logo itpoint.cz

Hodnocení plnění úkolů specifikovaných v Národní telekomunikační politice ČR k 31.1. 2001

Hodnocení v oblasi činnost státu.

Stav plnění jednotlivých úkolů v oblasti činnosti státu.

Plnění : Úkol je plněn průběžně.

Rozhodujícím mezníkem na cestě k dosažení plné připravenosti telekomunikačního sektoru v ČR na vstup do EU je jednoznačně přijetí zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, a navazujících prováděcích předpisů. Cílem zákona bylo vytvořit právní prostředí, které transformuje platný soubor telekomunikačních směrnic ES do právního řádu ČR. Současně došlo, v souladu s požadavky evropského práva, ke změně postavení Českého telekomunikačního úřadu, který byl konstituován jako nezávislý regulační a správní orgán pro sektor telekomunikací.

Ve své každodenní činnosti je dále Ministerstvo dopravy a spojů ve stálém spojení na pracovní úrovni se zástupci Evropské komise, konkrétně zástupci DG Information Society, za účelem průběžné výměny informací, příp. podání vysvětlení ve věcech výkladu a společně s Českým telekomunikačním úřadem i praktické aplikace telekomunikačního zákona. Rovněž v Pravidelné zprávě Evropské komise o pokroku ČR v procesu přistoupení ze dne 8.11.2000 - kapitole týkající se vývoje telekomunikačního sektoru - bylo konstatováno, že v telekomunikacích došlo během posledních několika let k velkému pokroku.

Zákon odstranil poslední překážky vstupu nových podnikatelských subjektů na trh s tím, že pro zavedení služeb - volba operátora, předvolba operátora a přenositelnost čísla stanoví zákon maximální termíny jejich zavedení. Regulátor může na základě kompetence svěřené mu zákonem prostřednictvím svých Opatření, která jsou závazná pro provozovatele telekomunikačních zařízení a sítí a pro poskytovatele telekomunikačních služeb, usměrňovat telekomunikační činnosti a vztahy za účelem podpory a ochrany konkurenčního prostředí na trhu.


Plnění : Úkol je plněn průběžně.

Stav privatizace společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. a ČESKÝ TELECOM, a.s. je v současné době následující :


Usnesením vlády České republiky ze dne 14. dubna 1999 č. 324 byl vzat na vědomí dokument Ministerstva dopravy a spojů Národní telekomunikační politika České republiky, jako výchozí strategický dokument resortu dopravy a spojů pro další období.

Sektor telekomunikací v naší republice v posledních měsících prošel velmi dynamickými změnami na cestě k vytvoření podmínek pro plnou liberalizaci telekomunikačního trhu a tedy přiblížení se situaci na trzích ekonomicky vyspělých zemí. Z tohoto důvodu si myslíme, že nastal vhodný čas vrátit se zpět ke strategickému dokumentu a provést objektivní hodnocení plnění úkolů, které byly tímto materiálem stanoveny, jako nezbytné podmínky splnění hlavního cíle vývoje telekomunikací v ČR, tedy zapojení České republiky do globální informační společnosti 21. století.

Použité zkratky :

CEPT - Conférence des Administrations Européennes des Postes et Télécommunications
ERC - European Radiocommunications Committee
ITU - International Telecommunication Union
NATO - North Atlantic Treaty Organisation
MDS - Ministerstvo dopravy a spojů
NRO - Český telekomunikační úřad
WRC - World Radio Conference
ES - Evropská společenství
EU - Evropská unie

MDS ČR

Článek ze dne 6. března 2001 - úterý