logo itpoint.cz

Český Telecom oznamuje finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2001

Celkové konsolidované výnosy za tři čtvrtletí roku 2001 dosáhly 41,8 miliardy Kč, zatímco v loňském roce to bylo 41,6 miliardy Kč. Výnosy jsou, stejně tak jak tomu bylo v předchozích čtvrtletích letošního roku, nadále ovlivňovány změnami na českém telekomunikačním trhu.

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM s potěšením oznamuje své neauditované finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2001. Tyto výsledky jsou konsolidované a byly zpracované podle Mezinárodních účetních standardů.

Nejdůležitější finanční výsledky

Přehled výnosů

Celkové konsolidované výnosy za tři čtvrtletí roku 2001 dosáhly 41,8 miliardy Kč, zatímco v loňském roce to bylo 41,6 miliardy Kč. Výnosy jsou, stejně tak jak tomu bylo v předchozích čtvrtletích letošního roku, nadále ovlivňovány změnami na českém telekomunikačním trhu. Na začátku roku došlo k další liberalizaci trhu, která se spolu s pokračujícím rozvojem mobilních služeb vytváří tlak na výnosy z tradičního segmentu pevných linek a plateb za propojování. Pokračující nárůst výnosů z pronajatých okruhů, služeb ISDN, internetu a mobilních služeb však tento pokles kompenzoval.

V důsledku snížení cen (zavedení cenových programů, které nabízí nižší ceny za mezinárodní a meziměstské hovory, pokles cen pro volání z pevné sítě do sítí mobilních operátorů), nárůstu počtu ISDN přípojek a rozmachu mobilních služeb v průběhu třech čtvrtletí letošního roku poklesly výnosy z hovorného o 11 % na 16,2 miliardy Kč. Tyto tradiční výnosy představují v současnosti 39 % z celkových konsolidovaných výnosů.

Výnosy od provozovatelů jiných sítí poklesly o 28 % na 3,1 miliardy Kč. To bylo způsobeno především poklesem cen za mezinárodní propojování a re-filingem mezinárodního provozu dalšími operátory. Příjmy od tuzemských operátorů poklesly na jedné straně z důvodu nárůstu mobilní penetrace a odpovídajícímu navýšení objemu provozu mezi mobilními sítěmi, zatímco část hovorů ze sítí mobilních operátorů byla ukončena v síti ČESKÉHO TELECOMU s využitím sítí jiných operátorů pevných sítí a tedy za využití nižších cen za propojení mezi těmito provozovateli.

Výnosy z oblasti datových a ostatních telefonních služeb, které jsou zastoupeny především službami ISDN, internetem a dalšími tradičními datovými službami, vzrostly o 22 % a dosáhly hodnoty 3,9 miliardy Kč. To bylo dosaženo především díky výraznému nárůstu nejdůležitějších ukazatelů. Například na konci sledovaného období ČESKÝ TELECOM provozoval téměř 200 000 ISDN B-kanálů, což je téměř dvojnásobný počet ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Odštěpný závod Imaginet, který se zaměřuje na oblast netradičního podnikání, zaznamenal celkem 400 000 uživatelů internetu, což jevíce než sedminásobek v porovnání s počtem uživatelů před rokem, kdy byl zprovozněn portál Quick.cz.

Konsolidace výnosů mobilního operátora Eurotel Praha, spol. s r.o., dceřiné společnosti ČESKÉHO TELECOMU, dosáhla celkové hodnoty 10,3 miliardy Kč, což představuje 26% nárůst v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Na konci září měl Eurotel 2,9 téměř miliónůaktivních zákazníků, což je o 73% více než před rokem. Vyjdeme-li z odhadů velikosti celkového mobilního trhu, Eurotel má nyní asi 48% tržní podíl.

Vývoj nákladů

Konsolidované provozní náklady ČESKÉHO TELECOMU dosáhly 22,2 miliardy Kč oproti 21,0 miliardám Kč v loňském roce. Osobní náklady dosáhly hodnoty 5,7 miliard Kč, tedy 0% meziročního nárůstu, a to díky zvýšení efektivity. Pokračující snižování počtu zaměstnanců má za následek zlepšení ukazatele efektivity vyjádřeného jako počet pevných linek připadajících na jednoho zaměstnance, který vzrostl o 18 % na 249. Dalších úspor provozních nákladů bylo dosaženo díky poklesu nákladů na spotřebu materiálu o 21 % na 0,7 miliard Kč a nákladů na prodaný materiál a zboží o 18 % na 1,6 miliardy Kč.

Konsolidované náklady související se zakončením provozu v sítích jiných operátorů poklesly meziročně o 3 % na 5,7 miliardy Kč. Zatímco platby mezinárodním operátorům poklesly meziročně o 17 % na 1,9 miliardy Kč především vlivem poklesu propojovacích poplatků, konsolidované platby domácím operátorům, kterým dominovalo propojení z pevných na mobilní linky, vzrostly o 7% a to i přesto, že objem provozu poklesl. Tento nárůst, který byl ovlivněn eliminací vzájemných plateb mezi ČESKÝM TELECOMEM a Eurotelem při konsolidaci, se postupně snižuje.

Konsolidované náklady na energii, opravy, údržbu a ostatní náklady dosáhly 8,5 miliard Kč oproti loňským 6,6 miliardám Kč. Na růstu se významně podílel růst pozáručních oprav a údržby a dále do loňského roku vykazované vložené služby od konsorcia TelSource.

EBITDA
Konsolidovaný EBIDTA dosáhl za první tři čtvrtletí roku 2001 hodnotu 19,6 miliardy Kč. Jako procento z celkových výnosů představuje EBITDA solidní 47% marži, stejnou jako ve fiskálním roce 2000 a v předchozích čtvrtletích letošního roku.

EBIT a čistý zisk
Stejně tak jako v předchozích čtvrtletích letošního roku., konsolidované odpisy a amortizace ovlivnily EBIT, který dosáhl 7,1 miliardy Kč. Meziroční 15% nárůst odpisů a amortizace na 12,5 miliardy Kč je důsledkem zvýšených investic do krátkodobých aktiv, především systémového a softwarového vybavení. Díky relativně silné koruně a navýšení úrokových výnosů, dosáhl hrubý a následně i čistý zisk za první tři čtvrtletí 5,8 miliardy Kč, respektive 3,9 miliardy Kč.

Ostatní finanční ukazatele
V průběhu prvních třech čtvrtletí činily peněžní toky z investiční činnosti (vyjima nákupu cenných papírů a výnosů z cenných papírů) 10,0 miliard Kč. Ke konci září opět pokleslo čisté zadlužení na úroveň 20 %, tím se ČESKY TELECOM řadí mezi společnosti z nejnižší zadlužeností na evropském telekomunikačním trhu.

Konsolidované finanční výkazy ČESKÉHO TELECOMU, a.s., podle mezinárodních účetních standardů
Všechny údaje jsou v milionech Kč - tyto výkazy nejsou auditovány.

ROZVAHA

31.12. 2000

30.09. 2001

Investiční majetek

141 525

136 138

- hmotný investiční majetek

122 388

119 407

- pořízení investic

6 617

4 811

- nehmotný investiční majetek

9 336

10 580

- finanční investice

3 184

1 340

     
Běžná aktiva

18 852

18 893

- zásoby

1 804

1 555

- pohledávky

9 457

10 093

- vložené služby od TelSource

23

32

- hotovost

7 568

7 213

     
Aktiva celkem

160 377

155 031

     
Vlastní jmění

103 807

104 920

- akciový kapitál

32 209

32 209

- rezervy

71 598

72 711

     
Závazky

56 570

50 111

- úvěry a půjčky

33 110

27 856

- závazky vůči věřitelům

13 260

11 924

- daňové a ostatní závazky

10 200

10 331

     
Vlastní jmění a závazky celkem

160 377

155 031

 

VÝKAZ ZISKů a ZTRÁT

30.09. 2000

30.09. 2001

Hovorné

22 475

21 133

Ostatní výnosy

19 107

20 654

Výnosy celkem

41 582

41 787

Náklady na pracovníky

5 713

5 733

Ostatní náklady

15 280

16 438

Provozní náklady celkem

20 993

22 171

Provozní hospodářský výsledek před zahrnutím odpisů (EBITDA)

20 589

19 616

Odpisy

10 929

12 531

Provozní hospodářský výsledek (EBIT)

9 660

7 085

Vložené služby od TelSource

441

(9)

Nákladové úroky

2 228

2 032

Úrokový výnos

(179)

(358)

Čisté kurzové (zisky) / ztráty

147

(337)

Hospodářský výsledek před zdaněním (PBT)

7 023

5 757

Daň z příjmu

2 166

1 809

Čistý zisk

4 857

3 948

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 31. října 2001 - středa