logo itpoint.cz

Finanční výsledky Českého Telecomu za I. pololetí roku 2001

Český Telecom s potěšením oznamuje své neauditované finanční výsledky za první pololetí roku 2001. Tyto výsledky jsou konsolidované a byly připraveny v souladu s Mezinárodními účetními standardy.

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM, a. s., s potěšením oznamuje své neauditované finanční výsledky za první pololetí roku 2001. Tyto výsledky jsou konsolidované a byly připraveny v souladu s Mezinárodními účetními standardy.

Nejdůležitější finanční výsledky

Přehled výnosů

Celkové konsolidované výnosy za první pololetí dosáhly 28,2 miliardy Kč, zatímco ve stejném období loňského roku šlo o 27,8 miliard Kč. Vývoj struktury výnosů je i nadále ovlivňován neustále se měnícím telekomunikačním trhem v České republice. Stále jsme svědky zvyšujícího se využívání vytáčeného připojení na Internet, růstu ISDN a dalších datových služeb, zatímco rychlý růst mobilní penetrace i nadále ovlivňuje používání pevných linek.

ISDN a další výnosy z datových služeb i nadále rostly ze všech kategorií výnosů nejrychleji, když v první polovině roku 2001 meziročně vzrostly o 26 % a dosáhly hodnoty 2,6 miliardy Kč, a to díky 100 % růstu počtu ISDN kanálů na celkových 171 000, a růstu počtu uživatelů Internetu (a to jak platících, tak s přístupem zdarma) na 350 000, což je šestinásobný počet oproti stejnému období loňského roku. Také výnosy z pronajatých okruhů vzrostly, a to o 23 %, na 1,2 miliardy Kč, mimo jiné díky úspěchům v jejich velkoprodeji.

Dalším zdrojem růstu je konsolidace výnosů Eurotelu, které meziročně vzrostly o 24 % na 6,4 miliard Kč. Naše 51 % dceřiná společnost navázala na předchozí úspěchy a zvýšila ke konci června meziročně počet svých zákazníků o 82 % na téměř 2,7 miliónů. Uvažujeme-li penetraci mobilního trhu okolo 53 %, měl Eurotel na konci období přibližně 50 % tržní podíl.

Příjmy z tradičního segmentu pevných linek meziročně poklesly o 8 %, což bylo ovlivněno přesunem od hlasových služeb k ISDN a výrazněji také do mobilního segmentu. Dalším faktorem bylo snížení cen v průběhu prvního pololetí 2001. ČESKÝ TELECOM zavedl celou řadu cenových programů, které nabízejí nižší ceny zejména pro mezinárodní a vnitrostátní meziměstské hovory. Celkový provoz v minutách připadajících na jednu linku vzrostl o 14% s dominancí používání vytáčeného připojení na Internet.

Výnosy od provozovatelů jiných sítí poklesly o 25 % na 2,1 miliardy. Tato částka zahrnuje 31 % pokles příjmů od zahraničních operátorů, způsobený zejména poklesem cen za propojování, který nevyvážil růst objemu ukončených minut, a dále re-fillingem mezinárodního provozu prostřednictvím ostatních hlasových operátorů v České republice. Příjmy od tuzemských operátorů poklesly o 18 %, když v důsledku zvýšeného počtu hovorů mezi mobilními sítěmi a re-fillingu s ostatními operátory pevných linek poklesl provoz z mobilních sítí do fixních.

Vývoj nákladů

Konsolidované provozní náklady ČESKÉHO TELECOMU dosáhly 14,8 miliardy Kč oproti 13,9 miliardám ve stejném období loňského roku. ČESKÝ TELECOM se i nadále zaměřil na kontrolu nákladů, která byla podpořena zvýšenou efektivitou Eurotelu. V důsledku toho poklesly náklady na spotřebu materiálu o 26 % a náklady na prodej vybavení a materiálu o 23 %. Konsolidované osobní náklady vzrostly o 1 % na 3,8 miliardy Kč v důsledku 29 % růstu osobních nákladů v Eurotelu, zatímco náklady ČESKÉHO TELECOMU v této kategorii poklesly meziročně o 1 %.

Konsolidované náklady související se zakončením provozu v sítích jiných operátorů vzrostly meziročně o 2 % na 3,8 miliardy korun. Platby mezinárodním operátorům meziročně poklesly díky globálnímu tlaku na mezinárodní propojovací poplatky o 9 %. Konsolidované platby domácím operátorům, kterým dominovalo propojení z pevných na mobilní linky, vzrostly i přes minutový pokles provozu o 9 %. Tento nárůst byl ovlivněn způsobem účtování konsolidace, kdy se postupně objem plateb eliminovaný v souvislosti s platbami mezi ČESKÝM TELECOMEM a Eurotelem (podpořeném poklesem počtu minut) snižuje.

Konsolidované náklady na energii, opravy, údržbu a ostatní náklady dosáhly 5,8 miliard oproti loňským 4,5 miliardám. Na růstu se významně podílel růst oprav a údržby, zejména pozáručních oprav, a dále náklady dříve uváděných jako vložené služby od konsorcia TelSource.

EBITDA

Díky poměrně dobré provozní efektivitě dosáhl konsolidovaný EBITDA ČESKÉHO TELECOMU 13,4 miliardy, což představuje velmi dobrou, 47 % marži, stejnou jako ve fiskálním roce 2000. Je umožněna kombinací zlepšené provozní efektivity Eurotelu a pokračujícím tlakem na trh s pevnými linkami.

EBIT a čistý zisk

14 % meziroční růst konsolidovaných odpisů a amortizací snížil EBIT na 5,1 miliard Kč. Je to důsledek investic do krátkodobějších aktiv, souvisejících s řídícími systémy, projekty účtování zákazníkům a dalšími nehmotnými aktivy, jejichž podíl na kapitálových výdajích od roku 1999 roste. Díky nižším čistým úrokovým nákladům a relativně silnější koruně v prvním pololetí roku 2001 oproti stejnému období vloni dosáhl hrubý a následně i čistý zisk 4,3 miliardy Kč, respektive 2,9 miliardy Kč.

Dobrá finanční pozice

ČESKÝ TELECOM pokračoval ve vytváření pozitivního provozního cash flow, které dosáhlo za první pololetí 9,6 miliardy Kč, což představuje 17 % meziroční růst. Čisté provozní cash flow použité na investice do dlouhodobých aktiv (s výjimkou investic do obchodovatelných cenných papírů) dosáhlo 7,1 miliardy Kč. Finanční zdraví společnosti vyjádřené poměrem čistého dluhu k vlastnímu jmění dosáhlo ke konci června 22 % oproti 28 % před rokem, což je v zadluženém telekomunikačním odvětví výjimečné.

ČESKÝ TELECOM, a. s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o., se významně podílí také na trhu mobilních služeb.

Mimořádnou pozornost věnuje ČESKÝ TELECOM využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. Podle výzkumu agentury GfK považují IT manažeři ČESKÝ TELECOM za nejlepšího poskytovatele datových služeb v ČR. Založením odštěpného závodu IMAGINET se hodlá stát rovněž předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti e-commerce a netradičního podnikání.

ČESKÝ TELECOM, a. s., patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a. s., patří trvale k nejvyšším, které mohou české společnosti získat od významných mezinárodních ratingových agentur.

Hlavním akcionářem ČESKÉHO TELECOMU, a. s., je Fond národního majetku ČR, který vlastní 51% akcií. Hlavním partnerem společnosti je holandsko-švýcarské konsorcium TelSource s 27 %. Podílníky TelSource N. V. jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Dalších 6,5% akcií ČESKÉHO TELECOMU, a. s., vlastní přímo KPN Royal Dutch Telecom.

Eurotel Praha, spol. s r. o., je s více než 2 650 000 zákazníků vedoucím mobilním operátorem v České republice. Vysoce kvalitní sítě Eurotelu GSM (900/1800 MHz) and T!P (450MHz) pokrývají území, na němž žije 99% obyvatel České republiky. Eurotel Praha spol. s r. o. nabízí široké spektrum služeb pro všechny skupiny zákazníků. Mezi residenčními zákazníky je oblíbená jeho značka předplacených karet Go. Zákazníci Eurotelu z řad firem spoléhají na služby s přidanou hodnotou. Eurotel je jediným operátorem v České republice, který ve své GSM síti nabízí nejmodernější mobilní technologie pro přenos dat - GPRS (General Packet Radio Service) and HSCSD (High Speed Circuit Switched Data).

Konsolidované finanční výkazy ČESKÉHO TELECOMU, a. s., podle mezinárodních účetních standardů. Všechny údaje jsou v miliónech Kč. Tyto výkazy nejsou auditovány.

 

ROZVAHA 31.12. 2000 30.06. 2001
Investiční majetek 141 525 138 305
- hmotný investiční majetek 122 388 120 130
- pořízení investic 6 617 4 855
- nehmotný investiční majetek 9 336 10 093
- finanční investice 3 184 3 227
     
Běžná aktiva 18 852 18 443
- zásoby 1 804 1 524
- pohledávky 9 457 10 082
- vložené služby 23 37
- hotovost 7 568 6 800
     
Aktiva celkem 160 377 156 748
     
Vlastní jmění 103 807 103 885
- akciový kapitál 32 209 32 209
- rezervy 71 598 71 676
     
Závazky 56 570 52 863
- úvěry a půjčky 33 110 29 254
- závazky vůči věřitelům 13 260 13 347
- daňové a ostatní závazky 10 200 10 262
     
Vlastní jmění a závazky celkem 160 377 156 748

 

VÝKAZ ZISKů a ZTRÁT 30.06. 2000 30.06. 2001
Hovorné 15 185 14 665
Ostatní výnosy 12 638 13 531
Výnosy celkem 27 823 28 196
Náklady na pracovníky 3 718 3 770
Ostatní náklady 10 193 11 057
Provozní náklady celkem 13 911 14 827
Provozní hospodářský výsledek před zahrnutím odpisů (EBITDA) 13 912 13 369
Odpisy 7 243 8 283
Provozní hospodářský výsledek (EBIT) 6 669 5 086
Vložené služby od TelSource 286 (9)
Nákladové úroky 1 541 1 421
Úrokový výnos (156) (255)
Čisté kurzové (zisky) / ztráty 94 (324)
Hospodářský výsledek před zdaněním (PBT) 4 904 4 253
Daň z příjmu 1 515 1 322
Čistý zisk 3 389 2 931

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 2. srpna 2001 - čtvrtek