logo itpoint.cz

Výběrové řízení na poskytovatele hlasových služeb pro Český rozhlas

Český rozhlas v zastoupení firmou Tercier s. r.o. vyhlašuje dle zák. č. 199/94 Sb., v platném znění obchodní veřejnou soutěž "Poskytování hlasových služeb pro Český rozhlas". Nabídky nejpozději do 11.1. 2002 !

Český rozhlas v zastoupení firmou Tercier s. r.o. vyhlašuje dle zák. č. 199/94 Sb., v platném znění (dále jen  "zákon") obchodní veřejnou soutěž "Poskytování hlasových služeb pro Český rozhlas".

1. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových služeb pro Český rozhlas jsou :

Bližší specifikace předmětu plnění je součástí zadávací dokumentace

2. Doba a místo plnění

Počátek plnění - na dobu neurčitou, místo plnění - Český rozhlas včetně všech regionálních pracovišť.

3. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů

Kvalifikační předpoklady - dle § 2b písemně doložené dle § 2c zákona č. 199/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Součástí nabídky bude rovněž úředně ověřená kopie dokladu o ustavení odpovědného zástupce uchazeče (§ 11 zák. č. 455/91 Sb., v platném znění, o živnostenském podnikání). Splnění kvalifikačního předpokladu ve smyslu znění § 2b odst. 1 písm. g) zákona uchazeč prokáže v rámci podávání nabídky čestným prohlášením statutárního zástupce uchazeče. Tyto doklady budou součástí nabídky.

Další předpoklady formou čestného prohlášení osoby oprávněné jednat jménem uchazeče prokáže uchazeč údaji o :

Kvalifikaci výše uvedeným způsobem prokážou, předkládá-li nabídku více osob společně, všechny tyto osoby. Osoby předkládající nabídku společně doloží rovněž jako součást společné nabídky originál nebo úředně ověřenou kopii listiny, ze které bude patrno právní postavení jednotlivých subjektů vůči sobě navzájem i vůči zadavateli, a to v době průběhu obchodní veřejné soutěže i v rámci případného plnění předmětu veřejné zakázky.

Uchazeč v nabídce uvede adresu pro písemný styk v průběhu obchodní veřejné soutěže. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.

Jedná-li v rámci obchodní veřejné soutěže jménem uchazeče osoba jiná než k tomu určená zápisem v obchodním rejstříku, případně než podnikatel-fyzická osoba, bude součástí nabídky rovněž písemná úředně ověřená plná moc k takovému jednání.

4. Způsob hodnocení nabídek podle následujících kritérií

Hodnocení nabídek bude provedeno metodou váženého měření užitnosti s párovým porovnáním kritérií, a to podle ekonomické vhodnosti nabídek v souladu s výše uvedenými kritérii hodnocení, která jsou seřazena sestupně podle jejich důležitosti.

5. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Každý uchazeč vyplní cenovou nabídku v tiskopise CENOVÁ NABÍDKA UCHAZEČE, který je součástí zadávací dokumentace. Cena bude uvedena jako nejvýše přípustná a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Tato cena bude ve smyslu znění § 40 odst. 2 zákona překročitelná pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to zejména z důvodů, vyplývajících z jiných předpisů nad rámec zadávacích podkladů, případně z důvodů nutných k upřesnění předmětu plnění, která nebyla zadavateli známa v době přípravy a průběhu obchodní veřejné soutěže.

Poplatky za služby se budou započítávat od prvního provozního dne. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Splatnost faktur bude 14 dnů ode dne jejich doručení smluvní straně. Uchazečem navrhované platební podmínky budou součástí návrhu smlouvy.

6. Soutěžní lhůta, termín a místo otevírání obálek

Soutěžní lhůta, ve které lze podávat nabídky, končí dne 11. 1. 2002 v 10.00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 11. 1. 2002 od 10.00 hodin v malé zasedací místnosti na adrese organizátora soutěže Tercier, spol. s r.o., Radlická 61, Praha 5.

7. Jistota

K zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v obchodní veřejné soutěži poskytne uchazeč jistotu ve výši 300 000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) formou odpovídající znění § 24 zákona. Číslo účtu zadavatele je u Raiffeisenbank, a.s. 1001040797/5500, variabilním symbolem je IČO uchazeče. Uchazeč jako součást své nabídky uvede rovněž bankovní spojení vč. variabilního symbolu pro uvolnění poskytnuté jistoty. Jistota poskytnutá složením peněžité částky se považuje za složenou okamžikem připsání na uvedený účet.

Doklad o poskytnutí jistoty složením peněžité částky doloží uchazeč v kopii jako součást nabídky. Doklad o poskytnutí jistoty v případě použití formy bankovní záruky doloží uchazeč v originále jako součást nabídky. Platnost a účinnost poskytnuté jistoty bude minimálně o 90 dnů delší, než je těmito podmínkami soutěže stanovená zadávací lhůta.

U dokladu, který není v českém jazyce, musí být přiložen úřední překlad. V případě řízení ve smyslu znění Hlavy II a Hlavy III zákona zajistí uchazeč poskytující jistotu formou bankovní záruky případné potřebné prodloužení její platnosti až do doby uzavření smlouvy ve smyslu znění § 40 a § 41 zákona.

8. Zadávací lhůta je stanovena na 90 dnů

9. Způsob podávání nabídek

Podle § 9 zákona s označením "Veřejná zakázka č. 31/01", doporučeně poštou v uzavřené obálce na adresu Tercier, spol. s r.o., Radlická 61, 150 00 Praha 5, nebo osobně na stejné adrese v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. Poslední den soutěžní lhůty, tj. dne 11. 1. 2002, se nabídky doručené osobně přijímají pouze v době od 8.00 do 10.00 hodin v místě otevírání obálek s nabídkami. Nabídka bude předložena v českém jazyce v šesti vyhotoveních - jeden originál a pět stejnopisů (originální úřední dokumenty anebo úředně ověřené kopie těchto dokumentů budou v originále nabídky, ve stejnopisech nabídky budou pouze fotokopie). Originál nabídky bude výrazně označen jako "Originál", kopie nabídky bude výrazně označena jako "Kopie". Součástí originálního pare bude rovněž elektronická forma nabídky na nosiči CD pro použití zadavatelem v rámci hodnocení nabídek (formát textu MS Word, tabulek Excel, obrázky Visio). Elektronickou formu je možné předat též na disketě, pokud se uchazeč smíří s riziky této volby.

10. Adresa, kde je možno obdržet zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace bude zájemcům poskytována v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. v následující pracovní den po obdržení písemné objednávky zájemce převzaté organizátorem obchodní veřejné soutěže nejpozději do 14. 12. 2001 a po úhradě poplatku ve výši 50,- Kč v hotovosti před vyzvednutím zadávací dokumentace na téže adrese nebo bankovním převodem na č. ú.19-1457920207/0100, var. symbol IČO uchazeče, u KB, a. s., Praha, rovněž před vyzvednutím zadávací dokumentace. Nesplnění těchto podmínek je důvodem k nevydání zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace bude vydávána na adrese Tercier, spol. s r. o., Radlická 61, 150 00 Praha 5, pověřené osobě zájemce, která se prokáže písemnou plnou mocí k převzetí dokumentace podepsanou statutárním zástupcem zájemce. Plná moc bude obsahovat identifikační údaje zájemce a jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti osoby pověřené k převzetí zadávací dokumentace. K plné moci bude přiložena kopie výpisu z obchodního rejstříku (je-li v něm zájemce zapsán).


Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, změnit či doplnit vyhlášené podmínky soutěže a zadávací dokumentace, popřípadě soutěž zrušit. Zadavatel připouští variantní řešení, avšak s podmínkou, že nabídky uchazečů mohou obsahovat nejvýše dvě varianty řešení, tzn. 1 základní a 2 variantní řešení (celkem tedy 3 řešení) předmětu veřejné zakázky, nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, vyhrazuje si právo zadat plnění veřejné zakázky i mezi více uchazečů dle členění uvedeného v zadávací dokumentaci. Dále si zadavatel vyhrazuje právo ověřovat si údaje prokazující kvalifikaci uchazečů podle bodu 3 podmínek soutěže uvedené jednotlivými uchazeči v nabídce, jednat s vybraným uchazečem o konečném znění smlouvy.

Hodnoceny budou pouze nabídky splňující všechny body soutěžních podmínek a zadávací dokumentace. Zadavatel omezuje účast v obchodní veřejné soutěži pouze na tuzemské uchazeče. Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži, nabídky zadavatel nevrací.

Identifikační údaje zadavatele

Český rozhlas, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČO 45245053, pověřil výkonem zadavatelských činností podle § 69 zákona společnost Tercier, spol. s r.o., Radlická 61, 150 00 Praha 5, IČO 61063207, tel.: 02/51556766, kl. 164 a 166, fax: 02/51556722, e-mail: tercier@telecom.cz .

Článek ze dne 10. prosince 2001 - pondělí