logo itpoint.cz

ČTÚ vydal cenové rozhodnutí k přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím pevné veřejné telekomunikační sítě Českého Telecomu

Cenové rozhodnutí č. 02/2002 - pro vytáčený přístup ke službám sítě Internet prostřednictvím pevné ve řejné telekomunikační sítě společnosti Český Telecom (bez ohledu na obchodní název), se stanovují pevné ceny ve výši a struktuře tak, jak jsou uvedeny v Ceníku vnitrostátních telekomunikačních služeb společnosti Český Telecom, zveřejněném v Telekomunikačním věstníku č . 1/2002, ve znění dodatk ů č . 1/2002 až 8/2002 ...

Praha dne 1. října 2002
Č .j. 23805/2002-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 7 zákona č . 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů , a podle § 2b odst. 2 zákona č . 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších p ředpisů , v souladu s § 1 odst. 6 a § 10 zákona č . 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů , vydává cenové rozhodnutí č . 02/2002, kterým se vydávají pevné ceny vytáčeného p řístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím pevné veřejné telekomunikační sítě společnosti Český Telecom.

Článek 1
Pevné ceny

Pro vytáčený přístup ke službám sítě Internet prostřednictvím pevné ve řejné telekomunikační sítě společnosti Český Telecom (bez ohledu na obchodní název), se stanovují pevné ceny ve výši a struktuře tak, jak jsou uvedeny v Ceníku vnitrostátních telekomunikačních služeb společnosti Český Telecom, zveřejněném v Telekomunikačním věstníku č . 1/2002, ve znění dodatk ů č . 1/2002 až 8/2002.

Článek 2
Určené podmínky

  1. Ceny jsou platné a určené pro koncového účastníka. V cenách jsou obsaženy náklady spojené s poskytováním vytáčeného přístupu ke službám sít ě Internet prostřednictvím veřejné telekomunikační sítě , a to zejména náklady na využití veřejné telekomunikační sítě společnosti Český Telecom, náklady na zajištění přístupu ke službám sítě Internet (tj. provize pro poskytovatele služeb sít ě Internet) a náklady na propojení veřejných telekomunikačních sítí.

  2. Ceny pro koncové ú častníky nelze dále členit na složky (např . cena za přenos v síti spole čnosti Český Telecom, kterou se rozumí cena za využití této sítě, cena za přístup ke službám sít ě Internet, cena za propojení) a ani navýšit o žádný příplatek k ceně.

Č lánek 3
Ú č innost

Toto cenové rozhodnutí nabývá ú č innosti 1. října 2002.

Ing. David Stádník v.r.
předseda ČTÚ

ČTÚ

Článek ze dne 2. října 2002 - středa