logo itpoint.cz

Finanční výsledky Českého Telecomu za první pololetí 2002

Český Telecom oznamuje své neauditované finanční výsledky za první pololetí roku 2002. Tyto výsledky jsou konsolidované a byly připraveny podle mezinárodních účetních standardů

Český Telecom oznamuje své neauditované finanční výsledky za první pololetí roku 2002. Tyto výsledky jsou konsolidované a byly připraveny podle mezinárodních účetních standardů.

Přehled finančních výsledků

"Těší mě, že přes sílící tlak konkurence, který má přirozeně dopad na naše výnosy, můžeme oznámit marži EBITDA na úrovni pro telekomunikační sektor v České republice i zahraničí výjimečné", uvedl Juraj Šedivý, výkonný viceprezident pro korporátní služby Českého Telecomu. "Naší prioritou je zachovat i v budoucnu dobrou úroveň EBITDA a peněžních toků. Tohoto cíle nám pomůže dosáhnout pokračující rozvíjení podnikatelských aktivit a podpora perspektivních oblastí, jako jsou například služby ISDN, datové a Internetové služby nebo komplexní integrovaná řešení," dodal Juraj Šedivý.

Přehled výnosů Celkové konsolidované výnosy poklesly meziročně o 7 % na 26,1 miliardy Kč. V únoru zavedl Český Telecom novou strukturu cen za telekomunikační služby. Snížilo se hovorné, měsíční paušály se zvýšily, novinkou je zavedení volných hovorových kreditů. Domácnosti i podniky si tak již mohou vybírat z řady cenových programů. Díky změně tarifů vzrostly výnosy z měsíčních paušálů meziročně o 40 % na 5,2 miliardy Kč, zatímco výnosy z hovorného z pevné telefonní sítě (PSTN) meziročně poklesly o 35 % na 7,4 miliardy Kč. Celkovou výši výnosů z měsíčních paušálů a z hovorného PSTN ovlivnil také vývoj počtu telefonních stanic a objem a struktura telefonního provozu. Počet telefonních stanic se meziročně snížil o 3% z 3 839 tisíc na 3 738 tisíc. Celkový objem telefonního provozu se oproti loňskému roku nezměnil (zůstal na úrovni 6,0 miliard minut), změnila se však jeho struktura. Pokles počtu minut místních, meziměstských a mezinárodních hovorů kompenzoval, podobně jako v předchozích obdobích, nárůst provozu generovaného dial-up připojením k internetu.

Objem výnosů z hovorného a z měsíčních paušálů z PSTN ovlivnily také rostoucí výnosy ze služeb ISDN. Český Telecom je vykazuje jako součást výnosů z datových služeb, protože hlavním důvodem zájmu o služby ISDN je připojení k internetu. Ke konci 1. pololetí 2002 provozoval Český Telecom celkem 358 tisíc ISDN kanálů, což je o 109 % více než na konci prvního pololetí loňského roku. Výnosy z datových služeb vzrostly meziročně o 33% na 3,4 miliardy Kč, přičemž výnosy ze služeb ISDN činily 2,1 miliardy Kč a meziročně vzrostly o 55 %. Do celkových výnosů z datových služeb se započítávají také výnosy z internetových služeb, které zaznamenaly meziroční nárůst o 55 % na 200 milionů Kč. Tento úspěch podmínil zvýšený zájem o tyto služby včetně VPN a hostingu.Výnosy od domácích operátorů poklesly meziročně o 46 % na 577 milionů Kč vlivem rostoucí penetrace zákazníků mobilních operátorů, která vede k růstu počtu hovorů uskutečněných v mobilních sítích. Na poklesu výnosů za propojení s alternativními domácími operátory pevných i mobilních sítí se podílely nižší ceny za propojení s těmito subjekty. Výnosy od zahraničních operátorů poklesly meziročně o 38 % na 650 milionů Kč. Důvodem byl pokračující pokles cen za mezinárodní propojení, silná konkurence, nové technologie a silná koruna. Výnosy z pronajatých okruhů vzrostly meziročně o 18 % na 1,4 miliardy Kč, výnosy z prodeje zařízení a materiálu narostly o 11 % na 228 milionů Kč , ostatní výnosy se zvýšily o 14 % na 569 milionů Kč.

Konsolidace výnosů Eurotelu Praha Konsolidací podílu Českého Telecomu na výnosech Eurotelu Praha přibylo dalších 6,7 miliardy Kč, což znamená meziroční nárůst o 5 %.V současné době již konsolidace výnosů Eurotelu tvoří 25 % z celkových konsolidovaných výnosů. Počet zákazníků Eurotelu se meziročně zvýšil o 34 % na 3 567 tisíc, nárůst byl zejména na straně uživatelů předplacených služeb. Eurotel zůstává největším mobilním operátorem v České republice.

Náklady Konsolidované provozní náklady se snížily meziročně o 14 % na 12,8 miliardy Kč. Důsledná kontrola provozních nákladů, jako reakce na sílící konkurenční tlak v oblasti tradičních hlasových služeb a na změny na českém telekomunikačním trhu, zůstává jedním ze základních strategických cílů společnosti. Příležitosti k úsporám nákladů jsou vázány na další zjednodušování a optimalizaci procesů v rámci Českého Telecomu a na postupné snižování počtu zaměstnanců. To je možné díky tomu, že jsme v předchozích obdobích investovali do moderních provozních systémů. Konsolidované personální náklady se snížily meziročně o 1 % na 3,7 miliardy Kč. Český Telecom pokračoval ve snižování počtu svých zaměstnanců. Na konci 1. pololetí 2002 měl samotný Český Telecom 14 158 zaměstnanců, o 10 % méně než na konci 1. pololetí loňského roku. Naopak Eurotelu ve stejném období přibylo 6 % zaměstnanců, jejich počet dosáhnul 2 435. Největší pokles ze všech kategorií provozních nákladů zaznamenaly konsolidované platby provozovatelům jiných sítí. Konsolidované platby domácím operátorům se meziročně snížily o 28 % na 1,8 miliardy Kč, konsolidované platby zahraničním operátorům poklesly díky snížení cen za propojení a menšímu provozu o 37% na 835 milionů Kč. Konsolidované náklady na prodaný materiál a zboží v ceně pořízení se snížily o 3 % na 937 milionů Kč, konsolidované náklady na materiál poklesly o 5 % na 444 miliónů Kč a ostatní konsolidované náklady byly menší o 12 %, činily 5,1 miliardy Kč.

EBITDA a čistý zisk Již několik let vykazuje Český Telecom konsolidovanou marži EBITDA na úrovni, která patří v telekomunikačním sektoru k nejvyšším. Konsolidovaná hodnota EBITDA se meziročně nezměnila, za 1. pololetí 2002 dosáhla výše 13,3 miliardy Kč. Marže EBITDA však meziročně vzrostla z 47% na 51% . Konsolidované odpisy se zvýšily o 13 % na 9,3 miliardy Kč,provozní hospodářský výsledek před zahrnutím finančních nákladů a daní (EBIT) se tak snížil o 22 % na 4,0 miliardy Kč. Finanční náklady se snížily díky poklesu zadluženosti o 93 % na 57 milionů Kč a rovněž díky silné koruně. Část z nich tvoří nerealizované kurzové zisky. Konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) byl 3,9 miliardy Kč a konsolidovaný čistý zisk dosáhl hodnoty 2,6 miliardy Kč, což je meziročně o 10 % méně.

Úvěry Zadluženost společnosti poklesla v průběhu prvního pololetí zejména díky rozhodnutí o předčasném splacení domácí dluhopisové emise v hodnotě 7 miliard Kč s pevnou úrokovou sazbou 11,3 %. Hodnota konsolidovaných úvěrů byla na konci prvního pololetí 18,1 miliardy Kč oproti 29,3 miliardám Kč na konci loňského 1. pololetí. Hrubá zadluženost, vyjádřená jako poměr konsolidovaných úročených úvěrů ke konsolidovanému vlastnímu kapitálu, se tak snížila z 28 % na 17 %. Finanční zdraví společnosti udržuje již několik let úvěrový rating Českého Telecomu na stupni A- od Standard&Poors a na Baa1 od Moodys.

Emise dluhopisů v hodnotě 3 miliardy Kč V březnu založil Český Telecom domácí dluhopisový program, který mu umožňuje vydávat po dobu 10 let dluhopisy až do výše 20 miliard Kč. Společnost využila příznivých tržních podmínek k výhodnému refinancování dluhového portfolia a v rámci uvedeného programu vydala 15. července 2002 první emisi dluhopisů v celkovém objemu 3 miliardy Kč. Dluhopisy mají pevnou úrokovou sazbu 4,55 % a jsou splatné v roce 2005. V rozvaze se tato emise projeví až ve třetím čtvrtletí letošního roku. Dluhopisy jsou kótovány na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Investice Konsolidované investice činily za první pololetí tohoto roku 4,4 miliardy Kč a meziročně byly o 21 % nižší. V průběhu 1. pololetí 2002 dosáhly nekonsolidované investice Českého Telecomu hodnoty 3,5 miliardy Kč, což je o 14 % méně než v 1. pololetí 2001. Většina investic směřovala do rozvoje sítě a dále na plnění požadavků vyplývajících ze Zákona o telekomunikacích, jako je volba provozovatele a přenositelnost čísla. Nezbytnou podmínkou zavedení služby Volba provozovatele bylo dokončení digitalizace sítě. V září 2002 proběhne přečíslování veřejné telekomunikační sítě celé České republiky. Od ledna 2003 pak musí být umožněna předvolba provozovatele a přenositelnost čísla. Zabezpečení splnění těchto zákonných požadavků se promítlo do výše investic za 1. pololetí roku 2002 i předešlých období. Investice Eurotelu směřovaly do rozvoje sítě.

Výhled Hlavním cílem společnosti pro druhé pololetí roku 2002 zůstává zachování trvale dobré finanční výkonnosti na měnícím se českém telekomunikačním trhu i v podmínkách prohlubujícího se konkurenčního tlaku na výnosy. I nadále se bude měnit struktura výnosů, zejména ve prospěch datových služeb, služeb s přidanou hodnotou, internetu a komplexních zákaznických řešení. Finanční výsledky budou pod vlivem konkrétních regulatorních rozhodnutí, zejména v oblasti kompenzace deficitu přístupové sítě, změny regulace uznaných nákladů (model dlouhodobých průměrných přírůstkových nákladů LRAIC - Long run average incremental costing) v návaznosti na zavedení služby Volba provozovatele a režimu propojení při poskytování služeb internetu. V druhém pololetí 2002 dokončí Český Telecom přípravu zavedení služeb předvolba provozovatele a přenositelnost čísla. Finanční výsledky může v druhé polovině roku 2002 ovlivnit také vývoj makroekonomických ukazatelů a s tím související kurz české koruny.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 1. srpna 2002 - čtvrtek