logo itpoint.cz

Finanční výsledky Českého Telecomu za první tři čtvrtletí roku 2002

Firma po únorové změně tarifů zaznamenala pokles výnosů z hovorného o 35 procent na 10,6 miliardy korun a zvýšení příjmů z měsíčního paušálu o 44 procent na 7,9 miliardy korun. Pokles výnosů z hovorného částečně kompenzovaly příjmy z datových služeb včetně výnosů ze služeb ISDN a internetu, které vzrostly o 38 procent na 5,3 miliardy. Dceřiná firma Eurotel, ve které Telecom drží 51 procent, se na výnosech podílela 26 procenty.

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM oznamuje své neauditované finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2002. Tyto výsledky jsou konsolidované a byly připraveny podle mezinárodních účetních standardů (IAS).

Přehled finančních výsledků

"Těší mě, že můžu oznámit solidní finanční i provozní výsledky jako důkaz schopnosti ČESKÉHO TELECOMU flexibilně reagovat na rychle se měnící podmínky na českém telekomunikačním trhu. Z tohoto pohledu patří vysoká marže EBITDA a nízká míra zadlužení k nejlepším v telekomunikačím sektoru," řekl Juraj Šedivý, výkonný viceprezident pro korporátní služby ČESKÉHO TELECOMU. Dále dodal: "V budoucnu se budeme potýkat se složitým úkolem jak na jedné straně udržet dobrou úroveň finančních ukazatelů, jako je EBITDA marže a peněžní toky, a na druhé straně efektivně rozvíjet a podporovat perspektivní oblasti podnikání, a tak adresovat akcionářskou hodnotu."

Přehled výnosů

Celkové konsolidované výnosy poklesly meziročně o 6 % na 39,4 miliardy Kč. Nová struktura tarifů a jejich další rebalancování měly dopad na výnosy z hovorného z pevné telefonní sítě (PSTN) a na výnosy z měsíčních paušálů. Díky tomu výnosy z měsíčních paušálů vzrostly meziročně o 44 % na 7,9 miliardy Kč, zatímco výnosy z hovorného poklesly meziročně o 35 % na 10,6 miliardy Kč.

Na celkovou výši těchto výnosů měl vliv také počet pevných telefonních stanic a telefonní provoz. Počet telefonních stanic dosáhl na konci třetího čtvrtletí letošního roku 3 692 tisíc, což znamená meziroční pokles o 4%. Objem telefonního provozu se oproti loňskému roku zvýšil o 1% na 8,8 miliardy minut, největší byl nárůst provozu generovaného dial-up připojením k internetu, který tvořil 47% z celkového objemu provozu za první tři čtvrtletí letošního roku v porovnání s 38% za stejné období loňského roku. Po přečíslování telekomunikačních sítí v České republice, které proběhlo 22.září letošního roku, se snížil počet telefonních obvodů ze 159 na 14. To bude mít vliv na objem místních a meziměstských hovorů.

Výnosy z datových služeb včetně výnosů ze služeb ISDN a Internetových služeb, které i v tomto období částečně kompenzovaly tlak na výnosy z hovorného z PSTN, vzrostly meziročně o 38% na 5,3 miliardy Kč. Výnosy ze služeb ISDN činily 3,3 miliardy Kč, to je o 61% více než vloni a výnosy z internetových služeb vzrostly meziročně o 54% na 304 milionů Kč. Popularita služeb ISDN se odráží v nárůstu počtu ISND kanálů ze 198 tisíc na konci září loňského roku na letošních 382 tisíc. Totéž platí o internetových službách, kde se počet uživatelů placených (IOL) i neplacených (Quick) služeb zvýšil o 61% na 642 tisíc. Výnosy z pronajatých okruhů vzrostly meziročně o 16 % na 2,0 miliardy Kč, výnosy z prodeje zařízení a materiálu vzrostly o 17 % na 337 milionů Kč a ostatní výnosy se zvýšily o 42 % na 982 milionů Kč.

Výnosy od provozovatelů jiných sítí poklesly celkově o 38% na 1,9 miliardy Kč. Výnosy od domácích operátorů poklesly o 43% na 851 milionů Kč. Důvodem byla zejména rostoucí penetrace uživatelů služeb mobilních operátorů, rostoucí objem provozu mezi mobilními sítěmi a pokles propojovacích poplatků z fixních sítí do mobilních sítí. Výnosy od zahraničních operátorů poklesly o 33% na 1,0 miliardy Kč. Na výnosy od zahraničních operátorů měl vliv další pokles propojovacích poplatků, konkurence v této oblasti a silná koruna.

Konsolidace výnosů Eurotelu Praha, spol. s r.o.

Konsolidace výnosů dceřiné společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o., ve které má ČESKÝ TELECOM 51% podíl, dosáhla hodnoty 10,2 miliardy Kč a byla stejná jako v loňském roce. Na celkových konsolidovaných výnosech společnosti se Eurotel podílí 26%. Celkový počet zákazníků Eurotelu se meziročně zvýšil o 29 % na 3 679 tisíc. Penetrace uživatelů služeb mobilních sítí se v České republice přiblížila k 80% a trh služeb mobilních operátorů je tak jedním z nejrychleji rostoucích v Evropě.

Náklady

Celkové konsolidované provozní náklady vyjma odpisů a amortizace se snížily meziročně o 13 % na 19,3 miliardy Kč hlavně díky trvajícímu důrazu kladenému na snižování provozních nákladů v neustále se měnícím telekomunikačním sektoru. Tak jako v předchozích obdobích byly nezbytnou podmínkou k dosažení úspor nákladů optimalizace a další zjednodušení interních procesů a pokračující snižování počtu zaměstnanců.

Konsolidované personální náklady se snížily meziročně o 3 % na 5,6 miliardy Kč. Počet zaměstnanců ČESKÉHO TELECOMU se snížil meziročně o 9% na 14 039. Eurotel evidoval na konci třetího čtvrtletí 2002 celkově 2 442 zaměstnaců, což bylo meziročně o 4% více. Konsolidované náklady na prodaný materiál a zboží v ceně pořízení se snížily o 21 % na 1,3 miliardy Kč, konsolidované náklady na materiál poklesly o 4 % na 666 miliónů Kč a náklady na energii, údržbu a ostatní konsolidované náklady byly menší o 10 % a činily 7,7 miliardy Kč.

Výrazně poklesly konsolidované platby provozovatelům jiných sítí. Celkový meziroční pokles byl 27% na 4,2 miliardy Kč, z toho konsolidované platby domácím operátorům poklesly o 26% na 2,8 miliardy Kč a konsolidované platby zahraničním operátorům poklesly o 30% na 1,3 miliardy Kč.

EBITDA a čistý zisk

ČESKÝ TELECOM patří podle dosahované hodnoty konsolidované marže EBITDA k nejlepším telekomunikančním firmám. Konsolidovaný hospodářský výsledek před finančními náklady, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) se meziročně zvýšil o 2% na 20,1 miliardy Kč a marže EBITDA za tři čtvtletí letošního roku dosáhla hodnoty 51%, což je o 4% vyšší hodnota než za stejné období loňského roku. Konsolidované odpisy se zvýšily o 11 % na 13,9 miliardy Kč, provozní hospodářský výsledek před zahrnutím finančních nákladů a daní (EBIT) se díky tomu snížil o 12 % na 6,2 miliardy Kč. Konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) dosáhl hodnoty 5,7 miliardy Kč a konsolidovaný čistý zisk dosáhl hodnoty 3,9 miliardy Kč, což je meziročně o 1 % méně.

Úvěry

V červenci emitoval ČESKÝ TELECOM dluhopisy ve výši 3 miliardy Kč s pevnou úrokovou sazbou 4,55% a splatností v roce 2005, čímž částečně refinancoval domácí dluhopisovou emisi v hodnotě 7 miliard Kč s pevnou úrokovou sazbou 11,3 %, kterou předčasně splatil v únoru letošního roku. Dluhopisy jsou kótovány na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Hodnota konsolidovaných úvěrů tak poklesla meziročně o 23%. Celková hodnota konsolidovaných úvěrů dosáhla hodnoty 21,5 miliardy Kč oproti 27,9 miliardám Kč na konci třetího čtvrtletí loňského roku. Hrubá zadluženost, vyjádřená jako poměr konsolidovaných úročených úvěrů ke konsolidovanému vlastnímu kapitálu, se snížila z loňských 27 % na 19% a čistá zadluženost, vyjádřená jako poměr konsolidovaných úročených úvěrů snížených o peníze a peněžní ekvivalenty ke konsolidovanému vlastnímu kapitálu, se snížila z loňských 20 % na 8%. Úvěrový rating ČESKÉHO TELECOMU zůstává již po několik let na stupni A- od Standard&Poors a na Baa1 od Moody s.

Investice

V průběhu prvních tří čtvrtletí letošního roku dosáhly konsolidované investice 6,9 miliardy Kč a byly meziročně o 26% nižší. Nekonsolidované investice ČESKÉHO TELECOMU dosáhly hodnoty 5,5 miliardy Kč, což je o 23% méně než za první tři čtvrtletí 2001. Investice ČESKÉHO TELECOMU i Eurotelu směřovaly do rozvoje sítě. ČESKÝ TELECOM navíc vynaložil investice ve vazbě na plnění požadavků vyplývajících ze Zákona o telekomunikacích. Koncem prvního pololetí letošního roku dokončil ČESKÝ TELECOM digitalizaci své sítě a zavedl službu volba provozovatele. V září 2002 proběhlo kompletní přečíslování veřejné telekomunikační sítě České republiky. Od ledna 2003 musí ČESKÝ TELECOM zavést služby předvolba provozovatele a přenositelnost čísla.

Výhled

ČESKÝ TELECOM bude nadále poskytovat služby za ceny, které odráží kvalitu a komplexitu služeb a zároveň zajišťují návratnost vloženého kapitálu. Strategií ČESKÉHO TELECOMU je důraz na finanční výsledky dosahované v podmínkách rostoucího tlaku konkurence. Struktura našich výnosů se bude dále měnit ve prospěch výnosů z datových služeb a služeb s přidanou hodnotou, jakými jsou služby ISDN, datové služby, internetové služby a komplexní integrovaná řešení. Tyto výnosy budou částečně kompenzovat pokles výnosů z tradičních služeb. Významný vliv na finanční výsledky budou mít také regulatorní rozhodnutí, zejména v oblasti deficitu přístupové sítě (access deficit), započtení uznaných nákladů a tarifů. Pro další rozvoj ČESKÉHO TELECOMU bude důležitá schopnost kontrolovat náklady a investiční výdaje, aby se rozvíjela akcionářská hodnota.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 1. listopadu 2002 - pátek