logo itpoint.cz

Hodnocení plnění úkolů specifikovaných v Národní telekomunikační politice ČR k 31.1. 2001

Hodnocení plnění úkolů v oblasti podpory volné soutěže a usnadnění vstupu nových subjektů na telekomunikační trh.

Stav plnění jednotlivých úkolů v oblasti podpory volné soutěže a usnadnění vstupu nových subjektů na telekomunikační trh.

Plnění : Úkol byl se zpožděním splněn.

Základní pravidla pro propojování veřejných telekomunikačních sítí určuje v souladu s odpovídajícími Směrnicemi ES (97/33/EC, 98/61/EC, 90/387/EEC a 97/51/EC) zákon svými ustanoveními v dílu 6 hlavy třetí - konkrétně § 37 (právo na přístup a propojení), v § 38 (smlouvy o propojení a lhůty pro jednání o propojení), v § 39 (postup jednání o smlouvě) a v § 40 (řešení sporů). Tato ustanovení specifikují práva a povinnosti provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí a poskytovatelů veřejných telekomunikačních služeb tak, aby byla zaručena integrita telekomunikační sítě a zabezpečena možnost vzájemné komunikace všech uživatelů sítí a služeb. Ukládá se povinnost smluvního zabezpečení propojení sítí a specifikuje se úloha národního regulačního orgánu v rámci sjednávání propojovacích dohod a při případném řešení sporů, které mohou při jednání o propojení mezi provozovateli sítí vzniknout. Zároveň zákon v duchu uplatnění principu asymetrické regulace ukládá stanoveným provozovatelům veřejných sítí a poskytovatelům veřejných služeb povinnost oznamovat regulačnímu úřadu referenční nabídky propojení a zveřejňovat je v Telekomunikačním věstníku.

Dalším důležitým prováděcím předpisem je v oblasti propojování sítí vyhláška MDS č. 198/2000 Sb., o náležitostech návrhu na uzavření smlouvy o propojení a přístupu k síti a o technických a provozních podmínkách přístupu k síti a propojení sítí a připojení neveřejných telekomunikačních sítí k veřejným telekomunikačním sítím. Tato vyhláška konkretizuje pravidla pro vstup do jednání o propojení sítí a pro formulaci smlouvy o propojení.

S ohledem na neúspěšná jednání nově vstupujících operátorů na český telekomunikační trh vydal Český telekomunikační úřad, jako národní regulační orgán telekomunikací, dne 27.12.2000 Cenové rozhodnutí č. 01/PROP/2000, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí. Způsob výpočtu cen za propojení je založen na principu plně alokovaných nákladů (FAC). Protože ani stanovení způsobu výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí nevedlo k uzavření propojovacích dohod, bylo Českým telekomunikačním úřadem vydáno dne 12. 1. 2001 Cenové rozhodnutí 02/PROP/01, kterým se stanoví maximální ceny za propojení veřejných telekomunikačních sítí.


Plnění : Úkol je plněn průběžně.

Český telekomunikační úřad vykonává za účelem účelného využívání kmitočtů správu kmitočtového spektra, kterou se rozumí především návrh sestavování a provádění změn plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a plánu využití kmitočtového spektra, přidělování kmitočtů a volacích značek, koordinaci kmitočtů a kmitočtových pásem, kontrola využívání kmitočtového spektra a vydávání rozhodnutí o povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení.

Nejnovější verze Národní kmitočtové tabulky byla vydána jednotným pravidlem Českého telekomunikačního úřadu č. 2/R/2000 s účinností od 1. 3. 2000. Toto Jednotné pravidlo je v souladu se závazky ČR k ITU a k CEPT. Národní kmitočtová tabulka vychází z těchto zdrojů :

Kmitočtové plány ITU-R

Cílem je úplná harmonizace kmitočtových přídělů a jejich použití s ostatními členskými zeměmi CEPT podle ERC Report 25 nejpozději do roku 2008. Jedním z hlavních problému v této oblasti je řešení návaznosti civilního a vojenského využití kmitočtů v jednotlivých pásmech. V ČR v tomto smyslu probíhá harmonizace využití pásma 230-380 MHz, která by měla být ukončena v roce 2005. Dále se v současné době připravují opatření k harmonizaci pásma 410-430 MHz.

V rámci poslední verze Národní kmitočtové tabulky byla také zahájena harmonizace všech kmitočtových pásem určených pro Ministerstvo obrany v souladu s požadavky a potřebami NATO. Tato harmonizace průběžně pokračuje v souladu s vývojem požadavků ze strany NATO i změn v důsledku mezinárodních jednání (CEPT, WRC).


Plnění : Úkol byl splněn.

Licenční postupy byly podstatně zjednodušeny aplikací Směrnice ES 97/13/EC v hlavě třetí zákona, včetně principiálního zúžení souboru činností, které vyžadují udělení individuální - telekomunikační licence. Pro provozování vysílacích rádiových zařízení se vyžaduje individuální povolení. Všechny ostatní telekomunikační činnosti mohou být vykonávány při krajně zjednodušeném registračním řízení na základě generální licence vydané Českým telekomunikačním úřadem.

Podmínky udělení telekomunikační licence jsou přesně stanoveny v § 14 až § 18 zákona, licenční řízení určují ustanovení § 19 až § 28 zákona. Postup vydávání generální licence a postup registrace jím regulovaných telekomunikačních činností byly promítnuty do § 46 až § 52 zákona.


Plnění : Úkol byl splněn.

Dne 29.6.1999 bylo vyhlášeno výběrové řízení na třetího provozovatele veřejné mobilní sítě GSM (GSM 1800) v České republice a poskytovatele služeb s ní souvisejících. Cena za uvedenou licenci byla stanovena tak, aby odpovídala ceně, kterou zaplatili ostatní dva stávající operátoři GSM (EuroTel Praha, spol. s r. o. a RadioMobil a.s.), a rovněž kmitočtový příděl v rámci této licence odpovídá počtem kanálů kmitočtovému přídělu stávajících dvou operátorů. Ve výběrovém řízení zzvítězila nabídka společnosti Český Mobil a.s., která nejlépe splňovala stanovená kriteria. Licence třetímu provozovateli byla udělena ve stanoveném termínu.

Společnost Český Mobil a.s. úspěšně zahájila poskytování svých služeb v březnu 2000 a svým působením významně posílila konkurenční prostředí na trhu mobilních služeb.


Plnění : Úkol je plněn průběžně.

Českým telekomunikačním úřadem bylo vydáno dne 21. dubna 1999 povolení k poskytování služeb S-PCS pro IRIDIUM Communications Germany GmbH, organizační složka. Projekt byl pro neúspěšnost v roce 2000 skončen, platnost povolení, které bylo vydáno na dobu dvou let za účelem realizace pilotního projektu, již skončila.

V první polovině roku 2000 připravoval Český telekomunikační úřad povolení S-PCS pro obdobný systém Globalstar. Společnost TE.SA.M. SAS, která je poskytovatelem služeb systému Globalstar, bude však podle nového zákona o telekomunikacích potřebovat ke své činnosti v ČR licenci k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě a registraci na základě generální licence k poskytování veřejné telekomunikační služby přenosu dat a dalších informací prostřednictvím družicového spojení. Společnost TE.SA.M. SAS je nyní ve stádiu zakládání právnické osoby v ČR a lze očekávat, že o udělení zmíněné licence a příslušnou registraci požádá ještěv první polovině roku 2001. Zavádění systému Globalstar bude ještě vyžadovat řešení problematiky kmitočtové koordinace mezi ČTU a Ministerstvem obrany. Důvodem je možnost vzájemného rušení mezi prostředky systému Globalstar a stávajícími nebo plánovanými rádiovýmiprostředky provozovanými v civilním a vojenském sektoru v ČR.

Co se týče systému S-UMTS, není tato problematika dosud uzavřena na úrovni mezinárodních standardizačních organizací a zájmově orientovaných konsorcií. Je zřejmé, že problematika S-UMTS musí být řešena společně s rozvojem evropského systému T-UMTS v návaznosti na kompatibilitu se systémem IMT 2000 připravovaným v ITU. Řešení si zřejmě vyžádá delší časové období.


Usnesením vlády České republiky ze dne 14. dubna 1999 č. 324 byl vzat na vědomí dokument Ministerstva dopravy a spojů Národní telekomunikační politika České republiky, jako výchozí strategický dokument resortu dopravy a spojů pro další období.

Sektor telekomunikací v naší republice v posledních měsících prošel velmi dynamickými změnami na cestě k vytvoření podmínek pro plnou liberalizaci telekomunikačního trhu a tedy přiblížení se situaci na trzích ekonomicky vyspělých zemí. Z tohoto důvodu si myslíme, že nastal vhodný čas vrátit se zpět ke strategickému dokumentu a provést objektivní hodnocení plnění úkolů, které byly tímto materiálem stanoveny, jako nezbytné podmínky splnění hlavního cíle vývoje telekomunikací v ČR, tedy zapojení České republiky do globální informační společnosti 21. století.

Použité zkratky :

CEPT - Conférence des Administrations Européennes des Postes et Télécommunications
ERC - European Radiocommunications Committee
ITU - International Telecommunication Union
NATO - North Atlantic Treaty Organisation
MDS - Ministerstvo dopravy a spojů
NRO - Český telekomunikační úřad
WRC - World Radio Conference
ES - Evropská společenství
EU - Evropská unie

MDS ČR

Článek ze dne 6. března 2001 - úterý