logo itpoint.cz

Informace ke zřízení elektronické podatelny Českého telekomunikačního úřadu

Dnem 1. října 2001 zřizuje ČTÚ zvláštní pracoviště pro příjem datových zpráv - elektronickou podatelnu.

Dne 26. 7. 2000 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, který stanovuje zejména povinnosti podepisující osoby, poskytovatele certifikačních služeb vydávajícího kvalifikované certifikáty, podmínky udělení akreditace pro poskytování certifikačních služeb, včetně dozoru a kontroly správnosti elektronického podpisu. K tomuto zákonu bylo vydáno nařízení vlády č. 304/2001 Sb., ze dne 25. 7. 2001, kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu. Toto nařízení ukládá orgánům státní správy a veřejné moci přijmout řadu opatření k zabezpečení fungování elektronického podpisu, avšak jeho zavedení podmiňuje vydáním prováděcí vyhlášky k citovanému zákonu. Tato vyhláška má stanovit podrobnosti k používání elektronického podpisu a jeho ověřování. I když tento prováděcí předpis nebyl dosud vydán, ukládá uvedené nařízení vlády zřízení elektronické podatelny k 1. 10. 2001.

Český telekomunikační úřad tímto sděluje, že počínaje dnem 1. 10. 2001 zřizuje zvláštní pracoviště pro příjem datových zpráv - elektronickou podatelnu s následující adresou : podatelna@ctu.cz

Do doby vydání a nabytí účinnosti prováděcí vyhlášky k zákonu o elektronickém podpisu, která mezi jiným stanoví podrobnosti o používání zaručeného elektronického podpisu, bude proto předmětná elektronická podatelna Českého telekomunikačního úřadu přijímat podání elektronickou cestou pouze ve věcech správního řízení podle § 19 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., a to z toho důvodu, že elektronický podpis nelze zatím používat bez splnění náležitostí, stanovených v připravovaném prováděcím předpisu (tj. i ověření elektronického podpisu). Dovolujeme si upozornit na povinnost stanovenou správním řádem doložit elektronické podání písemnou formou podávajícím, a to nejpozději do 3 dnů od jeho zaslání, včetně předložení případných doplňujících dokladů. V případě nesplnění této povinnosti nemůže být elektronické podání akceptováno.

Pro usnadnění elektronického podání pro některé případy správního řízení, jsou k dispozici formuláře (ve formátu doc.), které je možné vyplnit a zaslat elektronickou poštou Českému telekomunikačnímu úřadu.

Článek ze dne 2. října 2001 - úterý