logo itpoint.cz

APVTS zahájila zpracování projektu vytvoření metodiky pro stanovení cen za propojení pevných veřejných telekomunikačních sítí

Na své včerejší tiskové konferenci APVTS oznámila, že ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem zahajuje celý projekt, který je načasován tak, aby metodiku bylo možné prakticky použít pro stanovení cen za propojení již od 1.ledna 2002.

Operátoři sdružení v Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí :

oznámili na včerejší tiskové konferenci, že ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem zahajují zpracovávání projektu, jehož cílem je vytvoření metodiky pro stanovení cen za propojení pevných veřejných telekomunikačních sítí. Projekt je načasován tak, aby metodiku bylo možné prakticky použít pro stanovení cen za propojení již od 1.ledna 2002.

Na základě výběrového řízení se řešiteli projektu staly britsko-americká poradenská společnost a tuzemská organizace TESTCOM. Obě organizace budou úzce spolupracovat jednak s odborníky z řad členských společností Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) a jednak s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), s nímž APVTS podepsala Memorandum o spolupráci při zpracovávání projektu.

Na financování projektu se spolupodílejí všichni operátoři sdružení v APVTS a ČTÚ.

Podařilo se získat také podporu americké agentury Trade and Development Agency (TDA), která vyhledává a podporuje vysoce potenciální projekty po celém světě.

Prostřednictvím financování projektových studií, orientačních návštěv, specializovaných školení, obchodních seminářů a různých forem technické pomoci umožňuje TDA americkým podnikům zúčastnit se soutěže o infrastrukturní a průmyslové projekty v zemích se středním stupněm rozvoje a v rozvojových zemích.

Účastníci tiskové konference byli svědky slavnostního podpisu Dohody o udělení grantu mezi TDA a APVTS.


apvts_logo.gif (2507 bytes)
tisková zpráva
APVTS byla založena v květnu 1999, členství v organizaci je dobrovolné


APVTS píše předsedovi ČTÚ

V Praze, dne 21. května 2001

Věc : Žádost o vydání cenového rozhodnutí

Vážený pane předsedo,

členové APVTS, kteří poskytují hlasové služby v pevné síti, společně posoudili stav jednání o propojovacích dohodách, která vedou s mobilními operátory. Konstatovali, že uzavření smluv o propojení sítí brání vysoké ceny požadované za terminaci hovoru v síti mobilních operátorů.

Proto se obracíme na ČTÚ se žádostí o vydání cenového rozhodnutí s metodou výpočtu cen za propojení veřejné pevné telekomunikační sítě se sítěmi mobilních operátorů nebo přímo se stanovením maximální ceny za propojení.

Současné ceny za propojení sítí mobilních a pevných operátorů se pohybují v rozmezí 6-7 Kč/min. Mobilní operátoři při projednávání nových propojovacích smluv s operátory pevných sítí navrhují ceny v téže úrovni. Tyto ceny však podstatně převyšují ceny pro koncové uživatele v jejich vlastní síti, takže jsou pro mobilní operátory zdrojem křížového financování. Podle platné právní úpravy mají ceny za propojení vycházet z nákladů za propojení včetně přiměřeného zisku a mají být sjednány tak, aby nediskriminovaly žádnou ze smluvních stran ani ostatní provozovatele propojených veřejných telekomunikačních sítí, a aby umožňovaly ověření způsobu jejich výpočtu.

Navrhujeme proto, aby metoda výpočtu cen za propojení pevných a mobilních sítí stanovená rozhodnutím ČTÚ vycházela ve smyslu ustanovení § 78 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, z nákladů za propojení včetně přiměřeného zisku.. Stanovená metoda bude pak ve smyslu ust. § 78 odst. 4 citovaného zákona použita pro výpočet konkrétní ceny za propojení v případě, když se některá strana obrátí na regulační orgán v případě sporu.

ČTÚ určil některé provozovatele mobilních sítí jako subjekty s výrazným podílem na relevantním trhu, ti jsou proto povinni zveřejňovat referenční nabídku propojení (ust. § 37 a § 39 odst. 7 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích). Vzhledem k tomu, že referenční nabídka žádného z mobilních operátorů zveřejněna dodnes nebyla, domníváme se, že námi požadované cenové rozhodnutí je vhodným a účinným nástrojem pro úspěšné dokončení jednání o smlouvách o propojení pevných a mobilních sítí.

Na zásadách stanovených platnou právní úpravou jsme vypracovali koncept metody výpočtu ceny za terminaci hovoru v síti mobilního operátora, který si Vám dovolujeme předložit jako svůj návrh pro požadované cenové rozhodnutí.

TZ APVTS ze dne 21.5. 2001

Poplatky za propojení mobilních a pevných sítí účtované mobilními operátory jsou nemravně vysoké.

Praha 21. května 2001 - Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) se obrátila na Český telekomunikační úřad (ČTÚ) s žádostí o regulaci ceny za propojení mezi sítěmi mobilních operátorů a provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí včetně Českého Telecomu. Poplatky za propojení totiž byly stanoveny mobilními operátory bez ohledu na skutečné propojovací náklady se započtením přiměřeného zisku. Podle členů APVTS navíc dochází ze strany mobilních operátorů v rozporu se zákonem ke křížovému financování jejich vlastní činnosti na úkor zákazníků pevných sítí.

"Uzavření propojovacích smluv na základě kalkulace reálných nákladů na propojení a přiměřeného zisku by pro zákazníky operátorů pevných sítí znamenalo výrazně levnější telefonování," uvedl Svatoslav Novák, předseda APVTS. Zatímco provozovatelé pevných sítí na základě rozhodnutí ČTÚ tuto kalkulaci provádějí, mobilní operátoři model výpočtu propojovacích cen na bázi nákladů a přiměřeného zisku dosud nenavrhli. Tato metoda tvorby cen je přitom uzákoněna v ustanovení § 78 zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích.

"Propojovací poplatky účtované mobilními operátory za spojení do pevných sítí a naopak jsou prostě nemravné," řekl Milan Rusnák, místopředseda APVTS a generální ředitel GTS. "Navíc si mobilní operátoři neúměrně zvyšují zisky na úkor zákazníků obou sítí. Za propojení z pevné do mobilní sítě považujeme za přiměřenou cenu ve výši 1,21 Kč za minutu. Ani quasi monopolisté, kterými mobilní operátoři v České republice bezesporu jsou, nemohou stanovovat cenu bez ohledu na náklady, přiměřený zisk a dobrý mrav," dodal Rusnák.

Současné ceny za propojení sítí mobilních a pevných operátorů se pohybují v rozmezí 6-7 Kč za minutu. Přitom podle rozboru cenové politiky mobilních operátorů, který APVTS provedla, tyto ceny převyšují zhruba až šestinásobně skutečné náklady včetně přiměřeného zisku mobilních operátorů. Při jednání o propojovacích smlouvách s provozovateli pevných sítí, která právě probíhají, však mobilní operátoři na těchto cenách stále trvají.

Článek ze dne 22. června 2001 - pátek

Začínáme s kolaborativními roboty