termínů činí 10.000,- Kč za třetí a každý další pracovní den prodlení, nejvýše však 150.000,- Kč.

Smluvní pokuta za nedodržení termínů podle bodu Smlouvy :

 • porušení lhůt splatnosti
 • porušení platebního postupu

Za neuhrazení dlužných částek do 60 (šedesáti) kalendářních dnů po lhůtě splatnosti a po uplynutí dalších 15 (patnácti) dní zaplatí strana, která je v prodlení s placením peněžitého závazku, druhé straně smluvní pokutu ve výši 10 % z dlužné částky, nejvýše však 300.000,- Kč.

Smluvní pokuty za nesplnění další stanovené povinnosti vyplývající ze Smlouvy

Smluvní pokuta za nesplnění povinností podle Smlouvy :

 • předání určitého volání označeného jako volání jiného typu
 • za neumožnění přístupu zaměstnanců
 • za nedodržení postupů prognóz, monitoringu a vykazování provozu
 • za porušení pravidel pro správu čísel
 • porušení povinností ochrany a bezpečnosti
 • porušení postupů měření, zaznamenávání a ověřování údajů o užívání služeb
 • porušení povinností ochrany a bezpečnosti

Pokuta za nesplnění činí 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění.

Smluvní pokuta za nesplnění povinností podle Smlouvy :

 • za neoprávněný zásah do zařízení, kabelů a rozvodů druhé strany

Pokuta za nesplnění činí 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ neplnění.

Smluvní pokuta za nesplnění povinností podle Smlouvy :

 • za nedodržení objemu kapacit v konečné objednávce

Pokuta za nesplnšění činí 20.000,- Kč za každý tok 2 Mbit/s rozdílu mezi objednávkou sníženou o objem akceptovaný podle Přílohy 3 a konečnou objednávkou.

Smluvní pokuta za nesplnění povinností podle Smlouvy :

 • práva duševního vlastnictví

Pokuta za neplnění činí 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ neplnění.

Článek ze dne 1. prosince 2000 - pátek

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů
Aktuální články

Selhání techniky, lidský faktor a ransom...

Spojení BM Servis a DC Concept přinese v...

Rychlý mobilní internet ve všech okresec...

IT tunel CRAB již vyšetřuje policie

Profesionální bezdrátový prezentační sys...

Bezpečný a transparentní FORPSI cloud

Výzva operátorům ke změně cenové politik...

Budeme mít férové operátory i ceny za mo...

Ne všechna volání z ciziny jsou roaminge...

DNS obhájila prvenství a získala ocenění...

Multimediální zásuvky s konektory HDMI, ...

Nová řešení podpory dostupnosti různorod...

Moderní digitální kancelář bez šanonů

Současné a budoucí IT trendy na konferen...

Zálohování firemních dat s dvojnásobnou ...

Co je nového v české verzi Dynamics NAV ...

Projekt NEN je ušit na míru IT společnos...

Jak na ochranu dat o tržbách

Dynamics 365 pomáhá obchodníkům zlepšova...

Mobilní bankovnictví ohrožuje SMS malwar...