logo itpoint.cz

Změny při schvalování koncových telekomunikačních zařízení

V souvislosti s vydáním nového telekomunikačního zákona došlo v procesu schvalování koncových telekomunikačních zařízení k několika zásadním změnám, které ovlivnily i provádění zakázek v Testcom.

V souvislosti s vydáním nového telekomunikačního zákona došlo v procesu schvalování koncových telekomunikačních zařízení k několika zásadním změnám, které ovlivnily i provádění zakázek v Testcom.

  1. První změnou je uveřejnění "předpisové základny" Českým telekomunikačním úřadem. Při bližším pohledu do seznamu tříd zařízení a jim příslušných norem uvedených v předpisové základně zjistíte, že zejména u analogových koncových zařízení je výčet předepsaných dokumentů bohatý na alternativní normy a předpisy, podle kterých mohou být tato zařízení zkoušena. Žadatel si dnes může vybírat jak z předpisů českých nebo mezinárodních doporučení, tak i ze současných evropských norem EN, ETS a TBR.
  2. Druhou změnou je skutečnost, že žadatel může na ČTÚ uplatnit dokumenty, potvrzující shodu zařízení s předepsanými normami od různých, v některých případech i zahraničních, laboratoří.
  3. Třetí změnou je skutečnost, že ČTÚ již od Testcom nepožaduje vypracovávání Závěrečných protokolů, kterými se až dosud hodnotily výsledky zde prováděných zkoušek. Vlivem těchto změn přistoupil Testcom k postupnému rozšiřování nabídky svých služeb. Testcom dojednal s ČTÚ novou formu zpracovávání zakázek. Žadatelé mají nyní možnost výběru z alternativních dokumentů, podle kterých jsou měření prováděna. Mohou si také objednat zkoušky jen v omezeném rozsahu, kdy např. z pěti předepsaných norem jsou realizovány jen zkoušky podle jedné z nich. Výsledky jsou nyní předávány pouze žadatelům, a to v protokolární formě. U vybraných testů vydává nyní Testcom dokument zvaný Shrnutí zkoušek a měření, ve kterém, je-li to nutné, upozorňuje na možné provozní potíže zkoušeného zařízení, případně navrhuje nezbytná opatření. Tyto informace pokládáme u "problematických" koncových zařízení za velice důležité.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem připravil Testcom pro své zákazníky nový vstupní formulář Žánost o zkoušky. Tento formulář umožňuje každému žadateli jednoznačně a přehledně stanovit rozsah prací, které od TESTCOM požaduje. Formulář umožňuje každému stanovit, zda mají být provedeny skutečné fyzické testy, zda mají být vypracovány jen posudky jiných protokolů, či jaká část zařízení má být skutečně měřena nebo posuzována (a podle čeho), a jaká ne.

Vše se odvíjí od skutečné potřeby žadatele. Testcom proto nabízí vydání takového dokumentu, na jehož základě si žadatel bude moci vyhotovit např. Prohlášení o shodě, případně nechat si od výrobce upravit zařízení. Dnes se stává pravidlem, že žadatel potřebuje jen doplnit rozsah již hotových zkoušek. V Testcom si proto zadává provedení chybějících testů, které musí mít předpisové základny protokolárně doloženy, ale které nemá dosud k dispozici od jiných zkušeben.

Vlastní Žádost o zkoušky, kteráje prvním viditelným krokem nového přístupu k zákaznikům, naleznete na domovské stránce Testcom www.testcom.cz (Laboratoře - Laboratoř koncových zařízení). Co nového Žádost o zkoušky přináší ? V první řadě se jedná o dokument TESTCOM, nikoliv ČTÚ. Je navržen tak, aby jej bylo možné využít zejména v elektronické podobě. Vyplňování všech předepsaných údajů proto usnadňuje množství zaškrtávacích a rozbalovacích položek a tabulek. Je v něm také zakomponován nápovědný text, který jednoduchou formou vysvětluje účel a způsob vyplňování některýóh, zejména složitějších údajů. Na první straně žádosti se vyplňují údaje o Vaší fnně a o zařízení, které budeme měřit či posuzovat. Na druhé straně jste dotazování na příslušenství, kteréje nedílnou součástí zařízení (např. na použitý napájecí zdroj, nabíječ apod.). Na třetí straně Vás čeká specifikace požadovaných zkoušek. Oproti předchozím žádostem, a také oproti tištěné verzi, je v její elektronické podobě připravena řada rozbalovacích polí s komplexní nabídkou norem a předpisů, podle kterých provádíme veškeré práce.

Při volbě rozsahu testů proto nemusíte dohledávat správné názvy norem jinde, stačí poklepat na příslušné pole a v něm si příslušný dokument vybrat. Jak je v prostředí Windows obvyklé, dalším poklépem na vybranou položku se pole uzavře a můžete přejít na další požadovanou položku. Pokud v poli nenajdete správný dokument, nevadí, ponechte je prázdné a přejděte na další. Zde již určitě dokument bude. Pokud se někomu bude zdát tato část elektronické žádosti nepřehledná, máme pro něj připraven zvláštní návod na vyplnění formuláře, taktéž ke stažení z www.testcom.cz (Laboratoře - Laboratoř koncových zařízení) a souhrnnou nabídku prací Testcom s patřičnými vysvětlivkami. A pro ty, kterým i toto nebude stačit, máme na našich telefonech 02/7992292 a 02/79992290 připraveny asistentky, které Vám s vyplněním žádosti kvalifikovaně a s radostí poradí.

Zbytek třetí a celou čtvrtou stranu žádosti již vyplňovat nebudete. Stačí si je jen pečlivě přečíst. Naleznete zde totiž velmi důležitý výčet položek, které od Vás budeme při přebírání zakázky požadovat. Je zde i upozornění na různá organizační opatření, která se podle charakteru objednávaných prací uplatní a také Vaše závazky vůči Testcom, které podáním žádosti na sebe přebíráte. Doufáme, že Vám nová forma Žádosti o zkoušky zjednoduší využití našich služeb.

Ing. Martin Otradovec / Testcom

Článek ze dne 15. ledna 2001 - pondělí