logo itpoint.cz

Výzva odborné veřejnosti ke spolupráci při novele zákona o telekomunikacích

Své náměty posílejte na MDS do 20. prosince 2001. Ministerstvo dopravy a spojů vyzývá odbornou veřejnost ke spolupráci na věcném záměru novely zákona o telekomunikacích. Ministerstvo předpokládá, že veřejnost má zájem na posílení konkurenčního prostředí na českém telekomunikačním trhu.

Ministerstvo dopravy a spojů (dále MDS) předložilo vládě ČR dokument Návrh opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice (dále Materiál). Důvodem pro předložení Materiálu je aktuální stav telekomunikačního trhu v ČR, důsledky implementace zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále "zákon o telekomunikacích") po více než roční účinnosti a nové nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2887/2000 o zpřístupnění místní účastnické smyčky a potřeba jeho promítnutí do českého právního řádu.

Předpokládáme, že i naše veřejnost má zájem na posílení konkurenčního prostředí na českém telekomunikačním trhu. Považujeme za účelné, aby do zmíněné novely byly zahrnuty takové úpravy, kterými budou implementovány zejména ty právní normy, jež v EU nabyly platnosti po datu, které bylo rozhodující pro uzávěrku návrhu zákona o telekomunikacích a dále důležité úpravy prokonkurenčního charakteru. Jejich výčet je uveden v přiloženém Materiálu, který projednala vláda ČR dne 14. listopadu t.r. a přijala k němu Usnesení č. 1182, které je rovněž přiloženo.

Vzhledem k tomu, že MDS má zpracovat věcný záměr novely zákona o telekomunikacích v časovém rámci vymezeném uvedeným usnesením vlády, vyzýváme zainteresovanou veřejnost k předložení upřesňujících námětů a připomínek, které MDS zohlední při zpracování věcného záměru novely zákona o telekomunikacích. Pracovní verze věcného záměru novely zákona o telekomunikacích bude opět dána odborné veřejnosti k připomínkám.

Za vaše náměty, stanoviska, resp. připomínky, které zašlete do 20. prosince 2001 na e-mail domansky@mdcr.cz Vám předem děkujeme.

Těšíme se na další spolupráci

Ing. Marcela Gürlichová, v.r.
náměstkyně ministra

V Praze dne 22. listopadu 2001

www.mdcr.cz

Článek ze dne 27. listopadu 2001 - úterý