logo itpoint.cz

Eurotel poskytne mobilní telefony zrakově a sluchově postiženým

Eurotel přispěje k překonání komunikačních bariér hendikepovaným lidem - za symbolickou cenu 1 Kč získají Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a Česká unie neslyšících více než 900 mobilních telefonů společně s balíčkem Go SIM karty a Go kupónu.

Praha, 8. listopadu 2001 - Společnost Eurotel Praha, spol. s r.o., poskytne zrakově a sluchově postiženým lidem mobilní telefony, čímž přispěje k překonání komunikačních bariér způsobených jejich hendikepem. Za symbolickou cenu 1 Kč získají Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a Česká unie neslyšících více než 900 mobilních telefonů společně s balíčkem Go SIM karty a Go kupónu.

"Jsem velmi rád, že díky moderním službám, které poskytujeme, můžeme zmírnit nepříznivé důsledky postižení našich spoluobčanů, dosáhnout vyšší míry jejich nezávislosti na pomoci jiných a tím také zlepšit předpoklady pro jejich integraci do společnosti," říká Terrence Valeski, generální ředitel společnosti Eurotel. "Cítíme povinnost pomáhat těm, kteří pomoc potřebují, proto Eurotel patří k jedněm z největších dárců finančních prostředků charitativním a neziskovým organizacím v ČR," dodává.

Česká unie neslyšících je nezávislá, dobrovolná, společenská a zájmová organizace, prosazující a hájící práva, zájmy a potřeby neslyšících občanů ČR. Jejím posláním je připravovat neslyšící občany pro plnohodnotný život i práci ve společnosti zdravých lidí. Připravovat společnost všestranným osvětovým způsobem na to, aby přijímala neslyšící spoluobčany zcela přirozeně jako svou integrální součást.

"Poskytnutí mobilních telefonů od společnosti Eurotel přineslo našim neslyšícím spoluobčanům a pracovníkům České unie neslyšících nepopsatelnou radost. Díky mobilním telefonům Eurotel se stávají letité problémy s komunikačními bariérami a nedostupností vzájemných kontaktů mezi neslyšícími a slyšícími překonatelnými," říká Ing., Mgr. Jiří Dachovský., prezident České unie neslyšících (ČUN). "Dalším plusem je zlepšení předpokladů jejich integrace a zmírnění důsledků obtížné životní situace našich neslyšících spoluobčanů v regionech s velkou nezaměstnaností a v sociální nouzi. Moc bychom si přáli, abychom se s takovou věcnou pomocí a lidskou solidaritou, jakou jsme se setkali u společnosti Eurotel, setkávali i u více subjektů,"dodává.

Mobilní telefony budou Českou unií neslyšících darovány neslyšícím spolupracovníkům, kteří potřebují v oblastních pobočkách ČUN zlepšit koordinační práci ve stacionářích ČUN. Dále je získají i neslyšící, kteří se ocitli v sociální nouzi v regionech s velkou nezaměstnaností. Všechny mobilní telefony jsou vybaveny vibračním upozorňováním na příchozí SMS zprávy a hovory.

"Jsme velmi vděční za dar, který jednak umožní zlepšit dostupnost a operativnost našich služeb poskytovaných terénními pracovníky, jednak pomůže celé řadě nevidomých a slabozrakých občanů včetně seniorů usnadnit komunikaci i přivolat pomoc v krizových situacích. Část darovaných telefonů věnujeme také studentům speciálních škol pro zrakově postižené, " říká Milan Pešák, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Distribuce bude realizována 25 vybranými pracovišti Středisek integračních aktivit SONS po celé ČR. Telefonní přístroje budou zrakově postiženým nejen darovány, ale bude možná i výměna zastaralých mobilních telefonů.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých zajišťuje množství vysoce odborných služeb v nejrůznějších oblastech péče o zrakově postižené. Posláním SONS je sdružovat těžce zrakově postižené občany a jejich příznivce, hájit jejich oprávněné zájmy a vytvářet podmínky pro jejich dobrovolnou a zájmovou činnost, tak také provozovat síť konkrétních služeb umožňujících zmírnění negativních důsledků zrakového postižení člověka, dosažení vyšší míry jeho nezávislosti na pomoci jiných lidí a tím také lepších předpokladů pro jeho integraci do společnosti.

 www.eurotel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 9. listopadu 2001 - pátek