logo itpoint.cz

České Radiokomunikace oznamují hospodářské výsledky za I.pololetí

Výnosy za telekomunikační služby vzrostly o 21,8%

Výnosy ze služeb spojených s šířením TV a rozhlasového signálu vzrostly v souladu s očekáváním o 2,0% na 299 milionů Kč, resp. o 1,3% na 180 milionů Kč. v mírném růstu výnosů z televizního a rozhlasového vysílání se odráží skutečnost, že oblast analogového televizního a rozhlasového vysílání je limitovaným segmentem trhu. “V období let 2001 – 2005 se v evropském regionu očekává dramatický nárůst poptávky po přenosových kapacitách, zejména pro datové služby a Internet. Technologie budování telekomunikačních sítí se přesouvá do oblasti optických přenosových prostředků. Pro udržení pozice společnosti na telekomunikačním trhu je nezbytné tento trend zachytit. Základem vize společnosti je vybudování celostátní optické páteřní sítě s napojením do zahraničí a na strategické partnery ČRa, a.s.”, uvedla v komentáři tisková mluvčí ČRa, a.s. Dagmar Francková.

Náklady

Celkové provozní náklady (tj. celkové náklady kromě nákladů finančních a mimořádných) za první pololetí roku 2001 ve výši 1 347 milionů Kč vykázaly oproti stejnému období roku 2000 nárůst o 16,5%. Na tomto růstu se podílely zejména poplatky Českému telekomunikačnímu úřadu (v celkové výši 45 mil. Kč za první pololetí 2001 oproti 6 mil. Kč za stejné období roku 2000) vyplývající ze zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích s platností od 1.7.2000 a odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku, u kterých vzhledem k rozsáhlé investiční činnosti ČRa, a.s. v letech 1999 a 2000 došlo za první pololetí roku 2001 ke zvýšení odpisů oproti roku 2000 o 23,8%. Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku dosáhly celkové výše 533 mil. Kč.

Provozní zisk

Provozní zisk dosáhl za sledované období roku 2001 výše 63 milionů Kč a oproti loňskému roku vzrostl o 10,1%. v nárůstu provozního zisku se pozitivně odrazily faktory spojené s restrukturalizací společnosti a se zaváděním hodnotového řízení. Ukazatel EBITDA vzrostl oproti prvnímu pololetí roku 2000 o 22,2% (na 596 milionů Kč).

Finanční výnosy a náklady

Čisté výnosy z finančních operací za první pololetí roku 2001 dosáhly výše 189 mil.Kč. v této částce jsou zahrnuty jednorázové výnosové úroky z kompenzace za opci ve společnosti RadioMobil a.s. Kompenzace za opci byla zahrnuta do finančních výnosů společnosti ve výši 21 989 milionů Kč (535 milionů USD, přepočítáno kurzem 41,112 Kč/USD) již ke konci roku 2000. k fyzickému obdržení kompenzace došlo dne 31.5.2001 na základě splnění podmínek stanovených Akcionářskou smlouvou.

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za první pololetí 2001 činil 250 mil.Kč. Jeho výše byla pozitivně ovlivněna pokračující restrukturalizací firmy s důrazem na hodnotové řízení a obdržením výnosových úroků z většího objemu volných zdrojů, které společnost získala přijetím kompenzace za opci ve společnosti RadioMobil a.s.

Investice

Největší část objemu investic společnosti plánovaných na rok 2001 je směrována do rozvoje multifunkční sítě, která zahrnuje páteřní a přístupovou síť. Přístupová část navrhované multifunkční sítě ČRa, a.s. v současné době používá mikrovlnné spoje (pro řešení Point to Point) a zahrnuje využití kmitočtového přídělu v pásmu 3,5 GHz. Pro páteřní síť jsou budovány optické přenosové systémy.

Další investice pak směřují do rozvoje řídicích a informačních systémů, na stavební činnost, kontrolní a měřící aktivity, a také do projektu v oblasti integrovaných elektronických systémů ochrany osob a majetku. “České Radiokomunikace v roce 2001 předpokládají udržení dominantního postavení v rámci šíření a distribuce televizního a rozhlasového signálu po celém území České republiky. Neočekává se však razantní zvýšení výnosů z poskytování výše zmiňovaných služeb. Upevnění a posílení postavení společnosti jako významného provozovatele a poskytovatele služeb telekomunikační multifunkční sítě je rovněž jedním z předpokládaných cílů pro následující období. I nadále bude společnost ČRa, a.s. postupovat v souladu s přijatou strategií ve smyslu poskytování služeb s vyšší přidanou hodnotou a bude posilovat investice plynoucí do rozvoje a rozšíření stávající multifunkční sítě, včetně zavádění nových technologií.”, upřesnil Jaroslav Straka, ekonomický ředitel ČRa, a.s.

 www.cra.cz

Článek ze dne 30. července 2001 - pondělí