logo itpoint.cz

České radiokomunikace oznamují hospodářské výsledky za III.Q roku 2001

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží vzrostly o 9,3% na 1 701 mil.Kč oproti 1 556 mil.Kč v roce 2000. Na tomto nárůstu se nejvíce podílely výnosy z telekomunikačních služeb, které vzrostly o 18% na 910 milionů Kč v porovnání se stejným obdobím roku 2000.

Praha 25.října 2001

Výnosy

Celkové provozní výnosy společnosti ČRa, a.s. (tj. celkové výnosy kromě výnosů finančních a mimořádných) za tři čtvrtletí roku 2001 vzrostly ve srovnání se shodným obdobím roku 2000 o 9,2% a dosáhly výše 2 070 milionů Kč. Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží vzrostly o 9,3% na 1 701 mil.Kč oproti 1 556 mil.Kč v roce 2000.

Na tomto nárůstu se nejvíce podílely výnosy z telekomunikačních služeb, které vzrostly o 18% na 910 milionů Kč v porovnání se stejným obdobím roku 2000. Tento příznivý trend byl ovlivněn především výnosy z pronájmu pevných okruhů, které vzrostly o 20,9% na 567 milionů Kč. Výnosy za datové a transakční služby vykázaly nárůst 13,5% a dosáhly výše 343 milionů Kč. Růst telekomunikačních služeb, především pak služeb datových, je dán zejména růstem poptávky po těchto službách.

Výnosy ze služeb spojených s šířením TV signálu vzrostly v souladu s očekáváním o 1,8% na 449 milionů Kč. Výnosy ze služeb spojených s šířením radiového signálu vykázaly stabilní úroveň ve srovnáním se shodným obdobím roku 2000 a dosáhly výše 269 mil Kč. Oblast analogového televizního a rozhlasového vysílání je limitovaným segmentem trhu, což se pochopitelně odráží i na růstových možnostech samotného trhu.

Náklady

Celkové provozní náklady (tj. celkové náklady kromě nákladů finančních a mimořádných) za prvních devět měsíců roku 2001 ve výši 2000 milionů Kč vykázaly oproti stejnému období roku 2000 nárůst o 9,2%.

Zvýšení nákladů bylo dáno zejména poplatky Českému telekomunikačnímu úřadu (v celkové výši 67 mil. Kč za tři čtvrtletí roku 2001 oproti 12 mil. Kč za stejné období roku 2000) vyplývajícími z nového telekomunikačního zákona a odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku, u kterých vzhledem k investičním aktivitám ČRa, a.s. v letech 1999 a 2000 došlo za tři čtvrtletí roku 2001 ke zvýšení odpisů oproti roku 2000 o 21,4%. Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku dosáhly celkové výše 814 mil. Kč.

Provozní zisk

Provozní zisk dosáhl za sledované období roku 2001 výše 69 milionů Kč a oproti loňskému roku vzrostl o 7,9%. V nárůstu provozního zisku se pozitivně odrazily faktory spojené s restrukturalizací společnosti a se zaváděním hodnotového řízení. Ukazatel EBITDA vzrostl oproti třem čtvrtletím roku 2000 o 20,3% (na 884 milionů Kč).

Finanční výnosy a náklady

Čisté výnosy z finančních operací za prvních devět měsíců roku 2001 dosáhly výše 334 mil.Kč. V této částce jsou zahrnuty jednorázové výnosové úroky z kompenzace za opci ve společnosti RadioMobil a.s.

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek před zdaněním vzrostl za tři čtvrtletí 2001 na 408 mil.Kč, oproti 44 mil.Kč v roce 2000. Jeho výše byla pozitivně ovlivněna obdržením výnosových úroků z většího objemu volných zdrojů, které společnost získala přijetím kompenzace za opci ve společnosti RadioMobil a.s. a pokračující restrukturalizací firmy s důrazem na hodnotové řízení.

Investice

Investice dosáhly za tři čtvrtletí roku 2001 částky 1 046 mil. Kč. Téměř 77% těchto investic, společnost směřovala především do rozvoje telekomunikační sítě - páteřní i přístupové. Investice do rozvoje telekomunikační sítě jsou v zájmu udržení a posílení konkurenceschopnosti společnosti na telekomunikačním trhu. V souladu s trendem na telekomunikačním trhu a v souladu se strategií společnosti je rovněž kladen důraz na rozvoj optické sítě. Proto je v současné době páteřní síť, která byla vybudována na bázi RR spojů, doplňována paralelní sítí spojů optických. Cílem rozvoje páteřní sítě je vybudovat optické spoje do všech významných měst České republiky.

 www.cra.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 26. října 2001 - pátek