logo itpoint.cz

Otestujte si svou telefonní linku - aneb doplňkové telefonní služby v praxi

Vytočte 130021 nebo 130015 a vyzkoušejte automatický systém k testování koncových zařízení a ISDN.

Vytočením telefonního čísla 130021 nebo 130015 (v příslušném UTO) si můžete sami otestovat své hlasové koncové telefonní zařízení a zjistit (pokud to nevíte) z jakého čísla voláte. Toto volání není zpoplatňováno.

Po vytoční čísla se ozve následující hlášení :

Dobrý den, právě jste ve spojení s automatickým systémem sloužícím k testování koncových zařízení a služeb ISDN. Zvolili jste funkci zpětné volání, po zavěšení budete systémem automaticky voláni, prosím zavěste.

Po zavěšní mikrotelefonu Váš přístroj během pár vteřin začne vyzvánět - zvedněte a dále uslyšíte.

Toto volání bylo iniciováno Vaší předchozí volbou funkce zpětné volání automatického systému. U Vašeho koncového zařízení byla identifikována služba 3,1 kHz audio, Vaše účastnické číslo je XXX... Pro otestování Vašeho koncového zařízení bude Váš hlas zpětně opakován po určitou dobu a s jistým časovým zpožděním - můžete začít hovořit.

Teď můžete něco povídat a zpětně se zpožděním uslyšíte Váš hlas ve sluchátku. Toť vše, pokud to zkoušíte z analogové telefonní linky.

Z mobilního telefonu není tato volba přímo možná. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o virtuální čísla, která mají svou reálnou podobu pro každé UTO, je možné se z mobilního telefonu dovolat následujícím způsobem :

UTO číslo
049 5601201
047 5511051

Vytočte jedno z výše uvedených čísel z Vašeho mobilu (samozřejmě včetně předvolby) a jakmile uslyšíte "plechovou hudbu" ihned zavěste - toto volání je tarifováno Vaším operátorem GSM jako volání do pevné sítě. Nemáte-li na Vašm mobilu potlačenu funkci CLIP (identifikace volajícího), závolá systém zpět na Váš mobil a už si můžete začít hrát - teď už je to zadarmo.

Výše uvedeným způsobem to můžete samozřejmě zkoušet i z pevné linky - např. volat z pražského UTO do Hradce Králové, ale stojí Vás to stejně jako meziměstské volání.

Pro doplnění uvádím pár informací o doplňkových telefonních službách - což je právě výše uváděný případ (viz Čislovací plán veřejných telefonních sítí / září 2000).

Doplňkové telefonní služby a směr k poskytovateli přenosové cesty

 1. Doplňkové telefonní služby jsou v ČR dostupné zkráceným číslem. Prvá číslice má hodnotu "1". Adresy doplňkových služeb nejsou obecně geograficky (regionálně) rozlišitelná čísla. Každý provozovatel má povinnost zajistit tzv. "povinné služby" a zajistit přístup ke službám nepovinným u jiného provozovatele.
 2. Prvé dvojčíslí čísla doplňkových služeb určuje charakter služby, respektive skupinu služeb stejného charakteru, případně směr. Zkrácená čísla lze přidělit a využívat pouze v rozsahu evropských a národních harmonizovaných kódů, podle následující tabulky

ch a r a k t e r   s l u ž b y

10

Evropský harmonizovaný přístupový kód pro směr k poskytovateli přenosové cesty (tzv. provozovateli dálkové sítě).

11

Evropské harmonizované zkrácené kódy a tzv. “povinné služby”.

12

Celostátní společensky významné operátorské služby :
 • celostátní služby pro zdravotně postižené a pro služby s cizojazyčnou obsluhou
 • celostátní sociální a zdravotní služby
 • celostátní havarijní služby a celostátní informační služby

13

Přístup na služební zařízení provozovatelů telefonní sítě (rozdělení se nepublikuje), ohlašovny poruch a telekomunikační služby provozovatelů veřejné telefonní sítě.

14

Informace poskytované provozovateli veřejné telefonní sítě. Komerční informační, nabídkové a pohotovostní služby.

15

Národní tísňová volání.

16

Doplňková služba aut. ústředen - “zkrácená volba”. Výhledově rezervováno pro národní harmonizované zkrácené kódy (po rozšíření frekvenční volby DTMF).

17

Aktivace doplňkových služeb aut. ústředen dle CEPT.
Výhledově rezervováno pro národní harmonizované zkrácené kódy (po rozšíření frekvenční volby DTMF).

18

Výhledově rezervováno pro národní harmonizované zkrácené kódy.

19

Deaktivace doplňkových služeb aut. ústředen dle CEPT. Výhledově rezervováno pro evropské harmonizované zkrácené kódy (po rozšíření frekvenční volby DTMF).

Pro přidělování zkrácených čísel platí následující základní podmínky :

 1. hlavním kriteriem pro přidělení zkráceného čísla pro služby na komerčním základě je po společenském významu služby průměrná četnost volání za rok, která by měla být úměrná počtu nevyužitých číselných řádů čísla vůči jednotné délce národního (významového) čísla
 2. zkrácená čísla se přidělují pouze pro služby celostátního rozsahu
 3. název poskytované služby musí vystihovat její charakter
 4. zkrácená čísla se přidělují fyzickým osobám s trvalým pobytem na území ČR nebo právnickým osobám registrovaným v obchodním rejstříku ČR a zpoplatňují se10)
 5. zkrácená čísla musí být zveřejněna v telefonním seznamu (výjimku tvoří pouze služební čísla "130XXX")
 6. v případech, kdy je to účelné ,Úřad přidělí na základě odůvodněné žádosti čísla pro doplňkové telefonní služby na území TO nebo obce. Tato čísla budou přidělena včetně hodnot TC
 7. je-li více žadatelů o přidělení stejného čísla pro službu nebo síť uvedených v tomto číslovacím plánu, Úřad rozhodne o vydání přidělení podle pořadí došlých žádostí

Skupina "13" (služby nekomerční a pro veřejně prospěšné účely)

ČÍSLO s l u ž b a pozn.
130000 Rezerva

6), 11)

130001 Zkouška impulsní číselnice

6), 11)

130002 Zkouška frekvenční číselnice

6), 11)

130003 Aut.účastník pasivní

6), 11)

130004 Aut.účastník aktivní

6), 11)

130005 Dorozumívání s poruchovou službou

6), 11)

130006 Zkouška “teletaxu” 16 kHz

6), 11)

130007 Rezerva

6), 11)

130008 Dispečeři poruchové služby

6), 11)

130009 Zkouška akustické návěsti z účastnické stanice

6), 11)

1301XX-
1309XX
Rezerva pro přístup na služební zařízení

6),14)

13100-13128
13129
Ohlašovny poruch telefonního provozu – povinná služba
Ohlašovna poruch telefonního provozu

4), 5),14)
11)

13130-13199 Rezerva pro ohlašovny poruch telefonního provozu

4), 5),14)

13200X-
132099
132100
Rezerva pro ohlašovny poruch telefonního provozu,
Rezerva

4), 5),14)
11)

132101 Ohlašovna poruch ostatních služeb

4), 5), 11)

132102-132109,
13211X-13299X
Rezerva pro ohlašovny poruch ostatních služeb

4), 5),14)

133001 Telefonické podávání telegramů

11)

133002 Ohlašovna mz hovorů

5), 11),

133003-7 Ohlašovna mezinárodních hovorů

5), 11)

133008-9 Rezerva pro další telekomunikační služby včetně ohlašoven mz a mezinárodních hovorů

11)

13399X Rezerva pro další telekomunikační služby včetně ohlašoven mz a mezinárodních hovorů

14)

134XX-139XX Rezerva

14)

4) Na těchto číslech je povinen provozovatel veřejné telekomunikační sítě zajistit telefonním účastníkům poskytování příslušné "povinné služby".
5) Bezplatně, bez použití mince a karty.
6) Telefonním seznamem nezveřejňovaná služební čísla.
11) Čísla používaná v telefonní síti provozované ČESKÝM TELECOMEM, a.s.
14) Určeno k využití ostatními provozovateli sítí, resp. poskytovateli služeb.

Článek ze dne 11. ledna 2001 - čtvrtek