logo itpoint.cz

Všeobecné podmínky společnosti Contactel s.r.o. pro poskytování veřejné telefonní služby - II. Díl

Tyto všeobecné podmínky pro poskytování veřejné telefonní služby upravují postup uzavírání smlouvy na poskytování veřejné telefonní služby a podmínky, na základě kterých bude společnost Contactel s.r.o. poskytovat účastníkům nebo uživatelům veřejnou telefonní službu a služby spojené s poskytováním veřejné telefonní služby nabízené společností Contactel.

Seznam Účastníků veřejné telefonní služby - informování o účastnických číslech

V rozsahu, ve kterém Účastník vysloví souhlas se zápisem do telefonního seznamu, společnost Contactel zpracuje a předájeho údaje pro informační služby o telefonních číslech Účastníků veřejné telefonní služby a k vydání teléfonního seznamu poskytovateli univerzální služby.

Ve stejném rozsahu budou tyto informace přístupné telefonicky v oddělení služeb zákazníkům společnosti Contactel, a případně na příslušné internetové stránce společnosti Contactel.

Každá hlavní účastnická stanice se všemi svými vedlejšími stanicemi se uvádí v telefonním seznamujednou v abecedním pořádku podle příjmení a jména (obchodního jména či názvu) Účastníka s jeho adresou a účastnickým číslem stanice. Více hlavních telefonních stanic zapojených do série nebo velkosérie se uvádí v telefonním seznamu jedním přípojným číslem stanice, nebo všemi přímými čísly (provolbami), které si zákazník přeje uvést.

Text označení účastnické stanice navrhne Účastník, avšak společnost Contactel je oprávněna ho upravit tak, aby neodporoval právním předpisům a aby vyhledávání Účastníků bylo co nejvíce usnadněno. V textu telefonního seznamu se neuveřejňují inzertní údaje a reklama.

Na přání Účastníka mohou být v telefonním seznamu uvedeny s účastnickým číslem jeho účastnické stanice i osoby, nebo organizace, kterým dovolil užívat své stanice.

K požadavku na změnu označení společnost Contactel přihlédne, pokud jej obdrží do uzávěrky přípravných prací na vydání telefonního seznamu.

Pokud si Účastník nepřeje zveřejnění v telefonního seznamu, je tato služba zpoplatněna podle ceníku.

Společnost Contactel je oprávněna provést změnu účastnického čísla stanice z naléhavých technických důvodů i bez souhlasu Účastníka, pokudje toto opatření nutné k řádnému poskytování Služeb. Změnu účastnického čísla lze provést až po předchozím upozornění Účastníka.

Ceny za poskytování veřejné telefonní služby - způsob jejich účtování a placení

Platný ceník Služeb obsahuje ceny Služeb včetně podmínek, za nichž se ceny uplatňují. Ceník Služebje k dispozici na kontaktních místech společnosti Contactel; telefonicky v oddělení služeb zákazníkům společnosti Contactel a na příslušné internetové stránce společnosti Contactel.

Účastník se zavazuje řádně platit částky za poskytnutou Službu ve výši cen platných v době poskytnutí Služby, které byly společností Contactel vyúčtovány. Veškeré vyúčtované ceny zahrnují příslušnou daň z přidané hodnoty v platné výši.

Platební povinnost Účastníka platí rovněž pro vyúčtované částky vzniklé v důsledku oprávněného nebo neoprávněného užívání Učastníkovy linky ze strany třetích osob, pokud neprokáže, že zajejí užívání neodpovídá.

Společnost Contactel provádí vyúčtování formou vystavení daňového dokladu Účastníkovi takto :

  1. jednorázové platby jsou účtovány společností Contactel po převzetí příslušného plnění Účastníkem v prvním následném vyúčtování
  2. pravidelné platbyjsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období včetně; zúčtovací období u pravidelných platebje zpravidla obdobíjednoho kalendářního měsíce, nebude však delší než 35 kalendářních dnů
  3. pravidelné platby za neúplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně za kalendářní měsíc, ve kterém je Služba poskytována; tyto platby jsou vypočteny jako jedna třicetina měsíční platby násobená délkou neúplného období v celých dnech
  4. předplatné za období zvolené Účastníkem je účtováno k prvnímu dni předplaceného období

Najednom daňovém dokladu/vyúčtování má společnost Contactel právo vyúčtovat platbu za předplacení dalších telekomunikačních služeb a služeb poskytovaných třetími stranami, pro které společnost Contactel provádí vyúčtování.

Dojde-li ke změně Služby, potom se ceny za změněnou Službu začínají účtovat dnem následujícím po provedení změny Služby.

Účtované částky musí být uhrazeny na účet společnosti Contactel uvedený v daňovém dokladu nejpozději v den splatnosti, jinak je Učastník v prodlení. Splatnost je 14 dní od data vystavení, pokud se společnost Contactel a Účastník nedohodli písemně jinak. Platí-li fyzická osoba účtované částky prostřednictvím pošty nebo peněžního ústavu, je dluh splněn dnem, kdy.byla účtovaná částka řádně a prokazatelně poukázána na poště nebo u peněžního ústavu ve prospěch příslušného účtu společnosti Contactel.

Učastník může proti nárokům společnosti Contactel započíst pouze ty pohledávky, které jsou nesporné a pravomocně přiznané.

Společnost Contactel je oprávněna pověřit třetí stranu vymáháním pohledávek společnosti Contactel vůči Účastníkovi, který je v prodlení s platbou dlužných částek. Účastník je povinen jednat s touto stranou jako s řádně pověřeným zmocněncem společnosti Contactel.

Společnost Contactel je oprávněna účtovat Účastníkovi náklady spojené s rozesláním upomínek a vymáháním pohledávek. Tyto nákladyje účastník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené společností Contactel a uvedené ve vyúčtování těchto pohledávek.

Pokud udělí Účastník společnosti Contactel zmocnění k inkasu z účtu účastníka, vyúčtované částky jsou odečítány z tohoto účtu účastníka v rámci inkasního postupu.

V případě prodlení Účastníka s placením ceny za poskytnutou Službu se Účastník zavazuje zaplatit úroky z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB. Zaplacením úroku z prodlení není dotčen nárok společnosti Contactel na náhradu škody.

Dostane-li se Účastník po dva po sobě jdoucí měsíce do prodlení s úhradou nezanedbatelné dlužné částky nebo je-li po dobu delší než tři měsíce v prodlení s úhradou částky odpovídající měsíčnímu paušálnímu poplatku, může společnost Contactel smluvní vztah bez dodržení výpovědní Ihůty okamžitě ukončit.

Pokud Účastník nezaplatí včas vyúčtování ceny za poskytnutou Službu nebo neplní další smluvní podmínky, společnost Contactel Účastníkovi prokazatelně doručí upozornění s uvedením termínu náhradního plnění. Pokud Účastník v uvedeném termínu nesjedná nápravu, je společnost Contactel oprávněna omezit poskytování Služby zamezením aktivního přístupu ke Službě. Při opakovaném nesplnění smluvních podmínek má společnost Contactel právo ukončit poskytování této Služby.

Společnost Contactelje oprávněna ukončit poskytování Služby ihned potom, co zjistí, že vyúčtování Služeb, upomínky, sdělení ajiné zprávy zaslané společností Contactel na poslední známou adresu Účastníka vedenou v evidenci společnosti Contactel se nepodařilo Účastníkovi doručit. Nároky společnosti Contactel na úhradu dlužných částek za poskytnuté Služby včetně úroků z prodlení a náhrady škody tím nejsou dotčeny.

Společnosti Contactel zůstává vyhrazeno právo uplatnění nároku na náhradu škody z titulu prodlení Účastníka s platbou dlužných částek.

Hlášení poruch a termíny jejich odstranění

Společnost Contactel se zavazuje odstranit poruchu nebo závadu zpravidla do 48 hodin od nahlášení poruchy nebo závady na oddělení péče o zákazníky. Za odstranění poruchy (konec poruchy)je považován okamžik obnovení spojení. Účastník učiní opatření k tomu, aby v místě servisního zásahu byl zajištěn vstup do objektu pro servisní skupinu a příp. i kvalifikovaná obsluha pověřená Účastníkem k zajištění nutné součinnosti.

Účastník se zavazuje neprodleně oznámit společnosti Contactel zjistitelné vady nebo poškození zákaznické linky (nahlášení poruchy).

Odpovědnost společnosti Contactel za opožděné odstranění vadyje dána pouze tehdy, jestliže účastník nahlásil zjistitelné vady (poruchu) v provozu sítě.

Odpovídá-li za poruchu sítě Účastník nebo nejedná-li se o poruchu, kterou Účastník nahlásil, je společnost Contactel oprávněna Účastníkovi vyúčtovat náklady, ježjí vznikly odstraněním poruchy, resp. odrušením.

Nároky Účastníka vyplývající z přerušení poskytování Služby

Účastník má nárok na kvalitní zajištění objednaných a smluvně dohodnutých Služeb.

V případě, že dojde k porušení Smlouvy, má právo požadovat nápravu v souladu s těmito Podmínkami.

Účastník má právo požadovat poměrné snížení měsíčního paušálního poplatku, odpovídá-li za poruchu společnost Contactel nebo trvá-li porucha déle než 48 hodin.

Účastník má nárok na vrácení částek vyúčtovaných v neprospěch Účastníka (např. na základě přeplatku, dvojí úhrady anebo řádně a včas zaplacených úhrad ceny za období, ve kterém Služba nebyla poskytována vůbec nebo byla poskytována v menším rozsahu) Tyto úhrady se připíší k dobru vyúčtování vystavených Účastníkovi a započítají se na další splatnou pohledávku společnosti Contactel, nejpozději do 30 dnů od vyřízení reklamace.

Zřizování, překládání, přemisťování, přeměny účastnické stanice - dodací lhůty

Účastnická stanice se zřizuje na základě smlouvy uzavřené mezi společností Contactel a Účastníkem. Zřizovací dobaje maximálně 60 dní.

Překládání, přemístění a přeměna účastnické stanice probíhá na základě příslušné žádosti, podané na kontaktních místech společnosti Contactel. Doba pro realizaci změny je maximálně 60 dní.

Blokování čísel nebo číselné řady na základě žádosti Účastníka

Na základě žádosti Účastníka podané na kontaktních místech společnosti Contactel budou zablokovány odchozí hovory na následující skupiny čísel :

  1. mezinárodní
  2. meziměstská
  3. vybraná lokální
  4. volání na audiotextové služby a služby, jejichž obsah může ohrozit mravní výchovu mládeže
  5. volání ná další vybrané služby, pokudjejich zablokování není v rozporu se zákonem

Doba pro zablokování čísel je neomezená a opětovná aktivace zablokovaných čísel je provedena na žádost uživatele na kontaktních místech společnosti Contactel.

Nabídka druhů telefonních hovorů

Společnost Contactel bude poskytovat mísMí, meziměstské a mezinárodní hovory. O rozšiřování nabídky telefonních hovorů budou ÚčasMíci a Uživatelé veřejné telefonní služby informováni na kontaktních místech společnosti Contactel telefonicky v oddělení služeb zákazníkům společnosti Contactel a na příslušné internetové stránce společnosti Contactel.

Způsob zajištění přenositelnosti účastnického telefonního čísla

Společnost Contactel zajistí přenositelnost účastnického telefonního čísla na základě písemné žádosti Účastníka ve lhůtách a za podmínek stanovených plaMými právními předpisy a v souladu s platným ceníkem společnosti Contactel.

Způsob nastavení předvolby poskytovatele veřejné telefonní služby

Společnost Contactel umožní nastavení předvolby poskytovatele veřejné telefonní služby podle číslovacího plánu formou pevně nastavené předvolby nebo krátkou individuální volbou čísel projednotlivá volání ve lhůtách a za podmínek stanovených plaMými právními předpisy a v souladu s platným ceníkem společnosti Contactel.

Ochrana dat, telekomunikační tajemství

Všeobecná ustanovení

Rozhodné právo a příslušnost soudu

Platnost a účinnost

Všeobecné podmínky nabývají plaMosti a účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ing. Michal Čupa
jednatel a generální ředitel
společnosti Contactel s.r.o.

Článek ze dne 29. listopadu 2000 - středa