logo itpoint.cz

Vyjádření ČTÚ k vymáhání dlužných plateb za telekomunikační služby společností Český Telecom

Spojování Českého telekomunikačního úřadu s činností vymáhací agentury je nesprávné a Český telekomunikační úřad se od činnosti takovéto agentury zásadně distancuje. Činnost takovéto agentury je zcela záležitostí společnosti Český Telecom.

V minulém měsíci letošního roku byl Český telekomunikační úřad (dále Úřad) opakovaně upozorňován na skutečnost, že obchodní firma ČESKÝ TELECOM, a.s., přistoupila k vymáhání dlužných plateb (jedná se o nezaplacené telefonní účty) za telekomunikační služby prostřednictvím vymáhací agentury.

Upozornění přicházela a nadále přichází ze strany občanů, se kterými Úřad, v rámci své příslušnosti dané zákonem o telekomunikacích, v současné době vede, případně již ukončil, správní řízení ve věci vzniklé pohledávky za nezaplacené telefonní účty, vystavené obchodní firmou ČESKÝ TELECOM,a.s.

Z reakcí veřejnosti je zřejmé, že spojují činnost vymáhací agentury s činností Úřadu, neboť obě činnosti, tj. vymáhání agenturou a procesní kroky správního řízení, mnohdy probíhají současně.

Úřad v této souvislosti připomíná, že povinnost zaplatit cenu za telefonní hovory, případně jinou odebranou telekomunikační službu (dále jen telekomunikační služba) má vždy telefonní účastník. Telefonní účastník je fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba, která uzavřela s poskytovatelem telekomunikačních služeb smluvní vztah. Smluvní vztah vnikne potvrzením smlouvy (dříve Telefonní přihlášky) žadatelem na straně jedné a poskytovatelem na straně druhé. Povinnost zaplatit cenu za telekomunikační službu je dána zákonem o telekomunikacích. Na povinnost zaplatit podle platného Ceníku služeb, který vydává poskytovatel, nemá vliv ani případné uplatnění reklamace této služby. To znamená, že vyúčtování musí být zaplacena vždy ve lhůtách splatnosti, vyznačených na jednotlivých vyúčtováních.

Jak z výše uvedeného vyplývá, spojování Českého telekomunikačního úřadu s činností vymáhací agentury je nesprávné a Český telekomunikační úřad se od činnosti takovéto agentury zásadně distancuje. Činnost takovéto agentury je zcela záležitostí společnosti ČEKÝ TELECOM, a.s.

ČTÚ
V Praze dne 19. listopadu 2001

Článek ze dne 22. listopadu 2001 - čtvrtek