logo itpoint.cz

ČTÚ stanovuje způsob výpočtu cen a maximální cenu za propojení veřejných telekomunikačních sítí

Pro koncového zákazníka toto rozhodnutí znamená, že dojde ke snížení cen za volání do mobilních sítí, a mělo by přinést i snížení ceny za volání mezi jednotlivými sítěmi - cena (v Kč/min bez DPH) za propojení do mobilní VTS se stanoví ve výši 3,66 Kč/min.

Cenové rozhodnutí č. 09/PROP/2001

Praha 27. listopadu 2001
Č.j. 31819/2001-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 7., k provedení § 78 odst. 2 a odst. 5 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů 1) a v souladu s § 12 odst. 1 a §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává

cenové rozhodnutí
č. 09/PROP/2001,

kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí 2) a maximální cena za propojení veřejných telekomunikačních sítí 2).

Článek 1

 1. Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení do veřejných mobilních telekomunikačních sítí.
 2. Pro účely tohoto cenového rozhodnutí se rozumí:
  1. propojení 3) je fyzické a logické spojení veřejných telekomunikačních sítí (dále jen "VTS) pro ukončení volání,
  2. cena za propojení je cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel pevné nebo mobilní VTS, za přenos volání od bodu propojení ke koncovému bodu propojené mobilní VTS, ve které je volání ukončeno.

Článek 2

Způsob výpočtu cen za propojení

 1. Pro výpočet cen za propojení do mobilní VTS se použijí údaje ve struktuře tabulek, které jsou přílohami tohoto cenového rozhodnutí, při dodržení následujících podmínek:
  1. Provozní náklady na vlastní propojení do mobilní VTS musí být vyčleněny z celkových provozních nákladů odsouhlasených s účetním výkazem Výsledovka Úč POD 2-01, strana 1, ze kterých jsou pro cenové účely vyloučeny ekonomicky neoprávněné náklady. Minimální rozsah ekonomicky neoprávněných nákladů je stanoven cenovým rozhodnutím č. 04/VNS/2000 Českého telekomunikačního úřadu č.j. 505402/2000-611.
  2. Režijní náklady lze započítat do cen za propojení do mobilní VTS maximálně ve výši 10% z celkových provozních nákladů na vlastní propojení do mobilní VTS.
  3. Vložený kapitál je součet hodnot vlastního jmění, dlouhodobých závazků a dlouhodobých půjček na vlastní propojení do mobilní VTS.
  4. Počet minut propojení do mobilní VTS je součtem příchozích minut (v souladu se statistickým výkazem TP (ČTÚ) 1-02 o telekomunikačním provozu), které prošly v období, za které jsou vykazovány náklady, přes prvky sítě.
  5. Jednotkové provozní náklady na vlastní propojení do mobilní VTS, bez režijních nákladů, se vypočítají na dvě desetinná místa jako podíl provozních nákladů podle písm. a) a počtu minut podle písm. d).
  6. Jednotkové režijní náklady na vlastní propojení do mobilní VTS se vypočítají na dvě desetinná místa jako podíl režijních nákladů podle písm. b) a počtu minut podle písm. d).
  7. Jednotkový přiměřený zisk na vlastní propojení do mobilní VTS ve výši 12% z vloženého kapitálu se vypočítá na dvě desetinná místa jako podíl vloženého kapitálu podle písm. c) a počtu minut podle písm. d), který se vynásobí koeficientem 0,12.
 2. Výpočet celkových průměrných cen za propojení do mobilní VTS se provede podle příloh tohoto cenového rozhodnutí.
 3. Do výpočtu cen za propojení do mobilní VTS se nezahrnují vynaložené náklady na netelekomunikační činnosti včetně nákladů na dotované telefony.
 4. Náklady na ostatní telekomunikační služby a činnosti, které nesouvisí přímo s voláním a ke kterým existují odpovídající výnosy, nejsou zahrnuty do výpočtu ceny za ukončení volání v mobilní síti (např.aktivace, reaktivace,aj.).
 5. Cena za propojení do mobilní VTS zahrnuje i náklady na sestavení volání.
 6. Ceny za propojení do mobilních VTS vycházejí z údajů roku 2000.

Článek 3

Maximální cena

 1. Maximální cena je stanovena podle způsobu výpočtu v čl. 2.
 2. Cena (v Kč/min bez DPH) za propojení do mobilní VTS se stanoví ve výši 3,66 Kč/min.

Článek 4

Určené podmínky

 1. Při uplatňování cen za propojení do mobilních sítí, které jsou stanoveny tímto cenovým rozhodnutím, platí zásada reciprocity pouze při propojení mezi mobilními VTS.
 2. V případě, že dojde ke sporu o ceně za propojení uvedené v čl. 3, považuje se tato cena za cenu pevnou 4).

Článek 5

Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

1) Zákon č. 135/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). § 111 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

2) § 37 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

3) § 2 odst. 16 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

4) § 5 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. David Stádník v.r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

ČTÚ

Článek ze dne 28. listopadu 2001 - středa