logo itpoint.cz

Test telefonní ústředmy PX-24 od Telesisu. K vidění je také na stánku č. 17 v pavilonu Z na INVEXu 2000

Zajímavá je jak variabilita nastavení ISDN linek, tak mnoho jinde nadstavbových funkcí v základní nabídce ...

T E S T U J E M E
pobočková telefonní ústředna PX-24

ú v o d

Jde o větší sestru ústředny Ofex II. téhož výrobce, kterou jsme zde již testovali v srpnu / 2000. Může o sobě tvrdit, že má český rodný list. Výrobce Telesis CZ ji totiž sestavuje u nás, pochopitelně že z části z dovážených komponentů. Její silnou stránkou je možnost pracovat s linkami EuroISDN, a to jak ISDN2 tak také ISDN30. Pro linky EuroISDN pojem port znamená celou linku ISDN2, tedy dva B kanály.

 PX - 24 Její kapacita výstavby je ohraničena počtem 144 portů, s libovolným rozdělením mezi vstupní a výstupní linky s možností využití rozhraní S0/T0. Pro ISDN platí omezení na celkový počet 64 B kanálů. Ústředna dokáže eventuálně pracovat s jednou linkou ISDN30. Přesněji řečeno, toto všechno platí pro verzi, která je připravena pro EuroISDN. Pokud víte, že digitální připojení nebudete potřebovat, má ústředna v analogové verzi kapacitu výstavby dokonce 360 portů. Tento rozdíl v kapacitě naznačuje složitost a náročnost práce s technologií ISDN.

p r o g r a m o v á n í   ú s t ř e d n y

Konfigurovat a nastavovat ústřednu lze více způsoby. Jde to pomocí operátorské konzole, běžné volby DTMF z obyčejného telefonního přístroje, nebo pomocí počítače s firemním programem TXCU přes sériové rozhraní RS 232.

Operátorská konzole je telefon s displejem a polem kontrolek, které zobrazují stav na státních linkách a pobočkách. K ústředně je připojena přes konektor umístěný na CPU. Co se týká tónové volby, půjde asi vždy o doplňkový způsob. Vzhledem k množství nastavitelných parametrů jde o zadávání dlouhých sekvencí číslic. Některé funkce se ovládají až sedmimístnými čísly.

Využití počítače je samozřejmě mnohem snadnější. Program zatím pracuje v prostředí DOSu, Win verze se připravuje. K propojení s ústřednou slouží obvyklé rozhraní RS232.

Již ne zcela obvyklé je standardní galvanické oddělení, což pochopitelně eliminuje jednu z cest, kterými by se do ústředny mohlo dostat ničivé přepětí vyvolané bouřkou nebo poruchami v energetické síti. Přes tentýž konektor lze získávat veškeré informace, která ústředna vysílá včetně tarifikačních dat o uskutečněných hovorech, sledovat aktuální provozní stavy i provádět určitou zpětnou analýzu těchto stavů, zejména při vyhledávání případných problémů.

Sběr tarifikačních dat je možný dvojím způsobem :

  1. v on-line režimu, kdy výstupním zařízením bývá tiskárna pro bezprostřední zobrazení údajů právě ukončených hovorů, nebo PC
  2. v off-line režimu pro tento případ je ústředna vybavena pamětí - buferem s kapacitou 1048 hovorů,který potom údaje předá do PC

t a r i f n í   s ch o p n o s t i

Lze sem zařadit již zmíněný sběr dat o hovorech, ale také propracovaný systém LCR, tedy systém vyhledávání a směrování hovorů momentálně nejlevnější cestou. Pochopitelně potřebujete mít nejprve nějakou možnost výběru operátorů. Můžeme si být více než jistí, že s odbouráním monopolu jednoho operátora budou tyto šance více než široké. Nyní jsou omezeny jen na různé formy internetových volání anebo na využívání bran pro přímý vstup do mobilních sítí.

Ústředna PX24 umí definovat tabulky těchto pravidel jak s ohledem na den v týdnu a hodinu, tak také umí vybrat port s potřebným vedením, tedy obvykle zmiňovanou GSM bránu.

Pro přesnější tarifikaci lze využívat přijímače tarifikačních impulsů 16kHz. Pokud jsou tyto přijímače využitelné, umožňuje ústředna omezovat své účastníky nejenom podle povolených směrů volby, ale také podle množství provolaných impulsů, tedy jakýchsi kreditů. Tuto funkci pochopitelně uvítají zejména hotely, kterým se tak dostává do ruky nástroj plné kontroly nad náklady dané pobočky. Funkce je dovedena do takové dokonalosti, že je dokonce ukončen hovor v okamžiku vyčerpání kreditu, podobně jako tomu je ve veřejném automatu.

h o t e l o v ý   r e ž i m

Funkční vybavení neopominulo tuto možnost nasazení ústředny PX24. Pro hotel bude důležitá možnost práce s kredity, kdy nemusí jít jen o vazbu s fyzicky existujícím telefonem, ale také o konto vázané na určité heslo pro volání. Tato vlastnost bude zajímavá třeba v lázeňských pokojích, kde společně mohou bydlet cizí lidé. Pro práci s konty je potřebná podpora zmiňovaného programu TXCU, kde lze velmi přehledně sledovat aktuální stav, i měnit limity všech účtů.

Mezi hotelové funkce také patří určení kategorie poboček oprávněných volat na pobočky v pokojích, aby nedocházelo k rušení hostů zbytečnými telefonáty. Dále to je funkce buzení, nastavitelná jak z vlastního tak z jiného, k tomu oprávněnému telefonu, kterým je obvykle recepce. Volitelně lze tyto požadavky na buzení evidovat pomocí tiskárny nebo počítače. Pomocí určených kódů lze také označovat stav pokojů kategoriemi jako obsazený, volný, rezervovaný a mimo provoz.

t e ch n i c k é   z a j í m a v o s t i

Mezi neobvyklé možnosti PX-24 patří i možnost výběru CPU-centrálního procesoru jak pro verzi analogovou,tak verzi ISDN.PX-24 má 5 typů procesorů. Dva typy pro analog a 3 typy pro ISDN verzi.

Pro obě verze je možno vybrat vždy CPU pro poloviční kapacitu a plnou kapacitu. To významně ovlivňuje cenu ústředny. U ISDN verze navíc třetí typ CPU má na kartě konektor pro trakt PRI30-ISDN. Ústředna má další možnost využití u firem, které potřebují dispečerské zařízení ( hasiči,zdravotní služba,policie aj.,nebo mají potřebu mnohonásobné konference. PX-24 umožňuje multikonferenci až pro 32 účastníků.

Porty pro analogové vstupní linky disponují kromě uváděných přijímačů tarifních impulsů též funkcí kontroly klidového napětí linky. Kontrola je prováděna před uzavřením smyčky i v klidu s periodou kolem patnácti minut. Účastník by díky této automatické kontrole neměl se svým hovorem uváznout na lince v poruše. Tím se předchází k dohadům a reklamacím o neuskutečněných hovorech např. v důsledku špatného zavěšení přístroje.

O těchto závadách vede ústředna protokol, který tak může odhalit i případné pirátské napojení na linku mimo ústřednu.  Systém je vybaven jak faxovým přepínačem, tak také provolbou DISA. Možnost tónové provolby je volajícímu naznačena buď dlouhým tónem, na který tak mohou reagovat automaticky některá zařízení, například modemy, anebo je k dispozici osmisekundová hlasová zpráva.
Ústředna může být doplněna systémem hlasových schránek Davos až do 350 schránek s propojením pomocí až osmi vstupních linek. Při odchozích hovorech je také k dispozici detektor obsazovacího tónu. Lze tak využívat automatické opakování volby s upozorněním na uvolnění volaného, a to i pokud je mimo ústřednu ve veřejné síti.

v ý s t a v b a   ú s t ř e d n y

Jde o běžnou konstrukci, kdy kapacitu určuje jednak počet propojených skříní ústředny ( max 4 skříně do kapacity 360 portů ) a osazení deskami, které představují jednotlivé druhy rozhraní. Vodiče se na jednotlivé desky připojují přímo do svorek. Velikost takové desky, tedy z hlediska počtu připojitelných linkových vedení, pak určuje nejmenší krok při výstavbě celkové kapacity. V případě analogových poboček příslušná deska obslouží dvanáct pobočkových telefonů, u vnějších-státních linek je krok šest přenašečů. Pro linky ISDN BRA deska zvládne 8 portů T0/S0. U této desky tedy pomocí nastavovacích propojek můžete určit, zda příslušný jednotlivý port bude ukončením vnější linky ISDN, tedy T0, anebo zda naopak bude sběrnicí S0, tedy pobočkou EuroISDN pro možnost připojení ISDN telefonu,modemu,videokonference aj.

U každého typu zmiňované desky, tedy analogových poboček, státních přenašečů i portů ISDN2, lze pro jemnější a úspornější nastavení celkové kapacity ústředny objednávat také poloviční variantu. Jde o stejnou desku plošného spoje, jenže osazenou pouze z poloviny. Jejich cena není přesně poloviční, pohybuje se mezi 55 až 65 % ceny plné desky. Jde o dobrou možnost, jak ušetřit tím, že nenakoupím nepotřebnou kapacitu, pokud se však v budoucnosti objeví nutnost rozšíření kapacity, nemusí se taková úspora vyplatit. Je to tedy jasný problém přesného odhadu budoucích potřeb rozsahu vlastní telefonní sítě.

Ústředna je vybavena zdrojem v každé své skříni. Tento zdroj pracuje jak na síťové napětí 230V, tak také podporuje připojení baterie 48V, kterou dobíjí. Baterie nemusí být zvlášť pro každou skříň. Zdroje jednotlivých skříní mohou být na jedinou baterii zapojeny paralelně. Výrobce poskytuje tabulky odběrů jednotlivých prvků pro co nejpřesnější plánování potřebné kapacity baterie, lze ale zevšeobecnit, že s baterií o kapacitě 12Ah vydrží ústředna v úsporném režimu i 24 hodin.

Jde o ústřednu, která se snaží vytěžit a zákazníkovi nabídnout mnoho potřebných funkcí a schopností za přiměřené finanční náklady. Zajímavá je jak variabilita nastavení ISDN linek, tak mnoho jinde nadstavbových funkcí v základní nabídce. Nezanedbatelné není ani možnost velmi snadného a levného zálohování napájení. Lze předpokládat, že připravovaná verze ovládacího programu pro prostředí Windows ještě rozšíří schopnosti tohoto zajímavého výrobku.

Seznámit nás s touto ústřednou nám umožnil její výrobce Telesis CZ, za což mu děkujeme.

Ústředna je též k vidění na INVEXU ( 9-13.10. 2000 ) - hala Z, stánek č. 17.

http://www.telesis.cz
U plynárny 23 / 89
140 00 Praha 4
TEL 02-61223671
info@telesis.cz

testováno ve dnech 3 - 5. října 2000 v TESTCENTRU TELEFONIE, Praha 4, Hvožďanská ul. č. 3


Další info o ústřednách Telesis naleznete v našem KATALOGU TELEFONNÍCH ÚSTŘREDEN :

Článek ze dne 9. října 2000 - pondělí