logo itpoint.cz

Vyhláška Ministerstva vnitra o odposlechu

Vyhláška detailně stanovuje technické podmínky pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu.

Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 3. července 2000 o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu.

Ministerstvo vnitra stanaví podle § 109 adst. 3 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákanů, k provedení § 86 odst. 2 tohoto zákona :

§ 1

Tato vyhláška stanovuje technické podmínky pro připojení a provoz zařizení pro adposlouchávání a zaznamenávání telekamunikačního provozu (dále jen technické podmínky pro odpaslech).

Obecné technické podnnínky pro odposlech

§ 2

 1. Zahájení odposlouchávání a zaznamenávání telekamunikačního provozu (dále jen "odposlech") se provádí aktivací adpaslechu u zájmové uživatelské adresy neprodleně po obdržení pažadavku orgánu oprávněného k provádění odposlechu podle zvláštního zákona  (dále jen "oprávnéný subjekt"). Aktivací odposlechu u zájmové uživatelské adresy se telekomunikační síť (dále jen "síť") nebo telekamunikační služba (dále jen "služba") uvede do stavu, ve kterém se informace o každé aktivitě zámové uživatelské adresy přenáší na výstup.

 2. Ukončení odposlechu se provádí deaktivací odposlechu u zájmové uživatelské adresy neprodleně po obdrženi pažadavku oprávněného subjektu.

 3. Schopnost aktivace a deaktivace adposlechu je právnickými a fyzickými osobami, které zajišťují telekomunikační činnost, (dále jen "provozovatel") zajišťována nepřetržitě.

 4. Uživatelskou adresou je číslo ztotožňující koncové připojení nebo jiná adresa ztotožňující uživatele služby. Zájmovou uživatelskou adresou je uživatelská adresa určená k odposlechu.

 5. Výstupem je rozhraní sloužící k přenosu vybraných zprostředkovacích dat a obsahu zpráv zájmové uživatelské adresy ze sítě nebo služby do zařízení oprávněného subjektu.

 6. Aktivitou uživatelské adresy je proces, při kterém se přenášejí zprostředkovací data nebo obsah zpráv mezi touto adresou a sítí nebo službou.

§3

 1. Síť nebo služba umožňuje u kterékoliv uživatelské adresy, která může mít k síti nebo službě koncové připajení, aktivovat odposlech k získávání vybraných zprostředkavacích dat a obsahu zpráv anebo vybraných zprostředkovacích dat bez obsahu zpráv.

 2. Vybranými zprostředkovacími daty jsou :

  a) datum, čas zahájení, doba trváni, popř. čas ukončení aktivity zájmové uživatelské adresy, a to i tehdy, nedojde-li k přenosu obsahu zpráv

  b) určení druhu aktivity zájmové uživatelské adresy

  c) identifikace všech uživatelských adres, ke kterým aktivita zájmové uživatelské adresy směřuje a od kterých směřuje aktivita k zájmové uživatelské adrese, identifikace všech uživatelských adres tvořících řetězec přesměrování a identifikace všech uživatelských adres konferenčního spojení (takové údaje mohou chybět u příchozích valání z jiných sítí nebo služeb, pokud je tyto sítě nebo služby prokazatelně neposkytují)

  d) určení místa koncového připojení zájmové uživatelské adresy u mobilní sítě

  e) přesné určení kanálu použit0ho pro přenos obsahu zpráv do zařízení oprávněnéha subjektu, je-li prováděn jeho odposlech.

 3. Síť nebo služba umožňuje současně aktivavat k odposlechu v síti nebo službě 0,15 % uživatelských adres z celkového počtu uživatelů sítě nebo služby předpokládaného ke konci daného kalendářního roku, ne však méně než 50 a ne více než 1 000.

Zvláštní technické podmínky pro odpostech sítí používaných zcela nebo zčásti pro poskytování veřejné telefonní služby

§ 4

 1. Pokyn k aktivací a k deaktivaci odpaslechu u zájmové uživatelské adresy se provádí osobním počitačem vybaveným programem emulace terminálu (dále jen zadávací terminál) oprávněného subjektu.

 2. Zadávací terminál se k síti nebo službě, jejíž výstup je proveden pevným okruhem, trvale připojuje samostatným k tomu vyhrazeným kanálovým intervalem výstupu s komunikačním protokolem X. 25.

 3. Zadávací terminál se k síti nebo službě, jejíž výstup je proveden komutovaným oknthem ISDN, připojuje komutavaným okruhem na telefonní číslo, které je pro tento účel trvale vyhrazeno.

 4. Ze zadávacího terminálu se zadávají pokyny k aktivaci a deaktivaci odposlechu u zájmové uživatelské adresy a k vypsání akzuálního seznamu uživatelských adres, u kterých je aktivován odposlech.

 5. Veškeré údaje o odposlechu se technickými prostředky sítě nebo služby uchovávají nejméně po dobu šesti měsíců takavým zpúsobem, aby je nebylo možno dodatečně pozměnit, za účelem provedení jejich kantroly oprávněným argánem.

§ 5

 1. Počet a kapacita výstupů určených oprávněným subjektem je taková, aby byl umožněn souběžný přenos obsahu zpráv od nejméně 15 % zájmových uživatelských adres z počtu uživatelských adres stanovených v § 3 odst. 3.

 2. Všechny typy zpráv se při komunikaci zájmové uživatelské adresy přenášejí na výstup takovým způsobem, aby bylo možno rekanstruovat celý jejich obsah.

 3. U datových přenosů se používají samostatné kanály pro přenos dopředného a zpětného směru komunikace zájmové uživatelské adresy.

 4. Obsah zpráv předávaný na výstup se uvozuje a ukončuje DTMF značkami.

 5. Vybraná zprostředkavací data i obsah zpráv mají na výstupu formu srozumitelnou bez nutnosti použít specializavaného zařízení dodávaného pouze určitým dodavatelem nebo pouze dodavatelem technologie sítě nebo služby.

 6. Oprávněnému subjektu předává provozovatel podrobný, úplný a srozumitelný popis komunikačních protokolů a formátů dat předávaných na výstupy.

 7. Provozovatel sděluje oprávněnému subjektu údaje o změně sítě nebo služby, která by mohla avlivnít adposlech :
  a) u předpokládaných změn před jejich provedením
  b) v ostatních připadech nepradleně po jejich zjištění

§ 6

 1. Výstup sítě nebo služby, kterou lze provozovat na celém území České republiky, (dále jen celoplošná síť nebo služba) se provádí pevným okruhem s rozhraním G. 703. Přenos hlasu se psavádí pulzně kódavou modulací s kompresní charakteristikou G. 711 - typ A.

 2. Vybraná zprostředkovací data se přenášejí v jednvm nebo někalika k tomu vyhrazených kanálových intervalech komunikačním protokolem X. 25.

 3. Výstup celoplošné sítě nebo služby umožňuje omezit počet používaných kanálových intervalů podle kapacitních požadavků oprávněného subjektu. Při dynamickém obsazování kanálových intervalů jednotlivými relacemi se použije kanálový interval nejdéle neobsazený.

 4. Výstup celoplošné sítě neba služby se umisťuje v určených bodech, jimiž je pracaviště oprávněného subjektu.

 5. Výstup sítě nebo služby, kterou lze provozovat pouze na části území České republiky, (dále jen "lokální síť nebo služba") se provádí komutovaným okruhem ISDN do určených bodů na telefonní čísla určená oprávněným subjektem.

 6. Lokální síť nebo služba vytvoří komutovaný okruh při každém zahájení aktivity zájmové uživatelské adresy a po skončení této aktivity komutovaný okruh zruší.

 7. Po komutovaném okruhu se přenáší v samostatných kanálech obsah zpráv a vybraná zprostředkovací data.

§ 7

 1. Podmínky § 2 až 6 nemusí být splněny u analogových sítí nebo jejich částí, které prokazatelně neumožňují úpravou zajistit jejich splnění, pokud je oprávněnému subjektu :
  a) umožněno za účelem prováděni adposlechu instalovat speciální zařízení do prastor provozovatele
  b) umožněn přístup k zařízením uvedeným v písmenu a) nejméně jednou denně za účelem obsluhy

 2. Zařízení oprávněného subjektu, která jsou umístěna v prostorách provozavatele, jsou technickými prastředky sítě nebo služby připojena na zálohované napájení.

Zvláštní technické podmínky pro odpostech stužeb se záznamem přepravovaných zpráv

§ 8

 1. U služby se záznamem přepravavaných zpráv nemusí být splněny podmínky uvedené v § 2 odst. 1 až 3 a § 3 adst. 3, pokud je oprávněnému subjektu umožněno nejméně jednou denně získávat vybraná zprostředkovací data a obsah všech zpráv zaznamenávaných u zájmové uživatelské adresy.

 2. Službou se záznamem přepravovaných zpráv je zeména hlasová schránka a elektronická pošta.

§ 9

Pro výstupy se použijí ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 5 až 7 abdobně. U těchto služeb se informace o aktivitě zájmové uživatelské adresy předávají přes běžně používané standardní nosiče dat nebo rozhraní.

Zvláštní technické podmínky pro odposlech jiných sítí a služeb

§ 10

 1. U jiných sítí a služeb nemusí být splněny podmínky uvedené v § 2 vdst. 1 až 3 a § 3 odst. 3.

 2. Jinými sítěmi a službami jsou neveřejně telekomunikační sítě a služba pronájmu oknzhů.

§ 11

Pro výstupy se použijí ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 5 až 7 obdobně. U těchto služeb se informace o aktivitě zájmové uživatelské adresy předávají přes běžně používané standardní nosiče dat nebo rozhraní.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 12

Do souladu s vyhláškou uvede provazovatel :
a) již provozavané sítě s již pravozovaným výstupem a provozovatel služby do devíti měsíců od účinnosti této vyhlášky
b) již pravozavané sítě s dosud neprovozovaným výstupem do třiceti měsíců od účinnosti téta vyhlášky.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Článek ze dne 19. dubna 2001 - čtvrtek