logo itpoint.cz

Hospodářské výsledky Českých Radiokomunikací za I. čtvrtletí roku 2002

Podle neauditovaných a nekonsolidovaných českých účetních standardů dosáhly za první čtvrtletí roku 2002 ČRa tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 559 mil. Kč. Pokles o 1.2 % při meziročním srovnání se shodným obdobím roku 2001 je důsledkem konkurence na telekomunikačním trhu v České republice.

Výnosy

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. dosáhly za první čtvrtletí roku 2002 tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 559 mil. Kč. Pokles o 1.2% při meziročním srovnání se shodným obdobím roku 2001 je důsledkem konkurence na telekomunikačním trhu v České republice.

V případě výnosů z telekomunikačních služeb, které se snížily o 6% na 284 milionů Kč, byl tento nepříznivý trend ovlivněn především poklesem výnosů za datové a transakční služby o 15% na 99 milionů Kč. Výnosy z pronájmu pevných okruhů vykázaly mírný pokles o 1% a dosáhly výše 185 milionů Kč.

Výnosy za služby spojené s šířením televizního a rozhlasového signálu vzrostly o 9% na 162 milionů Kč, resp. o 4% na 94 milionů Kč. Při meziročním porovnání je nutné zohlednit fakt, že v období roku 2002 jsou v tržbách za televizní a rozhlasové vysílání zahrnuty i poplatky ČTU přefakturované zákazníkům. Tyto poplatky byly v roce 2001 zahrnuty do tržeb až v pozdějším období. Oblast analogového televizního a rozhlasového vysílání i nadále zůstává limitovaným segmentem trhu s omezenými růstovými možnostmi.

Celkové výkony společnosti ČRa, a.s. dosáhly za první čtvrtletí roku 2002 výše 622 mil. Kč. Kromě výše uvedeného snížení tržeb byl pokles výkonů o 9% způsoben i poklesem objemu investic o 69% na 22 mil Kč.

Náklady

Celkové provozní náklady za první čtvrtletí roku 2002 ve výši 635 milionů Kč vykázaly oproti stejnému období roku 2001 pokles o 0,7%.

Na tomto poklesu se významně podílelo snížení spotřeby materiálu na investice o 44% na 64 milionů Kč. Naopak odpisy dlouhodobého majetku vzhledem k rozsáhlé investiční činnosti ČRa, a.s. v letech 1999 až 2001 vzrostly oproti stejnému období roku 2001 o 14% na hodnotu 299 mil. Kč.

Provozní hospodářský výsledek

Za sledované období roku 2002 vykázala společnost negativní provozní hospodářský výsledek ve výši 13 milionů Kč. V poklesu provozního zisku se promítly výše zmíněné faktory eliminující možnosti růstu výnosů.

Finanční výnosy a náklady

Čisté výnosy z finančních operací za první čtvrtletí roku 2002 dosáhly výše 22 mil.Kč v souvislosti s přechodně volnými finančními zdroji před mimořádnou výplatou dividend v únoru letošního roku.

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek před zdaněním poklesl za první čtvrtletí roku 2002 na 9 mil.Kč.

Předpoklad vývoje v roce 2002

ČRa čelí silnému konkurenčnímu tlaku, který je charakteristický pro celé odvětví. V jeho důsledku společnost očekává v roce 2002 mírný pokles tržeb, který se promítne do očekávaného negativního provozního výsledku.

ČRa zahájí v roce 2002 úsporné kroky, včetně redukce osobních nákladů, jež vyústí v celkové snížení počtu zaměstnanců společnosti. Tento, pro mnohé jistě bolestivý proces, je bohužel nezbytný. Management společnosti věří, že zbývající zaměstnanci budou těžit z větší stability a ziskovosti v následujících letech. Ekonomicky se tato úsporná opatření odrazí v hospodaření společnosti v roce 2003.

Aby společnost lépe využila kvalitní infrastrukturu a kvalifikovaný personál, připravuje management novou organizační strukturu, včetně začlenění svých dceřiných společností Softlink spol. s r.o., Softlink-M s.r.o. a Datalink s.r.o. To umožní zaměstnancům i managementu lépe se zaměřit na obchodní příležitosti a nákladovou optimalizaci. V souvislosti s dokončením výstavby páteřní optické sítě dojde rovněž ke zpomalení investiční činnosti a větší orientaci na zákazníky.

"Je nutné si uvědomit, že pozitivní dopady spojené s restrukturalizací a reorganizací společnosti se do výsledků za první čtvrtletí roku 2002 zatím nemohly promítnout. Navzdory očekávanému mírnému poklesu výnosů v roce 2002 v porovnáním s rokem 2001 věříme, že si ČRa udrží svoji tržní pozici a dosáhnou provozního zisku už v roce 2003," uvedl v komentáři Jaroslav Straka, finanční ředitel společnosti.

 www.cra.cz

Článek ze dne 30. dubna 2002 - úterý