logo itpoint.cz

Reklamační řád společnosti Contactel s.r.o.

Společnost Contactel s.r.o. na základě ustanovení zákona č. 151/2000 Sb.; o telekomunikacích, v platném znění, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 513/1999 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vydává tento Reklamační řad.

Společnost Contactel s.r.o. (dálejen společnost Contactel) na základě ustanovení zákona č. 151/2000 Sb.; o telekomunikacích, v platném znění, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 513/1999 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vydává tento Reklamační řad.

Úvodní ustanovení

Reklamační řád upravuje postup při uplatňování práv a povinností, které jsou vymezeny v právních normách, pokud jde o právní odpovědnost společnosti Contactel jako subjektu oprávněného k poskytování telekomunikačních služeb na straně jedné a práv a povinností fyzických a právnických osob,jimžjsou tyto služby poskytovány, popř. které těchto služeb užívají, na straně druhé.

Definice pojmů

Reklamací se rozumí právní úkon, při kterémjsou uplatňovány nároky (práva) Účastníků vyplývající z právní odpovědnosti společnosti Contactel za vady vzniklé při poskytování Služeb.

Službou se rozumí veřejná telefonní služba a ostatní telekomunikační služby, které společnost Contactel dodává Uživatelům v rámci svého předmětu podnikání na základě příslušných právních předpisů a telekomunikačních licencí. Rozsah plnění poskytovaných společností Contactel v rámci Služby vyplývá z popisu Služby, který je nedílnou součástí Smlouvy.

Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování a užívání veřejné telefonní služby a nebo jiných telekomunikačních služeb uzavřená mezi společností Contactel a Účastníkem.

Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je poskytována telekomunikační služba.

Účastníkem se rozumí Uživatel telekomunikační služby, kterýje se společností Contactel ve smluvním vztahu.

Reklamačním řízením se rozumí postup společnosti Contactel, ve kterém se rozhoduje o vyřízení Reklamace podle obecně závazných právních předpisů a tohoto Reklamačního řádu.

Vadně poskytnutou Službou se rozumí Služba, která byla poskytnuta společností Contactel tak, že rozsah této Služby, její cena nebo kvalita neodpovídala smluvně stanoveným podmínkám nebo cenovým a technickým podmínkám (normám).

Telekomunikačním zařízením se rozumí technické zařízení, včetně vedení, pro vysílání, přenos, směrování, spojování a příjem informací prostřednictvím elektromagnetických vln.

Závadou na Telekomunikačním zařízení se rozumí stav, který neumožňuje nebo ztěžuje používání Telekomunikačního zařízení obvyklým způsobem, zejména tím, že není dodržena standardní úroveň kvality, nebo může způsobovat nesprávný výpočet úhrady ceny za Služby.

Rozsah odpovědnosti společnosti Contactel

Společnost Contactel odpovídá za rozsah, cenu a kvalitu těch Služeb, které poskytuje v souladu s příslušnou Smlouvou, a to v případě, že :

Odpovědnost společnosti Contactel je v souladu se zákonem o telekomunikacích omezena na povinnost urychleně odstranit Závadu na Telekomunikačním zařízení v jeho rnajetku nebo držbě, v důsledku které nemůže Účastník využívat jeho Služby, a na povinnost vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky. Společnost Contactel není povinna uhrazovat Uživatelům Služby náhradu škody v důsledku neposkytnutí Služby nebo vadného poskytnutí Služby.

Reklamace může být uplatněna v případě vadného plnění, které se týká :

Osoby oprávněné k uplatnění Reklamace - způsob a místo uplatnění, lhůty pro uplatnění Reklamace

Účastník užívající Služeb společnosti Contactel, příp. osoba k tomu Účastníkem písemně zmocněná (oprávněný zástupce), má právo na uplatnění Reklamace.

Reklamace se uplatňuje písemně u reklamačního pracoviště společnosti Contactel, a to na kontaktní adrese uvedené na stejnopise vyúčtování ceny Služeb společnosti Contactel. Reklamace lze uplatnit elektronickou poštou i telefaxem, á to nepřetržitě po dobu 24 hodin denně.

Spočívá-li vada Služby v nesprávně vyúčtované ceně za poskytovanou Službu, má Účastník právo reklamovat vyúčtování ceny za Službu do 2 měsíců od doručení tohoto vyúčtování,jinak právo zanikne. Reklamace týkající sejiných závad musí být podány bez zbytečného odkladu (zpravidla do 3 týdnů).

Uplatnění Reklamace proti výši účtovaných cen za Služby na základě Smlouvy nemá odkladný účinek a Účastník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do data splatnosti.

Prominutí zmeškání lhůty

Zmešká-li Účastník v případě Reklamace Služeb fakturovaných na základě Smlouvy lhůtu k uplatnění Reklamace, může písemně požádat o prominutí zmeškané lhůty, pokud tuto lhůtu zmeškal ze závažných důvodů.

Prokáže-li Účastník hodnověrně, že důvody, pro které lhůtu zmeškal, jsou hodné zvláštního zřetele, a uplatní-li zmeškanou Reklamaci do 7 kalendářních dnů po zániku těchto důvodů, může společnost Contactel zmeškání lhůty prominout.

O výsledku rozhodnutí o prominutí zmeškané lhůty uvědomí společnost Contactel reklamujícího nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení jeho žádosti.

Zmeškání lhůty nelze prominout, uplynulo-li více než 6 měsíců ode dne, kdy ke zmeškání Ihůty došlo.

Prominout nelze zmeškání zákonné riebo dohodnuté záruční Ihůty.

Lhůty pro vyřizování Reklamací proti výši účtovaných cen za Služby a práva Účastníků, která vyplývají z kladně vyřízených Reklamací

Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti uplatněné Reklamace :

Účastník má právo na vrácení přeplatku nebo na vrácení zaplacených cen Služeb na základě kladně vyřízené Reklamace a společnost Contactel se zavazuje zaplacené částky vrátit :

Právo na vrácení přeplatku vzniklého na základě kladně vyřízené Reklamace, který nebylo možno vrátit pro překážky na straně reklamujícího, se promlčuje ve lhůtách stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě nedodržení lhůty ze strany společnosti Contactel pro vrácení přeplatku vzniklého na základě kladně vyřízené Reklamace bude vrácený přeplatek zvýšen o úrok z prodlení z dlužné částky ve smyslu příslušných právních předpisů, počínaje prvním dnem prodlení (dle § 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., § 369 a § 502 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Práva po skončení Reklamačního řízení

V případě, že reklamující Účastník nesouhlasí s vyřízením Reklamace vyúčtování cen za telekomunikační Služby, je společnost Contactel oprávněna podat námitku bez zbytečného odkladu po doručení výsledku Reklamačního řízení u místně příslušného správního úřadu, kterýmje místně příslušný odbor pro oblast Českého telekomunikačního úřadu.

V případě nesouhlasu s vyřízením ostatních reklamacíje nutno postupovat v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, a to podáním žaloby u příslušného soudu.

Stížnosti a připomínky

Stížnosti a připomínky Účastníků vztahující se k poskytování Služeb na základě Smlouvy se přijímají v sídle a provozovnách společnosti Contactel a jsou vyřizovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tímto Reklamačním řádem.

Je-li podstatou stížnosti Reklamace, postupuje se při jejím vyřizování podle Reklamačního řádu bez ohledu na to, jak stěžovatel podání označil.

Závěrečná ustanovení

Reklamační řádje k nahlédnutí na všech kontaktních místech společnosti Contactel a internetových stránkách společnosti Contactel.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ing. Michal Čupa
jednatel a generální ředitel
společnosti Contactel s.r.o.

Článek ze dne 29. listopadu 2000 - středa