logo itpoint.cz

Přečíslování telefonní sítě Českého Telecomu

Stávající a nový číslovací plán jsou vzájemně neslučitelné a nemohou platit současně. Proto je nutné provést jednorázovou změnu během velmi krátké doby - v noci z 21. na 22. 9. 2002. Nově přidělovaná čísla do uvedeného data musí být v souladu se současným číslovacím plánem a změní se až v uvedený termín.

V noci z 21. na 22. září 2002 dojde v České republice k zásadní změně v používání telefnních čísel. Již koncem dubna se uzavřely práce na převodních tabulkách přečíslování, které jsou rozhodujícím podkladem pro přípravu realizace přečíslování.

Připravované přečíslování nesouvisí s digitalizací a rozšiřováním naší telefonní sítě. Jde o zásadní změnu v číslování telefonních sítí, která je vyvolána novými, celosvětově platnými mezinárodními doporučeními. Český telekomunikační úřad na ně reagoval vydáním nových pravidel číslování - číslovacím plánem ze dne 24. 9. 2000. Nové podmínky číslování otevírají prostor pro další výhledové služby, např. mobilní sítě, a pro možnost začlenění dalších operátorů do sítě v rámci liberaiizace telekomunikačního trhu.

Těmto novým podmínkám se proto musí přizpůsobit i nynější telefonní sít Českého Telecomu. Přečíslování podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie bylo nebo ještě bude realizováno prakticky ve všech evropských zemích většinou v období od roku 1995 do roku 2005.

Vzhledem k rychle se rozvíjejícím mobilním sítím, dalším službám a nastupující nasycenosti poptávky v rozvoji pevných sítí se mění schéma číslování s tím, že se výrazně omezuje číslovací prstor pro pevné sítě a schematicky se vymezuje číslování podle nových pravidel. Je nutné si uvědomit, že číselná kapacita je v daném rozsahu omezeným zdrojem, který nelze při jeho vyčerpání nahradit. Daným rozsahem rozumíme rozumně dlouhé mezinárodní účastnické telefonní číslo - pro Evropu je doporučeno dvanáctimístné. Musí tedy dojít k přerozdělení číslovacího prostoru s tím, že v rámci uvažovaných změn je výhodné současně provést i přechod od otevřeného schématu číslování k uzavřenému.

V minulosti prakticky všechny telefonní sítě hlavních evropských operátorů používaly otevřené schéma číslovacího plánu. Jeho charakteristikou je, že v rámci vlastní číslovací oblasti volí volající účastník pouze účastnické čísto volaného účastníka. Pouze při volání mimo tuto oblast (tj. při meziměstském volání volí přestupný znak do meziměstské sítě (prefix) "0", příslušné národní směrové číslo (jednomístné až třímístné) a účastnické číslo. Toto schéma číslovacího plánu je v naší telefonní síti používáno beze změny již více než 25 let. Pro jednoznačnou identifikaci účastníkaje nutné znát jakjeho národní směrové číslo, tak i účastnické číslo, které spojením tvoří tzv. národní číslo. A právě jednoznačná idenfifikace účastníka je velmi důležitá pro většinu služeb spojených s telefonováním. Některé výhledové služby neni možné zajistit bez volby národního čísla.

Pro uzavřené schéma číslovacího plánu je charakteristické, že je voleno vždy národní číslo, bez ohledu na to, zda voláme místně, nebo meziměstsky. Znamená to, že z hlediska účastnického čísla (nikoliv čísla služeb), nyní vlastně již národního čísla, budeme volit vždy stejný počet 9 číslic.

Po diskusích v příslušných odborných kruzích byla doporučena požadovaná změna číslovacího prostoru se současným přechodem do uzavřeného sehématu číslovacího plánu. Z hlediska národního čísla to znamená zúžení číslovacího prostoru pro pevnou síť pouze na narodní čísla začínající císlicí 2, 3, 4 a 5 a volbu celého národního čísta při každém volání. Z tohoto důvodu bude počet současných 159 číslovacích oblastí (UTO) redukován na 72 nových číslovacích oblastí ve 14 telefonních obvodech.

Díky sloučení všech změn do jednoho velkého přečíslování dojde ke změně čísla pouze v jednom daném termínu pro účastníky, kteří jsou v současné době připojeni v digitální síti. Účastníky připojené dosud na analogovou ústřednu (přibližně 10 % účastníků) čeká nejdříve přečíslování do digitální sítě v rámci obnovy ústředny a následně celostátní přečíslování v uvedeném společném termínu.

Český Telecom provádí potřebné změny tak, aby zásadnějšími změnami bylo postiženo co nejméně účastníků. Přesto není možné komplikovanější změny vyloučit, protože se do jediného termínu slučuje přečíslování uvažované ze čtyř hledisek :

  1. úprava číslování vzhledem k ptánované přenositelnosti čísla
  2. uvolnění číslovacího prostoru pro další operátory
  3. úprava podle mezinárodních doporučení
  4. uzavření číslovacího plánu

Zásadní změna platná pro všechny účastníky bude spočívat v tom, že účastník bude volit vždy celé národní číslo, a to bez přestupného čísla do meziměstské sítě (prefixu) "0". Přestupné číslo do mezinárodní sítě zůstává "00". Změny pro účastníky lze rozdělit podle složitosti do čtyř základních skupin :

  1. nejmenší změna - vypuštění prefixu "0" a spojení národního směrového čísla a účastnického čísla - bude ptatit např. pro všechny účastníky nynějšího UTO Praha a UTO Brno zapojené již v září 2002 vždy do digitální sítě (např. nynější číslo 02/24 25 26 27 bude mít tvar 224 252 627)

  2. změna národního směrového čísla - vypuštění prefixu "0" a spojení změněného národního směrového čísla a dosavadního účastnického čísla (např. nynější číslo 0188/48 22 33 bude mít tvar 379 482 233)

  3. změna národního směrového čísla a částečná změna účastnického čísla - vypuštění prefixu "0" a spojení změněného národního směrového čísla a částečně upraveného dosavadního účastnického čísla (např. nynější číslo 0657/61 22 33 bude mít tvar 571 412 233)

  4. změna národního směrového čísla a změna účastnického čísla - vypuštění prefixu "0" a spojení změněného národního směrového čísla a upraveného dosavadního účastnického čísla (např. nynější číslo 0424/22 12 33 bude mít tvar487 725 233)

    + případné další možné kombinace - poslední trojčíslí nynějšího účastnického čísla zůstává vždy beze změny

Nynější a nový číslovací plán jsou vzájemně neslučitelné a nemohou platit současně. Proto je nutné provést jednorázovou změnu během velmi krátké doby - v noci z 21. na 22. 9. 2002. Nově přidělovaná čísla do uvedeného data musí být v souladu se současným číslovacím plánem a změní se až v uvedený termín.

Pro zahraniční klientelu bude nejvhodnější, když telefonní účastník sdělí spojení na mobilní telefon. Zde totiž zůstanou telefonní čísla v mezinárodním formátu (např. +420 602 123 456 ) beze změny. Totéž plati i pro čísla pevných linek v UTO Praha a UTO Brno a některých dalších lokalit, kde dochází pouze ke spojení dosavadního národního směrového čísla a účastnického čísla - i v těchto případech bude mezinárodní formát Vašeho čísla beze změny (např. +420 2 83 30 22 21 pro pražského účastníka).

Toto plati pouze pro účastníky zapojené na digitální ústředny, což se v Praze a Brně pozná podle délky nynějšího účastnického čísla, které musí mít 8 číslic.

Každý účastník dostane informaci o přečíslování na svou adresu nejpozději rok předem, tj. do 22. 9. 2001. Na internetových stránkách Českého Telecomu je již uveřejněna převodní tabulka pro celou telefonní síť - tady je možné získat údaje o nových číslech libovolných účastníků telefonní sítě. Předpokládá se, že uvedený přehled bude vydán i v tiskové podobě a na CD. V době před vlastním přečíslováním, tj. od června 2002, bude k dispozici i automatická služba pro přečíslování na tel. čísle 14111, kde po volbě existujícího čísla bude automaficky oznámeno nové číslo platné po přečíslování.

 www.telecom.cz
http://www.ct.cz/infocentrum/o_cem_se_mluvi/precislovani_telefonnich_stanic

Článek ze dne 21. listopadu 2001 - středa