logo itpoint.cz

Všeobecné podmínky společnosti Contactel s.r.o. pro poskytování veřejné telefonní služby - I. Díl

Tyto všeobecné podmínky pro poskytování veřejné telefonní služby upravují postup uzavírání smlouvy na poskytování veřejné telefonní služby a podmínky, na základě kterých bude společnost Contactel s.r.o. poskytovat účastníkům nebo uživatelům veřejnou telefonní službu a služby spojené s poskytováním veřejné telefonní služby nabízené společností Contactel.

Předmět všeobecných podmínek

Tyto všeobecné podmínky pro poskytování veřejné telefonní služby upravují postup uzavírání smlouvy na poskytování veřejné telefonní služby a podmínky, na základě kterých bude společnost Contactel s.r.o. (dále jen společnost Contactel) poskytovat účastníkům nebo uživatelům veřejnou telefonní službu a služby spojené s poskytováním veřejné telefonní služby nabízené společností Contactel.

Společnost Contactel je oprávněna poskytovat veřejnou telefonní službu na základě telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě vydané dne 25. září 2000 Ministerstvem dopravy a spojů ČR - ČTÚ pod č. j. 503629/2000-610.

Definice pojmů

Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je poskytována veřejná telefonní služba.

Účastníkem se rozumí Uživatel veřejné telefonní služby, kterýje se společností Contactel ve smluvním vztahu.

Oprávněný zástupce je osoba oprávněná jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy jménem smluvní strany nebo jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy za smluvní stranu jako její zástupce. Oprávněný zástupce, který jedná za Účastníka se na žádost společnosti Contactel prokáže platnou plnou mocí k takovému zastupování s notářsky ověřenými podpisy zmocnitele.

Kontaktní osoba smluvní strany je osoba zajišťující přenos informací mezi oběma smluvními stranami týkajících se plnění Smlouvy a závazně jednat ve věcech kvality a rozsahu poskytování Služby. Kontaktní osobou společnosti Contactel je vždy také jednající operátor Oddělení péče pro zákazníky Poskytovatele ve službě.

Službou se rozumí veřejná telefonní služba a ostatní telekomunikační služby, práce a zboží, které společnost Contactel dodává Uživatelům v rámci svého předmětu podnikání na základě příslušných právních předpisů a telekomunikačních licencí. Rozsah plnění poskytovaných společností Contactel v rámci Služby vyplývá z popisu Služby, kterýje nedílnou součástí smlouvy.

Smlouva je smlouva o poskytování a užívání veřejné telefonní služby uzavřená mezi společností Contactel a Účastníkem, jak je blíže uvedeno v článku 3 těchto Všeobecných podmínek (dále jen Podmínky).

Vznik a ukončení Smlouvy, závazky smluvních stran

Tyto Podmínky jsou platné pro Smlouvy uzavřené od 1. ledna 2001 včetně.

Účastníkem se stane každá fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky stanovené prislušnými právními předpi sy a těmito Podmínkami a se kterou byla uzavřena Smlouva.

Společnost Contactel se zavazuje poskytnout veřejnou telefonní siužbu za cenu platnou v době poskytnutí této Služby tomu, kdo o tuto Službu požádá a souhlasí s Podmínkami.

Smluvní vztah vznikne tak, že společnost Contactel potvrdí nabídku učiněnou budoucím Účastníkem vůči společnosti Contactel. Smlouva je platná a účinná, jakmile byla podepsána Oprávněnými zástupci smlúvních stran. Je-li Smlouva uzavřena pomocí elektronických prostředků, může být podepsána zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů.

K uzavření Smlouvy lze použít smluvních foiznulářů užívaných společností Contactel v obchodním styku.

Smlouvu lze měnit pouze písemně, a to řádně podepsanými číslovanými dodatky. Ustanovení čl. 3.4 se v tomto případě použije analogicky.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nedohodne-li se společnost Contactel s Účastníkem písemně jinak.

Smlouva může být ukončena :

  1. písemnou dohodou smluvních stran
  2. uplynutím výpovědní lhůty tří (3) měsíců vyplývající z jednostranné výpovědi podané smluvní stranou i bez udání důvodu, pokud nebyla doba trvání Smlouvy smluvními stranami předem dohodnuta
  3. uplynutím výpovědní lhůtyjednoho (1) měsíce vyplývající z výpovědi podané Účastníkem z důvodu změny Podmínek vjeho neprospěch, byla-li výpověď Účastníkem podána během třiceti (30) kalendářních dnů po provedení takové změny společností Contactel
  4. odstoupením z důvodu podstatného porušení Smlouvy; účinky odstoupení od Smlouvy z dúvodu podstatného porušení Smlouvy počínají doručením písemného prohlášení oprávněné smluvní strany vůči porušující smluvní straně

V případech uvedených v čl. 3.8 b), c) začíná běžet výpovědní Ihůta od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena písemná výpověď podaná smluvní stranou druhé smluvní straně.

Po ukončení Smlouvy Účastníkem před zřízením, zahájením nebo změnou Služby je Účastník povinen společnosti Contactel uhradit cenujiž vynaložených prací a výkonů.

Po ukončení Smlouvyje Účastník povinen bez zbytečného prodlení vrátit společnosti Contactel zapůjčený hmotný nebo nehmotný majetek, který od společnosti Contactel za účelem poskytování Služby obdržel podle Smlouvy. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů po jejím ukončení.

Společnost Contactel má právo měnit tyto Podmínky, Reklamační řád, ceník a pripadné specifrkace Služby. Společnost Contactelje povinna informovat Účastníka Služby nejméně tři (3) měsíce předem o změně Podmínek.

Změny Podrnínekjsou uveřejňovány v provozovnách společnosti Contactel a v Telekomunikačním věstníku. Společnost Contactel o těchto změnách vyrozumí Učastníka s odkazem na prislušné místo v Telekomunikačním věstníku. Všeobecné podmínky Účastníka nelze uplatnit, i když nejsou s Podmínkami společnosti Contactel v rozporu.

Při změně Smlouvy na žádost Účastníka před zřízením nebo zahájením poskytování Služby, např. při změně umístění koncového bodu Účastníka nebo při jiné Účastníkem požadované změně, se Účastník zavazuje společnosti Contactel nahradit cenu vynaložených prací a výkonů souvisejících s požadovanou změnou.

Převod práv a závazků Účastníka ze Smlouvy na třetí osobu je možný jen na základě předem uděleného písemného souhlasu společnosti Contactel.

Služby poskytované společností Contactel je Účastník oprávněn přenechat za úplatu (zejména prodat) třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Contactel. Třetími osobami pro účely tohoto ustanoveníjsou také osoby ovládané nebo ovládající ve smyslu obchodního zákoníku, prip. osobyjinak majetkově propojené a kontrolované.

Způssob uplatnění odpovědnosti za vady poskytnuté veřejné telefonní služby (dále jen reklamace)

Účastník užívající služeb společnosti Contactel, případnějeho Oprávněný zástupee, má právo uplatňovat nároky vyplývající z odpovědnosti společnosti Contactel za vady vzniklé při poskytování veřejných telefonních služeb.

Spočívá-li vada Služby v nesprávně vyúčtované ceně za poskytovanou Službu, má Účastník právo reklamovat vyúčtování ceny za Službu do 2 měsíců od doručení tohoto vyúčtování, jinak právo zanikne.

Uplatnění reklamace proti výši účtovaných cen za Služby nemá odkladný účinek a Účastníkje povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do data splatnosti.

Společnost Contactel je povinna vyřídit reklamaci vyúčtované ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem,je společnost Contactel povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 60 dnů ode dnejejího doručení.

Reklamace týkající se ostatních závad podává Účastník bez zbytečného odkladu.

Bližší podrobnosti při uplatňování práv a povinností společnosti Contactel a Účastníkajsou vymezeny v Reklamačním řádu.

Společnost Contactel odpovídá pouze za škodu, která vznikla porušením povinností společnosti Contactel vyplývajících ze Smlouvy a z těchto Podmínek, pokud k takovému porušení došlo úmyslnýmjednáním nebo hrubou nedbalostí společnosti Contactel, jeho zaměstnance nebo obchodního zástupce.

V případě neposkytnutí Služeb podle Smlouvyje odpovědnost společnosti Contactel omezena na povinnost urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky. Společnost Contactel není povinna uhrazovat Uživatelům Služby náhradu škody v důsledku neposkytnutí Služby nebo vadného poskytnutí Služby.

Společnost Contactel neodpovídá za škodu, která vzniknejako důsledek překročení kapacity sítě, poruchy nebo závady v důsledku opravy nebo údržby sítě nebo její součásti, a za ušlý zisk.

Náhrada škody v souladu s ustanovením těchto Podmínek bude poskytnuta Účastníkovi podle skutečné výše škody, nejvýše však v částce 60.000 Kč, a to ve formě poskytnutí Služeb sjednaných ve Smlouvě. Pouze v případě, že náhrada škody přičhází v úvahu po ukončení platnosti Smlouvy, bude náhrada škody vyplacena v penězích.

Rozsah poskytované veřejné telefonní služby

Rozsah plnění poskytovaných společností Contactel v rámci veřejné telefonní služby vyplývá z popisu Služby a z objednávkového formuláře. Veřejná telefonní službaje poskytována na území České republiky.

Jestliže nepředvídatelné okolnosti,jež se týkají společnosti Contactel nebojejích dodavatelů ajež společnost Contactel nemohla odvrátit ani s vynaložením péče, kterou Ize na ní spravedlivě požadovat, znemožní společnosti Contactel plnit její závazky, prodlužuje se lhůta pro poskytnutí plnění o dobu, po níž daná nemožnost trvá, a o přiměřenou dobu na zahájení plnění.

Sjednané termíny a lhůty pro poskytnutí Služby platí pouze za předpokladu včasného splnění všech relevantních závazků Účastníka.

Jsou-li pro instalaci nebo rozšíření zákaznických linek potřebné přenosové cesty nebo rozšíření hardwaru či soíiwaru nebo jiná technická plnění třetích osob, jsou tato plnění plněními přípravnými. Povinnost společnosti Contactel poskytnou účastnické linky platí s výhradou řádného a včasného zajištění těchto přípravných plnění Účastníkem.

Účastník se zavazuje vytvořit v místě svých provozních prostor či ve svém bytě všechny předpoklady,ježjsou potřebné pro řádné poskytování Služby. Za tím účelem sdělí společnost Contactel účastníkovi své příslušné požadavky.

Účastník se zavazuje zejména :

  1. umožnit osobám pověřeným společností Contactel přístup k účastnickým linkám a telekomunikačním zařízením instalovaným společností Contactel, bude-li to potřebné pro realizaci Služby
  2. poskytnout pověřeným pracovníkům společnosti Contactel informace a podklady nezbytné pro jejich činnost

Účastníkje oprávněn připojovat na síť společnosti Contactel pouze taková koncová zařízení, jež odpovídají příslušným ustanovením zákona o telekomunikacích, zejména regulačním předpisům Českého telekomunikačního úřadu.

Účastník bude používat pouze standardní rozhraní schválená společností Contactel. Jiná rozhraní lze používat pouze po dohodě se společností Contactel.

Účastník se zavazuje nepoužívat taková telekomunikační zařízení, jež neodpovídají příslušným právním předpisům nebo mohou vést ke změnám ve fyzikální nebo technologické struktuře sítě společnosti Contactel.

Účastník se zavazuje dát bezplatně k dispozici prostory ve svých budovách, v nichž mají být za účelem splnění Smlouvy instalována, resp: zřízena zařízení společnosti Contactel, a to na dobu trvání Smlouvy, včetně všech vedlejších plnění, zejména dostatečného příkonu, osvětlení a klimatizace, příp. potřebného vyrovnávače napětí. Účastník tato zařízení umístí pouze v prostorách vhodných pro uvedené účely.

Účastník se zavazuje, že nebude zneužívat připojení k síti společnosti Contactel, zejména nebude uskutečňovat zlomyslná volání a žádné hovory, jež ohrožují nebo obtěžují třetí osoby. Účastník nebude provádět žádné úpravy, v jejichž důsledku byjiž nebylo možno zajistit bezpečnost provozu sítě.

Účastník se zavazuje neprodleně oznámit společnosti Contactel všechnyjemu známé skutečnosti, jež by mohly nepriznivě ovlivnit fungování sítě společnosti Contactel.

Účastník se zavazuje oznámit společnosti Contactel neprodleně jakoukoliv změnu své adresy, resp. adresy, na níž jsou zasílána vyúčtování (faktury), nebo, je-li podnikatelem, změnu svého sídla, resp. adresy, na něž je zasíláno vyúčtování, a rovněž změnu právní formy právnické osoby.

Článek ze dne 29. listopadu 2000 - středa