logo itpoint.cz

Auditované výsledky hospodaření Českého Telecomu za rok 2000

Český Telecom oznamuje auditované finanční výsledky za rok 2000. Tyto výsledky jsou konsolidované a byly zpracovány podle mezinárodních účetních standardů.

ČESKÝ TELECOM, a.s., s potěšením oznamuje auditované finanční výsledky za rok 2000. Tyto výsledky jsou konsolidované a byly zpracovány podle mezinárodních účetních standardů.

"Rok 2000 byl pro telekomunikační odvětví náročným rokem v mnoha ohledech. Mám proto radost, že mohu oznámit solidní finanční výsledky jako důkaz toho, že ČESKÝ TELECOM patří k nejvýznamnějším operátorům v regionu", řekl Urs Kamber, viceprezident pro korporátní služby a finanční ředitel ČESKÉHO TELECOMU.

PŘEHLED VÝNOSŮ

Celkové konsolidované výnosy dosáhly v roce 2000 výše 57,2 miliardy Kč, což znamená 10% nárůst oproti minulému finančnímu období. Nejvýznamněji se na celkovém růstu podílely výnosy společnosti EuroTel Praha, spol. s r.o., výnosy z měsíčních paušálních poplatků a výnosy z přenosu dat a dalších telefonních služeb, to je kategorie, jejíž dynamiku růstu určují zejména výnosy ze služeb ISDN.

Dceřiná společnost EuroTel vlastněná z 51% ČESKÝM TELECOMEM, měla mimořádně úspěšný rok, v jehož průběhu posílila své vedoucí postavení na trhu mobilních operátorů. Konsolidované výnosy EuroTelu dosáhly 12,1 miliardy Kč, což představuje nárůst o 53% v porovnání s loňským rokem. Tato částka představuje více než 21% podíl na celkových konsolidovaných výnosech ČESKÉHO TELECOMU.

Výnosy z měsíčních paušálních poplatků zaznamenaly meziroční nárůst o 33% a dosáhly výše 6,9 miliardy Kč, což odráží výsledky v úsilí vynaloženého v oblasti rebalancování tarifů v roce 1999.

Výnosy z přenosu dat a dalších telefonních služeb vzrostly o 30% na 4,5 miliardy Kč. Hlavním stimulátorem růstu v této oblasti byly služby ISDN, kde došlo k nárůstu počtu kanálů ISDN o 114% na 122 000 kanálů, výnosy pak vzrostly o 109% na 2 miliardy Kč.

V roce 2000 došlo také k významnému rozvoji internetových služeb. Koncem minulého roku zaznamenal ČESKÝ TELECOM téměř 200 000 zákazníků buď prostřednictvím placeného přístupu na internet poskytovaným divizí INTERNET ON LINE nebo přes bezplatný přístup prostřednictvím portálu Quick.cz, který byl úspěšně uvedený do provozu v říjnu 2000. Celkové výnosy z internetu vzrostly o 34% na 223 milionu Kč.

PŘEHLED NÁKLADŮ

V roce 2000 dosáhly celkové provozní náklady výše 30,5 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 17%. Konsolidované náklady byly do značné míry ovlivněny jednak trvalým důrazem kladeným na kontrolu nákladů, zatímco rozvoj mobilního trhu telekomunikací v ČR vedl k většímu nárůstu některých kategorií našich nákladů, než jsme předpokládali.

Konsolidované náklady na zaměstnance vzrostly meziročně pouze o 2% na 7,7 miliardy Kč, což je solidní výsledek, podtržený snížením počtu zaměstnanců o 14% na 17 322, zatímco počet zaměstnanců společnosti EuroTel vzrostl za dané období meziročně o 30%. V důsledku toho došlo k zlepšení ukazatele efektivity, který dosáhl úrovně 222 pevných telefonních linek na zaměstnance, což představuje meziroční nárůst o 17%.

Platby provozovatelům jiných sítí vzrostly meziročně o 18% a dosáhly výše 8,2 miliardy Kč, v jejich rámci dominovaly již tradičně platby za vnitrostátní propojení. V důsledku bezprecedentní konjunktury mobilních telekomunikací vzrostly konsolidované platby domácím operátorům na 5,1 miliardy Kč, což znamená meziroční nárůst o 43%.

Úspěchy společnosti EuroTel při získávání nových zákazníků v posledním čtvrtletí roku měly mnohem větší vliv na konsolidované náklady ČESKÉHO TELECOMU v roce 2000 ve srovnání s předchozími obdobími roku. V důsledku toho například náklady na prodaný materiál a zboží vzrostly o 87% na 3,8 miliardy Kč, zatímco spotřeba materiálu vzrostla o 28% na 1,5 miliardy Kč.

HOSPODÁŘKÝ VÝSLEDEK PŘED ÚROKY, ZDANĚNÍM, ODPISY A AMORTIZACÍ (EBITDA), ČISTÝ ZISK

S ohledem na sezónní nárůst nákladů v posledním čtvrtletí roku dosáhl hospodářský výsledek před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací 26,7 miliard Kč. Ve srovnání s minulým rokem poklesl podíl EBITDA na celkových výnosech za rok 2000 na 47% z 50% v předchozím roce.

Odpisy meziročně narostly o 9% a dosáhly výše 14,6 miliardy Kč v roce 2000, čímž došlo ke snížení konsolidovaného provozního hospodářského výsledku před úroky a zdaněním na 12,1 miliardy Kč. Zisk před zdaněním vrostl meziročně o 8% na 9,1 miliardy Kč, což lze připsat poklesu nákladových úroků a malému čistému kurzovému zisku. Zisk po zdanění dosáhl výše 6,4 miliardy Kč, což je o 3% více než v předešlém roce.

ČESKÝ TELECOM, a.s., získal v šestém ročníku ankety Peagas Signum Temporis cenu za nejvíce informačně otevřenou firmu domácího kapitálového trhu v loňském roce. V této kategorii posuzovali odborníci společnosti z hlavního a vedlejšího trhu pražské burzy, kde je povinnost informovat nejpřísnější. Hodnocení zahrnovalo veřejné hlasování asi tisíce odborníků a zástupců tisku a devítičlenné odborné komise.

ČESKÝ TELECOM, a.s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Prostřednictvím zásadní přestavby sítě, uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let, rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Pozornost přitom věnuje především využití růstového potenciálu datových a internetových služeb.

ČESKÝ TELECOM, a.s., patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a.s., trvale patří k nejvyšším, které mohou české společnosti získat od renomovaných mezinárodních ratingových agentur.

Auditované konsolidované finanční výkazy ČESKÉHO TELECOMU, a.s., podle mezinárodních účetních standardů. Všechny údaje jsou v milionech Kč.

 

VÝKAZ ZISKŮ a ZTRÁT 31.12.1999 31.12.2000
Hovorné 30 207 30 218
Ostatní výnosy 21 695 27 006
Výnosy celkem 51 902 57 224
Náklady na pracovníky 7 567 7 722
Ostatní náklady 18 603 22 806
Provozní náklady celkem 26 170 30 528
Provozní hospodářský výsledek
před zahrnutím odpisů (EBITDA)
25 732 26 696
Odpisy 13 409 14 625
Provozní hospodářský výsledek (EBIT) 12 323 12 071
Vložené služby od TelSource 544 634
Nákladové úroky 3 154 2 690
Úrokový výnos (413) (342)
Čisté kurzové (zisky) / ztráty 596 (25)
Hospodářský výsledek před zdaněním (PBT) 8 442 9 114
Daň z příjmu 2 271 2 758
Čistý zisk 6 171 6 356

 

ROZVAHA 31.12.1999 31.12.2000
Investiční majetek 134 614 141 525
- hmotný investiční majetek 121 457 122 388
- pořízení investic 8 318 6 617
- nehmotný investiční majetek 4 718 9 336
- finanční investice 121 3 184
Běžná aktiva 20 872 18 852
- zásoby 2 226 1 804
- pohledávky 8 636 9 457
- vložené služby od TelSource 658 23
- hotovost 9 352 7 568
Aktiva celkem 155 486 160 377
 
Vlastní jmění 97 478 103 807
- akciový kapitál 32 209 32 209
- rezervy 65 269 71 598
 
Závazky 58 008 56 570
- úvěry a půjčky 37 466 33 110
- závazky vůči věřitelům 11 781 13 260
- daňové a ostatní závazky 8 761 10 200
Vlastní jmění a závazky celkem 155 486 160 377

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 30. března 2001 - pátek