logo itpoint.cz

Contactel oceňuje objektivnost zprávy EU

Contactel považuje za oprávněné kritické hodnocení vývoje telekomunikací v ČR obsažené v letošní hodnotící zprávě Ev-ropské komise o stavu připravenosti ČR ke vstupu do Evropské unie. Kritizovány jsou především nedostatky v liberalizaci a regulaci našeho trhu. Komise upozorňuje, že tyto nedostatky jsou závažné a je nutno je bezodkladně napravit.

Praha 14. listopadu 2001 - Contactel považuje za oprávněné kritické hodnocení vývoje telekomunikací v ČR obsažené v letošní hodnotící zprávě Ev-ropské komise o stavu připravenosti ČR ke vstupu do Evropské unie. Kritizovány jsou především nedostatky v liberalizaci a regulaci našeho trhu. Komise upozorňuje, že tyto nedostatky jsou závažné a je nutno je bezodkladně napravit.

"Zahleděnost do českých podmínek a podpora monopolních struktur v našich telekomunikacích odrazuje investory, poškozuje konkurenci a zá-kazníkům nepřináší výhody, ke kterým liberalizace běžně vede - zkvalitnění a zlevnění služeb," komentoval závěry zprávy EU Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. "Znovu slyšíme argumenty, které již v liberalizovaném světě byly dávno vyslyšeny a na které již dlouho upozorňujeme. Věříme, že tentokrát bude kritika přijata a nedostatky odstraněny, a to rychle."

V kapitole 19 své zprávy Evropská komise sice oceňuje značný pokrok proti minulým letům, avšak více než polovina textu této kapitoly zdůrazňuje, že řada zásadních otázek zůstala nevyřešena.

K nim Komise řadí především

  1. neodůvodněné odložení volby operátora (a tedy plné liberalizace), které poškozuje jak zákazníky, tak investory

  2. výši cen za propojení telekomunikačních sítí, které jsou nad úrovní srov-natelných cen v EU, a nejsou založeny na správné metodice

  3. rozsáhlý vliv ministerstva ve věcech regulační povahy, jakož i účast za-městnanců ministerstva v řídících a dozorčích orgánech společností pod-nikajících v oboru.

Komise naléhavě žádá, aby bylo velmi rychle vyřešeno oddělení regulator-ních a provozních funkcí, stanoveny nákladově orientované telekomunikační tarify, uplatněna regulace ve prospěch konkurence a umožněna volba ope-rátora.

Ministerstvo je rovněž nabádáno, aby umožnilo alternativním operátorům přístup do místní sítě.

Contactel je přesvědčen, že je v zájmu zákazníků a zdravého rozvoje trhu urychleně vyřešit výše uvedené vážné nedostatky a dokončit liberalizaci čes-kého telekomunikačního trhu.

 www.contactel.cz
tisková zpráva

PRAVIDELNÁ ZPRÁVA Evropské komise o ČR za rok 2001 (word dokument, anglicky)

Článek ze dne 15. listopadu 2001 - čtvrtek