logo itpoint.cz

České Radiokomunikace oznamují hospodářské výsledky za I. pololetí roku 2001

Výnosy z telekomunikačních služeb vzrostly o 26,7% na 646,0 milionů Kč (16,4 milionů USD). Výnosy za datové služby vzrostly o 30,5% na 267,2 milionů Kč (6,8 milionů USD).

Představenstvo společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. (dále jen "ČRa, a.s."), přední české telekomunikační společnosti, jejíž akcie jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha a GDR na Londýnské burze, schválilo hospodářské výsledky společnosti za I. pololetí roku 2001.

Praha, 18. září 2001 - Představenstvo společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. (dále jen "ČRa, a.s."), přední české telekomunikační společnosti, jejíž akcie jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha a GDR na Londýnské burze, schválilo hospodářské výsledky společnosti za I. pololetí roku 2001 připravené v souladu s mezinárodními účetními standardy (IAS) a tímto vydává následující zprávu.

KOMPENZACE ZA OPCI

Kompenzace za opci ve společnosti RadioMobil a.s. byla zahrnuta do finančních výnosů společnosti již v roce 2000. K hotovostnímu plnění ve výši 21 989 milionů Kč došlo dne 31.5.2001 po splnění všech podmínek stanovených Akcionářskou smlouvou.

DIVIDENDA

Dne 19. dubna 2001 rozhodla řádná valná hromada společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. o výplatě dividendy za rok 2000 pro majitele akcií společnosti ve výši 12,2 mld. Kč. Výše dividendy před zdaněním činila 395 Kč na 1 akcii, jejíž jmenovitá hodnota činí 100 Kč a 3 950 Kč na 1 akcii, jejíž jmenovitá hodnota činí 1 000 Kč. Rozhodný den pro vznik nároku na výplatu dividendy byl den konání valné hromady, která o vyplacení dividendy rozhodla, tedy 19. dubna 2001.

ČRa, a.s. zahájily výplatu dividend dne 18.6.2001, prostřednictvím Československé obchodní banky. Nárok na výplatu dividendy zaniká uplynutím čtyřleté promlčecí doby plynoucí ode dne, kdy společnost výplatu dividend zahájila.

PRIVATIZACE

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 763/99 ze dne 21. července 1999 prodej 51,19% podílu ve společnosti ČRa, a.s. a usnesením č. 484/00 ze dne 15. května 2000 určila způsob privatizace formou veřejného výběrového řízení.

V průběhu celého prvního pololetí roku 2001 vláda intenzivně jednala s vítězem výběrového řízení konsorciem Deutsche Bank / Tele Danmark o prodeji svého majoritního podílu. Vláda na svém zasedání dne 5.9. 2001 rozhodla o prodeji státního 51% podílu konsorciu Deutsche Bank / Tele Danmark.

Hospodářské výsledky ČRa, a.s. za období 01.ledna - 30.června 2001 (sestavené dle IAS a v případě porovnání srovnávané se shodným obdobím předešlého roku , tj. s prvním pololetím roku 2000)

VÝNOSY

Celkové konsolidované výnosy společnosti ČRa, a.s. vzrostly o 18,7 % na 1 374,7 milionů Kč (34,9 milionů USD). Výnosy pouze za ČRa, a.s. vzrostly o 12% na 1 221,0 milionů Kč (31,0 milionů USD).

Výnosy z telekomunikačních služeb vzrostly o 26,7% na 646,0 milionů Kč (16,4 milionů USD). Výnosy za datové služby vzrostly o 30,5% na 267,2 milionů Kč (6,8 milionů USD).

Růst telekomunikačních služeb, především pak služeb datových, je dán růstem poptávky po těchto službách na českém telekomunikačním trhu na straně jedné a zvyšující se konkurenceschopností ČRa, a.s., v návaznosti na zavádění moderních telekomunikačních technologií.

Výnosy ze služeb spojených s šířením TV signálu vzrostly v souladu s očekáváním o 2,0 % na 299,0 milionů Kč (7,6 milionů USD). Výnosy z šíření rozhlasového signálu dosáhly výše 180,0 miliónů Kč (4,6 milionů USD), což představuje mírný nárůst o 1,3%. V pozvolném růstu výnosů z televizního a rozhlasového vysílání se odráží skutečnost, že oblast analogového televizního a rozhlasového vysílání je limitovaným segmentem trhu, jak z hlediska cenových limitů, tak z hlediska značně omezeného růstového potenciálu zákaznické základny.

NÁKLADY

Celkové konsolidované provozní náklady vzrostly o 29,9% na 1 647,8 milionů Kč (41,8 milionů USD). Provozní náklady jen u ČRa, a.s. vzrostly o 15,9 % na 1 205,9 milionů Kč (30,6 milionů USD). Tento vývoj se pozitivně promítl v rostoucí celkové provozní výkonnosti ČRa, a.s.

Konsolidované náklady ČRa, a.s. vzrostly oproti loňskému roku zejména ve spojitosti s konsolidací nákladů společnosti Contactel s.r.o. a rozsáhlou investiční činností zaměřenou na rozvoj a rozšíření stávající přenosové kapacity multifunkční telekomunikační sítě.

Náklady na prodej vzrostly z 234,2 milionů Kč (5,9 milionů USD) v roce 2000 o 61,2% na 377,6 milionů Kč (9,6 milionů USD), zejména výrazným nárůstem nákladů na prodej společnosti Contactel v souvislosti s jejím rozvojem objemu poskytovaných služeb. Náklady na prodej jen u ČRa, a.s. vzrostly o 30,4% na 325,5 milionů Kč (8,3 milionů USD). Na tomto růstu se podílely zejména poplatky Českému telekomunikačnímu úřadu za přidělené kmitočty, vyplývající ze zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích s platností od 1.7.2000.

Konsolidované osobní náklady se zvýšily o 13,3 % na 357,8 milionů Kč (9,1 milionů USD), přičemž u ČRa, a.s. je růst pouze o 3,7 %.

Náklady spojené s odpisy a amortizací vzrostly o 34,4% na 657,0 milionů Kč (16,7 milionů USD) v porovnáním s 488,9 miliony Kč (12,4 miliony USD) v roce 2000. Toto zvýšení má přímou návaznost na pokračující rozsáhlou investiční činnost ČRa, a.s. do přístupové a páteřní sítě.

Konsolidované ostatní provozní náklady vzrostly o 11,0% na 255,4 milionů Kč (6,5 milionů USD).

U ČRa, a.s. poklesly ostatní provozní náklady o 16,9 % na 101,4 milionů Kč (2,6 milionů USD). Na poklesu v meziročním srovnání se nejvíce odrazila skutečnost, že náklady na odkup opce ve společnosti RadioMobil a.s. ve výši 39,4 milionů (1 milion USD) byly zahrnuty do ostatních provozních nákladů již v prvním pololetí roku 2000.

EBITDA A PROVOZNÍ ZISK

Konsolidovaná EBITDA vzrostla na 385,6 milionů Kč (9,8 milionů USD) z 380,7 milionů Kč (9,7 milionů USD) v roce 2000. Pokles marže EBITDA z 32,9% na 28% byl způsoben převážně konsolidací negativní EBITDA společnosti Contactel s.r.o. ve výši 171,7 milionů Kč (4,4 milionů USD).

Konsolidovaný provozní zisk v negativní výši 271,4 milionů Kč (6,9 milionů USD) byl ovlivněn několika významnými faktory. Jedním byl odpis goodwillu vzniklý akvizicí společností Datalink s.r.o. a Softlink, spol. s.r.o. ve výši 69,5 milionů Kč (1,8 milionů USD). Dále byly v souladu s novým telekomunikačním zákonem zaúčtovány poplatky za přidělené kmitočty, jenž byly o 40 milionů Kč (1,1 milionů USD) vyšší než v minulosti.

FINANANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY

Za sledované období roku 2001 bylo dosaženo 154,0 milionů Kč (3,9 milionů USD) čistých finančních výnosů. V případě meziročního srovnání je důležité připomenout, že v této částce jsou zahrnuty jednorázové výnosové úroky z finanční kompenzace za opci ve společnosti RadioMobil a.s., zatímco v prvním pololetí roku 2000 bylo saldo finančních nákladů a výnosů silně ovlivněno platbou za bankovní záruku na odkup opce v této společnosti.

ČISTÝ ZISK

Celkově vzrostl konsolidovaný čistý zisk o 49,7 %, a to z 341,0 milionů Kč (8,7 milionů USD) dosažených v roce 2000 na 510 milionů Kč (13 milionů USD).

Tento vývoj byl dán jednak obdržením výnosových úroků z většího objemu přechodně volných zdrojů, které společnost získala přijetím kompenzace za opci ve společnosti RadioMobil a.s. A jednak nárůstem čistého zisku z Radiomobilu a.s., zahrnutém equitní metodou, o 37,0 % na 700,0 milionů Kč (17,8 milionů USD), přestože se akciový podíl ČRa, a.s. v RadioMobilu a.s. snížil na 39,23 %.

INVESTICE

Investice u ČRa, a.s. za první pololetí roku 2001 dosáhly výše 797 milionů Kč (20,2 milionů USD). Největší objem investic - 640,2 milionů Kč (16,3 milionů USD) - směřoval dle přijaté firemní strategie do rozvoje a modernizace multifunkční sítě, která zahrnuje páteřní a přístupovou síť. Pro páteřní síť jsou budovány optické přenosové systémy včetně implementace nejmodernější technologie DWDM a ATM. V přístupové části multifunkční sítě ČRa, a.s. se v současné době používají mikrovlnné spoje (pro řešení Point to Point) spolu s využitím kmitočtového přídělu 3,5 GHz.

V oblasti investičního rozvoje i nadále společnost ČRa, a.s. postupuje v souladu s přijatou strategií, ve smyslu poskytování služeb s vyšší přidanou hodnotou. Další investice směřovaly do rozvoje řídicích a informačních systémů, na stavební činnost, kontrolní a měřící aktivity, a také do projektu v oblasti integrovaných elektronických systémů ochrany osob a majetku.

Komentář generálního ředitele společnosti ČRa, a.s. Miroslava Čuřína k pololetním výsledkům roku 2001

"Události prvního pololetí roku 2001 byly pro naši společnosti velmi důležité. V procesu privatizace došlo k velkému posunu, neboť vláda intenzivně jednala o prodeji svého majoritního podílu s vítězem výběrového řízení konsorciem Deutsche Bank / Tele Danmark a v druhé polovině tohoto roku je očekáváno úspěšné uzavření celého procesu privatizace. Akcionáři naší společnosti schválili na řádné valné hromadě výplatu dividend v celkové výši 12,2 mld. Kč, což z historického hlediska vyjadřuje vůbec nejvyšší dividendu, která byla kdy v naší republice vyplacena.

I s ohledem na tyto klíčové události si ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. dokázaly udržet svoje dominantní postavení na telekomunikačním trhu a v mnoha směrech dokonce jejich výsledky předčily očekávání. Výnosy z telekomunikačních služeb vzrostly o 26,7% na 646 milionů Kč a výnosy z datových služeb vzrostly o 30,2% na 267,2 milionů Kč. V nárůstu výnosů se pozitivně odrazily faktory spojené s restrukturalizací společnosti a se zaváděním hodnotového řízení.

Pevně věřím, že se naší společnosti podařil zachytit trend růstu poptávky po přenosových kapacitách, zejména pro datové služby a Internet, kdy technologie budování telekomunikačních sítí se přesouvá do oblasti optických přenosových prostředků. Základem vize společnosti je vybudování celostátní optické páteřní sítě s napojením do zahraničí a na strategické partnery ČRa, a.s."

Poznámky

  1. Pro účely porovnávání uváděných částek v českých korunách a amerických dolarech byl v této tiskové zprávě a v přiložených dokumentech použít směnný kurs CZK/USD ze dne 29. 6. 2001: CZK 39,378 = USD.

  2. Přiložený výkaz zisku a ztrát a rozvaha společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. byly zrevidovány auditorskou firmou společnosti ČRa, a.s. - Deloitte & Touche.

  3. Výsledek společností Softlink s.r.o. a Datalink s.r.o. je zahrnut do finančních výkazů ČRa, a.s. metodou plné konsolidace v souladu s mezinárodními účetními standardy.

  4. Výsledek společnosti Contactel s.r.o. je zahrnut do finančních výkazů ČRa, a.s. metodou poměrné konsolidace v souladu s mezinárodními účetními standardy.

  5. Výsledek RadioMobilu a.s. je zahrnut do finančních výkazů ČRa, a.s. equitní metodou v souladu s mezinárodními účetními standardy.

  6. Výsledek společnosti Radiokontakt OPERATOR a.s. není zahrnut do konsolidovaných hospodářských výsledků ČRa, a.s. v důsledku vytvoření opravné položky ve výši 100 procent v roce 1999.

 www.cra.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 19. září 2001 - středa