logo itpoint.cz

Telekomunikace a informační technologie - z Pravidelné zprávy Evropské komise

Český překlad kapitoly 19 Telekomunikace a informační technologie Pravidelné zprávy Evropské komise 2001.

Kapitola 19 : Telekomunikace a informační technologie

Regulační úřad zaznamenal od poslední Zprávy dobrý pokrok, ale problémy politiky, na které poukázaly předchozí Zprávy, nebyly řešeny.

Pokrok od poslední zprávy sestával z různých opatření, která uskutečňují zákon o telekomunikacích včetně několika důležitých položek sekundárního práva. Zejména ještě před datem otevření trhu 1. ledna 2001 byly vydány licence pro nové operátory a následně vydal regulační úřad sérii významných rozhodnutí týkajících se propojení sítí mezi konkurenčními operátory. Následkem toho je český trh velmi aktivní a komerční chování dominantního operátora se podstatně změnilo.

Dochází k rozvoji všech základních funkcí Úřadu pro ochranu osobních údajů (zřízeného v červnu 2000). Rovněž se zřizuje elektronická veřejná správa (e-Government) a přístup vzdělávacích institucí k Internetu v rámci Akčního plánu eEurope+ pro kandidátské země.

Co se týče poštovních služeb, nabyl v červenci 2000 účinnost zákon o poštovních službách, stejně jako související prováděcí vyhlášky. Zákon a prováděcí předpisy byly vypracovány na základě acquis pro poštovní služby. Dostupnost a kvalita poskytovaných vnitrostátních poštovních služeb jsou na úrovni srovnatelné se členskými státy EU. Zákon určuje jako národní regulační orgán Ministerstvo dopravy a spojů. Zatím neexistuje autonomní regulační orgán pro poštovní služby. Z provozního hlediska stávající dominantní provozovatel progresivně modernizoval svou infrastrukturu, rozvinul nové služby IT, spolupracoval s obdobnými operátory v západní Evropě a přijal nové definice kategorií zásilek za účelem jejich přiblížení postupům v ES.

Celkové zhodnocení

V posledních několika letech pokročila Česká republika významně v této oblasti, ale zůstává několik nedořešených problémů v telekomunikačním sektoru.

Datum 1. ledna 2001 pro plnou liberalizaci byl stanoven v roce 1994, ale poskytování služeb výběru operátora nezbytných pro efektivní konkurenci, bylo neospravedlnitelně zpožděno. To podlomilo otevření trhu a v jistém ohledu omezilo nové hráče na trhu. Jsou tím poškozovány zájmy zákazníků a investorů ve společnostech, které konkurují dominantnímu provozovateli, ve kterém má stát finanční podíl. Tato situace by měla být napravena bez dalšího odkladu.

Rovněž ceny za propojení u konkurenčních sítí, které byly určeny regulačním postupem, jsou nad odpovídajícími cenami v EU a nebyly založeny na patřičné nákladové metodice.

Ministerstvo dopravy a spojů si uchovává významné pravomoci regulační povahy. Je neslučitelné s principem oddělení regulačních a provozních funkcí, když jsou ministerští úředníci spojeni jakýmkoli způsobem s řídícími či dozorčími orgány společností či s jejich privatizací.

Přes výše uvedené nedostatky bylo v posledních několika letech dosaženo velkého pokroku v telekomunikačním sektoru a rozsah infrastruktury a stupeň modernizace jsou dobrým počinem. Dobře zahájil nový regulační orgán – Český telekomunikační úřad. Zbývající problémy týkající se sladění s acquis, zvláště oddělení regulačních a provozních funkcí, nákladová orientace tarifů, asymetrická regulace a dostupnost služeb výběru operátora, by měly být urychleně vyřešeny.

Ministerstvo bude muset rychle pokročit při implementaci zpřístupnění místních vedení.

Bude nezbytné zajistit, aby každý mechanismus pro posouzení nákladů poskytování univerzální služby identifikoval skutečné čisté náklady, založené na nezávisle provedeném auditu, a umožnil transparentní rozhodnutí, zda povinnost univerzální služby je nepřiměřeným břemenem pro určeného operátora.

Co se týče poštovních služeb, vytvořila Česká republika dobrý základ a měla by být schopna zavčas přijmout relevantní legislativu Společenství. Nicméně ještě musí být zřízen nezávislý regulační orgán pro poštovní služby, jehož právní základ bude v souladu s Poštovní směrnicí.

www.mdcr.cz

Článek ze dne 27. listopadu 2001 - úterý