logo itpoint.cz

Hodnocení plnění úkolů specifikovaných v Národní telekomunikační politice ČR k 31.1. 2001

Hodnocení plnění úkolů v oblasti telekomunikační podpory v krizových situacích.

Stav plnění jednotlivých úkolů v oblasti telekomunikační podpory v krizových situacích.

Plnění : Úkol byl splněn.

Povinnosti příslušných právnických a fyzických osob, které vykonávají telekomunikační činnosti v období krizových situací jsou obsahem dílu 13 hlavy třetí zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů. Současně jsou tyto povinnosti výslovně ukládány v udělovaných licencích, v nichž je podle § 14 odst. 2 zákona obsažen i úkol vztahující se k "bezpečnosti státu". Další povinnosti směřující k zabezpečení telekomunikační podpory v období krizových situací jsou obsaženy v zákonu č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a zákonu č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.


Plnění : Úkol dosud nebyl splněn.

Usnesením Bezpečnostní rady státu bylo Ministerstvu dopravy a spojů uloženo předložit do 30.6.2001 do Bezpečnostní rady státu po předchozím projednání ve Výboru pro civilní nouzové plánování materiál "Telekomunikace v krizových stavech z hlediska vytvoření předpokladů pro ratifikaci tzv. Tamperské úmluvy 1998". Po projednání a schválení přístupu v Bezpečnostní radě státu bude pokračovat standardní proces přístupu České republiky k mezinárodní úmluvě.

Evropské číslo tísňového volání "112" se v souladu s rozhodnutím Evropské komise č. 91/396/EEC ze dne 29. července 1991 o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání postupně zavádí. V současné době je již užíváno mobilními operátory, v pevné síti bude zavedeno až po fyzickém přečíslování.


Plnění : Úkol je plněn průběžně.

Dokument ERC Report 25, jehož cílem je harmonizace kmitočtových přídělů a jejich využití jednotlivými službami v členských zemích CEPT, zohledňuje i návaznost na požadavky vojenských institucí v těchto státech. Za výchozí dokument v rámci NATO je považován Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA). V ČR je tato problematika řešena v úzké spolupráci s Armádou České republiky. Nabytím účinnosti zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, přešly kompetence ve vztahu k NATO na Ministerstvo dopravy a spojů. Protože podle krizového zákona č. 240/2000 Sb. není Český telekomunikační úřad orgánem krizového řízení, je připravena dohoda o spolupráci mezi MDS a Českým telekomunikačním úřadem Nový zástupce MDS se již na tuto činnost připravuje. Základním dokumentem pro telekomunikační a poštovní služby je dokument Compendium. MDS na základě plánu práce Výboru pro civilní nouzové plánování (VCNP) zpracovalo a v březnu t.r. předloží k projednání "Zprávu o stavu připravenosti telekomunikačních služeb v době krizových stavů". Z této zprávy vyplývá, že plánovaná opatření v bývalém systému hospodářské mobilizace musí být podrobena revizi z hlediska nových právních předpisů, které byly přijaty (krizový zákon, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy) a z hlediska cílů, které vytyčuje Výbor pro plánování civilních spojů NATO (CCPC NATO).


Usnesením vlády České republiky ze dne 14. dubna 1999 č. 324 byl vzat na vědomí dokument Ministerstva dopravy a spojů Národní telekomunikační politika České republiky, jako výchozí strategický dokument resortu dopravy a spojů pro další období.

Sektor telekomunikací v naší republice v posledních měsících prošel velmi dynamickými změnami na cestě k vytvoření podmínek pro plnou liberalizaci telekomunikačního trhu a tedy přiblížení se situaci na trzích ekonomicky vyspělých zemí. Z tohoto důvodu si myslíme, že nastal vhodný čas vrátit se zpět ke strategickému dokumentu a provést objektivní hodnocení plnění úkolů, které byly tímto materiálem stanoveny, jako nezbytné podmínky splnění hlavního cíle vývoje telekomunikací v ČR, tedy zapojení České republiky do globální informační společnosti 21. století.

Použité zkratky :

CEPT - Conférence des Administrations Européennes des Postes et Télécommunications
ERC - European Radiocommunications Committee
ITU - International Telecommunication Union
NATO - North Atlantic Treaty Organisation
MDS - Ministerstvo dopravy a spojů
NRO - Český telekomunikační úřad
WRC - World Radio Conference
ES - Evropská společenství
EU - Evropská unie

MDS ČR

Článek ze dne 6. března 2001 - úterý