logo itpoint.cz

Telekomunikační tajemství, ochrana osobních a zprostředkovacích dat

Právo na soukromí je chráněno i mezinárodními úmluvami o lidských právech, jimiž je Česká republika vázána. Co tedy tvoří předmět telekomunikačního tajemstvt ?

Východiskem úpravy telekomunikačního tajemství v novém zákonu o telekomunikacích je ustanovení čl. 13 Listiny základních práv svobod, které zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením a zakazuje jeho porušování, s výjimkou případů a způsobem stanoveným zákonem.


Článek 13
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.


Údaje, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství, jsou dále obecně chráněny v rámci úpravy práva na soukromí podle čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, které zaručují nedotknutelnost osoby a jejího soukromí a stanoví právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.


Článek 7
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.


Právo na soukromí je chráněno i mezinárodními úmluvami o lidských právech, jimiž je Česká republika vázána. Co tedy tvoří předmět telekomunikačního tajemstvt ?

Předmětem telekomunikačního tajemství je podle § 84 odst. 3 zákona o telekomunikacích :

  1. obsah zpráv přepravovaných nebo jinak zprostředkovaných telekomunikačními zařízeními a sítěmi s výjimkou zpráv určených veřejnosti
  2. provozní doklady, z nichž je zjevný obsah přepravovaných zpráv
  3. data související s poskytováním telekomunikační služby, zejména údaje o účastnících telekomunikačního spojení

Pod pojem "data související s poskytováním telekomunikační služby" nový zákon o telekomunikacích zařazuje velkou skupinu dat, mezi která spadají nejenom údaje o účastnících telekomunikačního spojení, které zákon zvlášt uvádí v písm. c) - viz. výše, ale např. zejména údaje, které zákon vyjmenovává v § 86 odst. 1, a to :

Předmětem telekomunikačního tajemství tedy jsou i výpisy odchozího a příchozího telekomunikačního provozu konkrétního telekomunikačního zařízení.

V ustanovení § 84 odst. 5 zákona o telekomunikacích se zvlášť hovoří o osobních a zprostředkovacích datech uživatelů telekomunikačních služeb, kterými zákon rozumí :

Vzhledem k tomu, že tento výčet je uveden v odst. 5 cit. ustanovení, zdá se, jako by tato data byla odlišná od telekomunikačního tajemství uvedeného v odst. 3 téhož § 84.

Právě s ohledem na formulaci v § 84 odst. 3 písm. c) zákona o telekomunikacích je však nutné i osobní a zprostředkovací data uživatelů telekomunikačních služeb pokládat za součást telekomunikačního tajemství.

Povinnosti právnických a fyzických osob

V § 84 odst. 1 zákona o telekomunikacích je stanoveno, že právnické nebo fyzické osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti, jejich zaměstnanci a jiné osoby, které se podílejí na vykonávání telekomunikačních činností, nesmějí získávat pro jiné než pracovní účely, vyplývající z jejich telekomunikační činnosti informace o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství ve větší míře, než je pro jejich práci nezbytně nutné.

V odst. 2 téhož ustanovení se ukládá povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství, každému, kdo se o nich dozví.

Další povinnosti právnických a fyzických osob vykonávajícich telekomunikační činnosti je povinnost podle § 84 odst. 7 zákona o telekomunikacích vymazat, neboli učinit anonymními data, která jsou předmětem telekomunikačního tajemství, včetně osobních a zprostředkovacích dat.

Tato data musí být po uplynutí dvou měsíců od ukončení telekomunikačního spojení vymazána nebo učiněna anonymními. To neplatí pro data, která mají být využita :

  1. k vyúčtování za telekomunikační služby (zřejmě až do okamžiku zaplacení)
  2. ke vzájemnému vyúčtování mezi provozovateli veřejných telekomunikačních sítí a poskytovateli veřejných telekomunikačních služeb
  3. pokud slouží k identifikaci zneužívání sítě a služeb sítě
  4. uchovávání na základě předchozího vyžádání orgánů oprávněných k tomuto zvláštními právními předpisy

V příštím pokračování se podíváme na to, jak je to s omezením ochrany telekomunikačního tajemství.

Článek ze dne 21. března 2001 - středa

M-Files - Document Management System