logo itpoint.cz

Hodnocení plnění úkolů specifikovaných v Národní telekomunikační politice ČR k 31.1. 2001

Hodnocení v oblasti podpory a ochrany uživatele telekomunikačních služeb.

Stav plnění jednotlivých úkolů v oblasti podpory a ochrany uživatele telekomunikačních služeb.

Plnění : Úkol byl částečně splněn přijetím zákona o telekomunikacích a příslušných prováděcích předpisů, v současné době ještě zbývá přijetí vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování universální služby. Tato vyhláška bude v únoru 2001 předložena k projednání Legislativní radě vlády.

Principy poskytování univerzální služby - rozsah, způsob uložení povinnosti jejího poskytování, rámec finančního odškodnění poskytovatele univerzální služby - jsou zakotveny v dílu 3 hlavy třetí zákona č.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon"). Dostupnou cenou, za kterou má být univerzální služba podle definice v § 29 odst. 1 zákona v souladu s definicí platnou v EU poskytována, se rozumí cena stanovená na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Mechanizmus transparentního financování univerzální služby je definován v § 31 (prokazatelná ztráta vzniklá poskytováním služby) a v § 32 (úhrada prokazatelné ztráty) zákona.V současné době je zpracovávána vyhláška MDS, kterou se stanoví charakteristiky služeb poskytovaných v rámci univerzální služby a podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby.

Společnosti ČESKÝ TELECOM,a.s., jako poskytovateli veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, který má výrazný podíl na trhu, Úřad v souladu s ust. § 30 zákona vydal 3. Dodatek k Pověření, kterým držiteli uložil povinnost poskytovat universální službu od 1. 1. 2001. Tento Dodatek dosud nenabyl právní moci, neboť ČESKÝ TELECOM, a.s. podal proti tomuto rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu řádný opravný prostředek.


Plnění : Úkol byl splněn.

Zajištění ochrany soukromí uživatelů, způsob nakládání s osobními daty, povinnosti poskytovatelů veřejných telekomunikačních služeb a provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí s tím spojené, práva uživatelů a způsoby jejich uplatňování, jsou promítnuty do zákona - díl 12, hlava tři, § 84 (ochrana dat a telekomunikační tajemství), § 85 (povinnosti provozovatele v oblasti ochrany dat a soukromí) a § 86 (vztah k oprávněným orgánům). V souladu se Směrnicemi ES 95/46/EC a 97/66/EC tím bylo vytvořeno standardní evropské prostředí ochrany osobních dat a ochrany soukromí v telekomunikacích v ČR. Kromě toho jsou práva a povinnosti poskytovatelů, účastníků a uživatelů veřejné telekomunikační služby rámcově definována v § 82 a § 83 zákona a podrobně pak v ustanoveních týkajících se konkrétních telekomunikačních služeb.


Plnění : Úkol byl splněn.

Aplikace zásad otevřeného přístupu k síti (ONP) tak, jak jsou specificky pro telefonní službu definovány ve Směrnici 98/10/EC Evropského parlamentu a Rady a obecně pro telekomunikační sítě Směrnicemi 90/387/EEC, 97/51/EC a 97/33/EC, je v zákonu zajištěna především v dílu 6, hlava tři.

Dále v rámci podmínek pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb jsou definovány některé povinnosti poskytovatelů specifické pro veřejnou telefonní službu a dále v ustanoveních specifikujících náplň všeobecných podmínek, které je povinen vydat poskytovatel veřejné telekomunikační služby, jsou některá ustanovení specificky vymezena pro poskytovatele veřejné telefonní služby.
Poskytování veřejné telefonní služby není v současné době regulováno samostatným právním předpisem. Charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence jsou stanoveny vyhláškou MDS č. 196/2000 Sb.


Plnění : Úkol byl splněn.

Principy ověřování a schvalování telekomunikačních koncových a rádiových zařízení a jejich označování a uvádění na trh byly v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 99/5/EC promítnuty do ustanovení hlavy druhé zákona v § 4 (vymezení) a dále v § 5 až 8 (schvalování koncového zařízení), v § 9 (technická způsobilost koncového zařízení), v § 10 (schvalování rádiového zařízení), v § 11 (povinnosti výrobce) a v § 12 (vystavování zařízení). Na základě zmocnění v § 11 odst. 2 zákona byla vydána prováděcí vyhláška MDS č.182/2000 Sb., o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení. Jiné právní předpisy k provádění ustanovení zákona nejsou zákonem předpokládány.

Obecný rámec pro podmínky, které musí splňovat telekomunikační zařízení, stanoví v souladu s příslušnými Směrnicemi ES zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., k němuž bylo na základě zmocnění v § 22 vydáno nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení, které plně transformuje do českého práva shora zmíněnou Směrnici Evropského parlamentu a Rady 99/5/EC.


Plnění : Úkol byl splněn.

K vytvoření podmínek pro zajištění služby informace o číslech všech uživatelů veřejně přístupných telefonních služeb byl do zákona vložen § 35, který ukládá všem držitelům licence k poskytování veřejné telefonní služby povinnosti za účelem vytvoření podmínek pro zajištění této službu, a to především povinnost vést aktuální databázi všech svých účastníků telefonní služby, dále povinnost poskytovat držiteli telekomunikační licence, kterému byla uložena povinnost poskytovat univerzální službu, pro účely informační služby a vydávání jednotného telefonního seznamu, identifikační údaje o všech svých účastnících.

Držitel licence k poskytování veřejné telefonní služby, kterému byla uložena povinnost poskytovat univerzální službu, má podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona povinnost vést a vydávat jednotný telefonní seznam všech účastníků telefonní služby poskytované všemi držiteli licence na poskytování telefonní služby a poskytovat informace o všech účastnících telefonní služby všem uživatelům.
Skutečnost, že informační služba o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby je součástí souboru služeb, které tvoří univerzální službu ve smyslu § 29 odst. 2 písm. d) zákona znamená, že tuto činnost bude vykonávat ČESKÝ TELECOM, a.s., jako poskytovatel univerzální služby. Současně s restrukturalizací číslovacího plánu byly vytvořeny podmínky v číslování pro zajištění služby informace o číslech veřejně přístupných telefonních služeb, včetně mobilních.


Plnění : Úkol byl splněn.

Poskytovatelé mobilní telefonní služby nabízejí alternativní tarify. ČESKÝ TELECOM, a. s., připravil alternativní tarify, které budou k dispozici uživatelům veřejné telefonní služby této společnosti od 1. dubna 2001. Z administrativních a technických důvodů nebylo možno zajistit účtování podle vybraných alternativ k počátku roku 2001. Při jejich zavádění bude ČESKÝ TELECOM, a.s., vycházet z podmínek uvedených v Cenovém rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. 06/VNS/2000 z 30.listopadu 2000.

Další držitelé licence na poskytování telefonní služby prostřednictvím pevné telekomunikační sítě zatím alternativní tarify nepředložili.


Usnesením vlády České republiky ze dne 14. dubna 1999 č. 324 byl vzat na vědomí dokument Ministerstva dopravy a spojů Národní telekomunikační politika České republiky, jako výchozí strategický dokument resortu dopravy a spojů pro další období.

Sektor telekomunikací v naší republice v posledních měsících prošel velmi dynamickými změnami na cestě k vytvoření podmínek pro plnou liberalizaci telekomunikačního trhu a tedy přiblížení se situaci na trzích ekonomicky vyspělých zemí. Z tohoto důvodu si myslíme, že nastal vhodný čas vrátit se zpět ke strategickému dokumentu a provést objektivní hodnocení plnění úkolů, které byly tímto materiálem stanoveny, jako nezbytné podmínky splnění hlavního cíle vývoje telekomunikací v ČR, tedy zapojení České republiky do globální informační společnosti 21. století.

Použité zkratky :

CEPT - Conférence des Administrations Européennes des Postes et Télécommunications
ERC - European Radiocommunications Committee
ITU - International Telecommunication Union
NATO - North Atlantic Treaty Organisation
MDS - Ministerstvo dopravy a spojů
NRO - Český telekomunikační úřad
WRC - World Radio Conference
ES - Evropská společenství
EU - Evropská unie

MDS ČR

Článek ze dne 6. března 2001 - úterý