logo itpoint.cz

Hodnocení plnění úkolů specifikovaných v Národní telekomunikační politice ČR k 31.1. 2001

Hodnocení plnění úkolů v oblasti podpory plné liberalizace v transparentním a nediskriminujícím prostředí.

Stav plnění jednotlivých úkolů v oblasi podpory plné liberalizace v transparentním a nediskriminujícím prostředí.

Plnění : Ministerstvo dopravy a spojů předložilo zákon , a je dopracováván návrh posledního prováděcího předpisu k zákonu, který bude v únoru tohoto roku předložen k projednání Legislativní radě vlády. Regulační opatření vydává průběžně dle potřeby Český telekomunikační úřad.

Návrh zákona o telekomunikacích byl předložen vládě ČR a Legislativní radě vlády ČR 30.6.1999. Důvodová zpráva k návrhu zákona, resp. doložka o slučitelnosti, která je její přílohou, dokládá soulad návrhu zákona se všemi relevantními právními předpisy ES s některými převážně formálními omezeními, vyplývajícími ze současného postavení ČR jako kandidátského a nikoli členského státu. Zákon nabyl účinnosti dne 1.7.2000.

Do současné doby byla dále vydána následující sekundární telekomunikační legislativa :

 1. nařízení vlády č. 181/2000 Sb., kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla
 2. vyhláška MDS č. 182/2000 Sb., o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení
 3. vyhláška MV č. 191/2000 Sb., o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu
 4. vyhláška MDS č. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristiky koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě
 5. vyhláška MDS č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence
 6. vyhláška MDS č. 197/2000 Sb., o rozsahu pronájmu telekomunikačních okruhů a o jejich technických parametrech
 7. vyhláška MDS č. 198/2000 Sb., o náležitostech návrhu na uzavření smlouvy o propojení a přístupu k síti a o technických a provozních podmínkách přístupu k síti a propojení sítí a připojení neveřejných telekomunikačních sítí k veřejným telekomunikačním sítím
 8. vyhláška MDS č. 199/2000 Sb., o způsobu prokazování finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti
 9. vyhláška MDS č. 200/2000 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
 10. vyhláška MDS č. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby
 11. vyhláška MDS č. 202/2000 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti
 12. vyhláška MDS č. 203/2000 Sb., kterou se zrušují některé prováděcí předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů
 13. nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení

Dále byl Legislativní radě vlády předložen k projednání v jejích orgánech návrh vyhlášky MDS, kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení a do konce února 2001 bude ještě předložen návrh poslední připravované vyhlášky, kterou se stanoví charakteristiky služeb poskytovaných v rámci univerzální služby a podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby. Soulad vydaných prováděcích předpisů s novými nebo upravovanými předpisy ES zajišťuje průběžně MDS, soulad regulačních opatření vydávaných Českým telekomunikačním úřadem s platnými právními předpisy zajišťuje Úřad samostatně.


Plnění : Úkol byl splněn.

Ustanovením § 3 zákona byl zřízen Český telekomunikační úřad, jako správní úřad pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací. Bylo určeno sídlo nového úřadu a specifikováno postavení a funkce předsedy úřadu, jeho funkční období a kompetence. Působnosti Českého telekomunikačního úřadu ve všeobecné oblasti a v oblastech schvalování telekomunikačních zařízení, licenčního řízení, přístupu a propojování sítí, správy kmitočtového spektra, přidělování čísel, regulace cen, telekomunikačních služeb a státní inspekce telekomunikací vymezují § 95 a 96 zákona. Český telekomunikační úřad se tedy stal nezávislým regulátorem sektoru telekomunikací, v jehož čele stojí předseda, který je jmenován a odvoláván vládou, přičemž důvody jeho případného odvolání vymezuje taxativně zákon. Činnost Úřadu se řídí Statutem, který byl schválen usnesením vlády ze dne 26. června 2000 č. 655. Statut Českého telekomunikačního úřadu rovněž zakotvuje skutečnost, že rozpočet Českého telekomunikačního úřadu tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu, je tedy zcela nezávislý na rozpočtu Ministerstva dopravy a spojů.


Plnění : Úkol dosud nebyl splněn.

Období postupného přechodu k plnému zavedení nového Číslovacího plánu trvá od uveřejnění schváleného číslovacího plánu v Telekomunikačním věstníku 25. září 2000 do 21. září 2002. V návaznosti na nabytí účinnosti zákona byl restrukturalizován číslovací plán v oblasti telefonních účastnických čísel a stanovena transparentní a nediskriminační pravidla pro jejich přidělování. Číslovací plán byl zveřejněn v Telekomunikačním věstníku, částka 9 z 25. září 2000. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu veřejných telefonních sítí bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů, částka 108, sdělení č. 394/2000 Sb. Čísla jsou jako omezený zdroj přidělována v souladu s evropskou legislativou s uplatněním principu nediskriminace a transparentnosti tak, aby všichni poskytovatelé telekomunikačních služeb měli zachována rovná pravidla přístupu k číselným zdrojům.


Plnění : Úkol byl se zpožděním splněn dne 4. září 2000 a následně aktualizován dne 1. listopadu 2000.

Opatřením OÚ-2/2000 ze dne 4. září 2000 stanovil Český telekomunikační úřad provozovatele telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu a tím určil nositele závazků, které vyplývají z ustanovení zákona v oblasti přístupu a propojování telekomunikačních sítí, v oblasti volby a předvolby provozovatele, v oblasti poskytování univerzální služby a v dalších oblastech v souladu s právními akty ES transponovanými do právního řádu ČR.

Dne 1. listopadu 2000 vydal Český telekomunikační úřad Opatření č. OÚ - 7/S/2000, kterým se nově stanoví provozovatelé telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu. Tímto Opatřením rozšířil Český telekomunikační úřad okruh provozovatelů telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu a zároveň zrušil původní Opatření OÚ-2/2000.


Plnění : Úkol byl splněn.

Zákon svěřuje Českému telekomunikačnímu úřadu v § 95 odst. 2 písm.d) povinnost stanovovat předpisovou základnu pro účely schvalování telekomunikačních zařízení. Dále pak zákon zakotvuje v § 6 působnost Českého telekomunikačního úřadu stanovit předpisovou základnu pro schvalování typu koncového zařízení.


Usnesením vlády České republiky ze dne 14. dubna 1999 č. 324 byl vzat na vědomí dokument Ministerstva dopravy a spojů Národní telekomunikační politika České republiky, jako výchozí strategický dokument resortu dopravy a spojů pro další období.

Sektor telekomunikací v naší republice v posledních měsících prošel velmi dynamickými změnami na cestě k vytvoření podmínek pro plnou liberalizaci telekomunikačního trhu a tedy přiblížení se situaci na trzích ekonomicky vyspělých zemí. Z tohoto důvodu si myslíme, že nastal vhodný čas vrátit se zpět ke strategickému dokumentu a provést objektivní hodnocení plnění úkolů, které byly tímto materiálem stanoveny, jako nezbytné podmínky splnění hlavního cíle vývoje telekomunikací v ČR, tedy zapojení České republiky do globální informační společnosti 21. století.

Použité zkratky :

CEPT - Conférence des Administrations Européennes des Postes et Télécommunications
ERC - European Radiocommunications Committee
ITU - International Telecommunication Union
NATO - North Atlantic Treaty Organisation
MDS - Ministerstvo dopravy a spojů
NRO - Český telekomunikační úřad
WRC - World Radio Conference
ES - Evropská společenství
EU - Evropská unie

MDS ČR

Článek ze dne 6. března 2001 - úterý