logo itpoint.cz

Přečíslování telefonní sítě v ČR ve Zlatých stránkách

Všechna vydání Zlatých stránek, která budou distribuována od počátku roku 2002 pro jednotlivé kraje již budou obsahovat nová telefonní čísla, která budou platná po celorepublikovém přečíslování naší telefonní sítě pro 22. září 2002.

Všechna vydání Zlatých stránek, která budou distribuována od počátku roku 2002 pro jednotlivé kraje již budou obsahovat nová telefonní čísla, která budou platná po celorepublikovém přečíslování naší telefonní sítě pro 22. září 2002.

Na základě doporučení Mezinárodní telekomunikační unie a ve smyslu Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí, vydaného Českým telekomunikačním úřadem dne 24. 9. 2000, dojde v České republice k zásadní změně v očíslování telefonních sítí a v používání telefonních čísel. Tato změna je spojena s přečíslováním hlavních telefonních stanic, ke kterému dojde z 21. na 22. září 2002. Nové podmínky číslování otevírají mimo jiné prostor pro rozvoj telekomunikačních služeb, možnost začlenění nových operátorů do sítě v rámci liberalizace telekomunikačního trhu, volbu jednotné délky 9místného národního čísla na celém území, bez ohledu na to, zda se volá místně nebo meziměstsky (vyjma čísel služeb) a přenositelnost telefonního čísla.

Díky sloučení všech změn do jednoho velkého přečíslování dojde ke změně čísla pouze v jednom daném termínu pro ty účastníky, kteří jsou v současné době připojeni v digitální síti. U účastníků připojených dosud na analogovou ústřednu bude nejdříve provedeno přečíslování do digitální sítě v rámci obnovy ústředny a teprve poté přečíslování v uvedeném společném celostátním termínu. ČESKÝ TELECOM, a.s., provádí potřebné změny tak, aby bylo dotčeno zásadnějšími změnami co nejméně účastníků.

Přesto není možno komplikovanější změny vyloučit, protože se do jediného termínu slučuje přečíslování uvažované ze čtyř hledisek

 1. úprava číslování vzhledem k plánované přenositelnosti čísla
 2. uvolnění číslovacího prostoru pro další operátory
 3. úprava dle mezinárodních doporučení
 4. uzavření číslovacího plánu

Zásadní změna platná pro všechny účastníky bude spočívat v tom, že účastník bude v rámci České republiky volit vždy celé 9-ti místné národní číslo, a to bez přestupného znaku "0" do meziměstské sítě. Přestupný znak "00" do mezinárodní sítě zůstává zachován a v souvislosti s přečíslováním nedojde při volání do zahraničí k žádným změnám.

Změny pro účastníky lze obecně rozdělit podle složitosti do čtyř základních skupin

 1. Nejmenší změna - vypuštění přestupného znaku "0" a spojení národního směrového čísla a účastnického čísla. Tato změna bude platit např. pro všechny účastníky stávajících UTO Praha a UTO Brno, připojené do září 2002 do digitální sítě.
  Příklad : stávající číslo 02/24 25 26 27 - nové číslo je 224 252 627

 2. Změna národního směrového čísla - vypuštění přestupného znaku "0" a spojení změněného národního směrového čísla a stávajícího účastnického čísla.
  Příklad : stávající číslo 0188/48 22 33 - nové číslo je 379 482 233

 3. Změna národního směrového čísla a částečná změna účastnického čísla - vypuštění přestupného znaku "0" a spojení změněného národního směrového čísla a částečně upraveného stávajícího účastnického čísla.
  Příklad : stávající číslo 0657/61 22 33 nové číslo je 571 412 233

 4. Změna národního směrového čísla a změna účastnického čísla - vypuštění přestupného znaku "0" a spojení změněného národního směrového čísla a upraveného stávajícího účastnického čísla.
  Příklad : stávající číslo 0424/22 12 33 nové číslo je 487 725 233

U případných dalších možných kombinací poslední trojčíslí stávajícího účastnického čísla zůstává vždy beze změny.

Každý účastník obdrží písemně informaci o novém čísle rok předem. Na internetových stránkách ČESKÉHO TELECOMU, a.s., je uveřejněna od září 2001 převodní tabulka pro celou telefonní síť, takže bude možné získat údaje o nových číslech libovolných účastníků telefonní sítě. Předpokládá se, že uvedený přehled bude vydán na CD. Současně bude k dispozici i automatická služba na tel. čísle 14111, kde po volbě stávajícího čísla bude automaticky oznámeno nové číslo platné po přečíslování.

Nová telefonní čísla, platná od 22. září 2002, bude MEDIATEL s předstihem zveřejňovat ve Zlatých stránkách v kulatých závorkách počínaje vydáním telefonních seznamů pro Plzeňský, Karlovarský a Liberecký kraj, které vyjdou koncem prosince 2001. Podobně tomu bude i u seznamů pro Jihočeský, Ústecký, Moravskoslezský kraj a Ostravu a Olomoucký a Středočeský kraj. Zmíněné seznamy budou obsahovat vedle stávajících platných čísel ještě určitou část čísel v hranatých závorkách (v rozsahu cca 4 %), na které bude tato část stanic připojena ještě před 22. zářím 2002 v souvislosti s přechodem z analogové na digitální ústředny. V kulatých závorkách budou pak uvedena definitivní čísla, která vstoupí v platnost v noci na 22. září 2002.

Další seznamy (Praha, kraje východních Čech a jižní Moravy) již budou obsahovat pouze definitivní čísla platná od 22. září 2002. Dojde k posunutí termínu zahájení distribuce seznamu pro Prahu na 26. srpen 2002 a naopak k předsunutí termínu distribuce seznamů pro Brno a všechny jihomoravské kraje na 17. září 2002. Zlaté stránky pro kraje východních Čech vyjdou v pravidelném termínu, a to rovněž 17. září 2002.

Poznámka:
Národní čísla začínající číslicí 1 jsou vyhrazena pro doplňkové telefonní služby. Národní čísla začínající číslicí 2, 3, 4 a 5 jsou vyhrazena pro pevnou telefonní síť a národní čísla začínající číslicí 6, 7, 8 a 9 pro negeografická čísla (např. radiomobilní sítě). Čísla stávajících telefonních služeb začínajících číslicí 1 (včetně čísel tísňových volání) nebudou již měněna. U negeografických čísel začínajících číslicí 6, 7, 8 a 9 bude vynechán pouze přestupný znak "0", vlastní číslo zůstane nezměněno.

 www.mediatel.cz

Článek ze dne 25. října 2001 - čtvrtek