logo itpoint.cz

Hospodářské výsledky Českých Radiokomunikací za rok 2001

Představenstvo Českých Radiokomunikací schválilo hospodářské výsledky společnosti za rok 2001 připravené v souladu s mezinárodními účetními standardy.

Představenstvo společnosti České Radiokomunikace a.s. (dále jen "ČRa, a.s."), přední české telekomunikační společnosti, jejíž akcie jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha a GDR na Londýnské burze, schválilo hospodářské výsledky společnosti za rok 2001 připravené v souladu s mezinárodními účetními standardy (IAS) a tímto vydává následující zprávu.

KOMPENZACE ZA OPCI

Kompenzace za opci ve společnosti RadioMobil a.s. byla zahrnuta do finančních výnosů společnosti již v roce 2000. K hotovostnímu plnění ve výši 21 989 milionů Kč došlo dne 31.5. 2001 po splnění všech podmínek stanovených Akcionářskou smlouvou.

DIVIDENDA

Dne 19. dubna 2001 rozhodla řádná valná hromada společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. o výplatě dividendy za rok 2000 pro majitele akcií společnosti ve výši 12,2 mld. Kč. Výše dividendy před zdaněním činila 395 Kč na 1 akcii, jejíž jmenovitá hodnota činí 100 Kč a 3 950 Kč na 1 akcii, jejíž jmenovitá hodnota činí 1 000 Kč. Rozhodný den pro vznik nároku na výplatu dividendy byl den konání valné hromady, která o vyplacení dividendy rozhodla, tedy 19.dubna 2001. ČRa, a.s. zahájily výplatu dividend dne 18.6.2001, prostřednictvím Československé obchodní banky. Nárok na výplatu dividendy zaniká uplynutím čtyřleté promlčecí doby plynoucí ode dne, kdy společnost výplatu dividend zahájila.

PRIVATIZACE

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 763/99 ze dne 21. července 1999 prodej 51,19% podílu ve společnosti ČRa, a.s. a usnesením č. 484/00 ze dne 15. května 2000 určila způsob privatizace formou veřejného výběrového řízení.   V průběhu celého prvního pololetí roku 2001 vláda intenzivně jednala s vítězem výběrového řízení konsorciem Deutsche Bank / Tele Danmark o prodeji svého majoritního podílu. Vláda na svém zasedání dne 5.9. 2001 rozhodla o prodeji státního 51% podílu konsorciu Deutsche Bank / Tele Danmark. Převod všech vlastnických práv státního podílu na konsorcium BIVIDEON B.V. byl uskutečněn k 30. listopadu 2001.

ZALOŽENÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

Společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. získala dne 21. prosince 2001 100% akcií společnosti CESKE RADIOKOMUNIKACE Limited, společnosti založené podle práva Kajmanských ostrovů a řízené společným managementem ČRa, a.s. ČRa, a.s. z uzavřely dne 27. prosince 2001 opční smlouvu se společností CESKE RADIOKOMUNIKACE Limited v níž společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. udělila společnosti CESKE RADIOKOMUNIKACE Limited opci k nákupu veškerých akcií vydaných společností RadioMobil a.s., jejichž majitelem je ČRa, a.s. Veškeré akcie společnosti CESKE RADIOKOMUNIKACE Limited jsou v majetku společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

28. prosince 2001 se uskutečnila mimořádná valná hromada společnosti, jenž, kromě volby nových členů do statutárních orgánů společnosti, schválila výplatu dodatečné dividendy za rok 2000. Dodatečná dividenda před zdaněním činila 76,- Kč na jednu akcii, jejíž jmenovitá hodnota je 100,-- Kč, a 760,- Kč na 1 akcii, jejíž jmenovitá hodnota činí 1.000,-- Kč. ČRa, a.s. zahájily výplatu dodatečné dividendy dne 11.2. 2002, prostřednictvím Československé obchodní banky. Nárok na výplatu dividendy zaniká uplynutím čtyřleté promlčecí doby plynoucí ode dne, kdy společnost výplatu dividend zahájila.

Hospodářské výsledky ČRa, a.s. za období 01.ledna - 31. prosince 2001, sestavené dle IAS a v případě porovnání srovnávané se shodným obdobím předešlého roku , tj. s rokem 2000 :

VÝNOSY

Celkové konsolidované výnosy společnosti ČRa, a.s. vzrostly o 3,6 % na 2 657 milionů Kč (73,3 milionů USD) z 2 564 milionů Kč (70,7 milionů USD) dosažených v roce 2000. Konsolidované výnosy z telekomunikačních služeb vzrostly o 13,6% na 1 250 milionů Kč (34,5 milionů USD) z 1 100 milionů Kč (30,3 milionů USD). Jen u ČRa výnosy z telekomunikačních služeb vzrostly o 14,2% na 1 212 milionů Kč (33,4 milionů USD) v porovnání s 1 067 miliony Kč (29,4 milionů USD) v roce 2000 . Výnosy za datové služby vzrostly ze 422 milionů Kč (11,6 milionů USD) v roce 2000 o 5,4% na 445 milionů Kč (12,3 milionů USD). Podíl datových služeb na celkových výnosech z telekomunikačních služeb klesl z 39,5% v roce 2000 na 36,7% v roce 2001.

Růst telekomunikačních služeb, především pak služeb datových, je dán růstem poptávky po těchto službách na českém telekomunikačním trhu na straně jedné a udržení své pozice na daném trhu na straně druhé.

Výnosy ze služeb spojených s šířením TV signálu vzrostly v souladu s očekáváním o 1 % na 599 milionů Kč (16,5 milionů USD) oproti 593 milionům Kč (USD 16,35 milionům USD) dosaženým v roce 2000. Výnosy z šíření rozhlasového signálu dosáhly výše 360 miliónů Kč (9,9 milionů USD), což představuje mírný nárůst o 0,6% v porovnání s rokem 2000.

V pozvolném růstu výnosů z televizního a rozhlasového vysílání se odráží skutečnost, že oblast analogového televizního a rozhlasového vysílání je limitovaným segmentem trhu, jak z hlediska cenových limitů, tak z hlediska značně omezeného růstového potenciálu zákaznické základny.

NÁKLADY

Celkové konsolidované provozní náklady vzrostly o 11,6% na 3 183 milionů Kč (87,8 milionů USD). Provozní náklady jen u ČRa, a.s. vzrostly pouze o 10,7 % na 2 418 milionů Kč (66,7 milionů USD). Tento nízký růst je předpokladem pro další zvýšení celkové provozní výkonnosti ČRa, a.s.

Konsolidované náklady ČRa, a.s. vzrostly oproti loňskému roku zejména ve spojitosti s konsolidací nákladů společnosti Contactel s.r.o. a rozsáhlou investiční činností zaměřenou na rozvoj a rozšíření stávající přenosové kapacity multifunkční telekomunikační sítě.

Náklady na prodej poklesly z 831 milionů Kč (22,9 milionů USD) v roce 2000 o 16,7% na 692 milionů Kč (19,1 milionů USD).

Konsolidované osobní náklady se zvýšily o 8,2 % na 739 milionů Kč (20,4 milionů USD) z 683 milionů Kč (18,8 milionů USD, přičemž u ČRa, a.s. vzrostly pouze o 1,9 %. Průměrný počet zaměstnanců ČRa, a.s. kontinuálně klesá, což potvrzuje i ukazatel 8,4% poklesu v roce 2001 na 1362 zaměstnanců, (stav zaměstnanců k 31.12.2001 byl 1197).

Náklady spojené s odpisy a amortizací vzrostly o 32% na 1 382 milionů Kč (38 milionů USD) v porovnáním s 1 047 miliony Kč (28,9 miliony USD) v roce 2000. Toto zvýšení má přímou návaznost na rozsáhlou investiční činnost ČRa v letech 1999 až 2001, zejména do páteřní optické i mikrovlnné sítě.

Ostatní provozní náklady vzrostly z hodnoty 297 milionům Kč (8,2 milionům USD) v roce 2000 o 27,3% na 378 milionů Kč (10,4 milionů USD). Na tomto nárůstu se nejvíce podílela společnost Contactel v souvislosti s rozšiřováním objemu jejich služeb.

EBITDA A PROVOZNÍ ZISK

Konsolidovaná EBITDA stoupla na 851 milionů Kč (23,5 milionů USD) z 760 milionů Kč (21 milionů USD) v roce 2000, tím vzrostla marže EBITDA z 29,6% na 32%.

Provozní ztráta byla v letošním roce 531 milionů Kč (14,6 milionů USD), proti ztrátě v loňském roce, která byla ve výši 287 milionů Kč (7,9 milionů USD). Tento výsledek byl ovlivněn několika významnými faktory. Jedním byl plný odpis goodwillu vzniklého akvizicí společností Datalink s.r.o. a Softlink, spol. s.r.o. ve výši 145 milionů Kč (4 miliony USD). Dále byly v souladu s novým telekomunikačním zákonem zaúčtovány poplatky za přidělené kmitočty, jenž byly o 33 milionů Kč (0,9 milionů USD) vyšší než v roce 2000.

FINANACNI VÝNOSY A NÁKLADY

Finanční výnosy poklesly z 21 045 milionů Kč (580 milionů USD) v roce 2000, kdy zahrnovaly kompenzaci za opci ve společnosti Radiomobil a.s. na 322 milionů Kč (8,9 milionů USD). Tato částka zahrnuje jednorázové výnosové úroky z finančních operací z většího objemu přechodně volných zdrojů, které společnost získala přijetím kompenzace za výše uvedenou opci.

ČISTÝ ZISK

Celkově poklesl konsolidovaný čistý zisk společnosti ze 14 758 milionů Kč (407 milionů USD) dosažených v roce 2000 na 809 milionů Kč (22,3 milionů USD). Tento zisk byl v roce 2001 ovlivněn výnosovými úroky z většího objemu přechodně volných prostředků na základě výše uvedené kompenzace za opci a podílem na čistém zisku Radiomobilu a.s. zahrnutém ekvitní metodou, který vzrostl o 23,1 % na 995 milionů Kč (27,4 milionů USD) oproti 808 milionům Kč (22,3 milionům USD) zahrnutými v roce 2000. Daňová zátěž 6 808 milionů Kč (187,8 milionů USD) v roce 2000, která souvisela s kompenzací za opci poklesla na daňový přeplatek na hodnotu 23 milionů Kč (0,6 milionů USD) v roce 2001.

INVESTICE

V roce 2001 pokračovala společnost ČRa, a.s v oblasti investičního rozvoje v souladu s přijatou strategií, ve smyslu poskytování služeb s vyšší přidanou hodnotou a posilovala investice do rozvoje a rozšíření stávající multifunkční sítě, včetně zavádění nových technologií. Do rozvoje telekomunikační sítě bylo v roce 2001 investováno 1 439,2 mil. Kč ( 39,7 mil. USD), tj. o 8,6 % více v porovnání s rokem 2000.

Rozvoj telekomunikační sítě se týká páteřní a přístupové sítě. V páteřní sítí se pokračovalo ve výstavbě vlastních optických spojů a v zavádění a rozšiřování stávajících radioreléových spojů. Další investice směřovaly do rozvoje: televizního a rozhlasového vysílání, řídích a informačních systémů , stavební činnosti a kontrolní a měřící činnosti a do obnovy stávajícího majetku společnosti.

VÝHLED

Podmínky na českém telekomunikačním trhu odrážející celosvětový trend poklesu cen a neustále sílící konkurence pochopitelně ovlivnily výši předpokládaných tržeb CRa, a.s. v roce 2002, kdy lze očekávat mírný pokles tržeb mající přímou návaznost na snížení provozních výnosů. Provozní výnosy budou rovněž ovlivněny jednorázovými náklady spojenými s restrukturalizací implementovanou po nedávno ukončeném procesu privatizace.

RadioMobil a.s.

O 52 % vzrostl v loňském roce provozní zisk společnosti RadioMobil. Zatímco v roce 2000 činil podle mezinárodních účetních standardů 3,1 miliardy Kč, v roce 2001 dosáhl 4,8 miliardy Kč. Čisté tržby vzrostly meziročně o 19 % a dosáhly 21,1 miliardy Kč. Společnost loni proinvestovala 14,2 mld. Kč, což oproti roku 2000 znamená 66% nárůst.

Pro služby sítě Paegas se v loňském roce rozhodlo téměř milion nových zákazníků. Rok 2001 ukončila společnost RadioMobil s 2 850 046 aktivními zákazníky. Zákaznická základna se tak meziročně zvýšila o 53 %, přičemž největší nárůst byl zaznamenám v posledním čtvrtletí roku 2001.

Výrazný nárůst oproti předchozímu roku zaznamenala společnost RadioMobil také v počtu protelefonovaných minut a odeslaných SMS zpráv. V loňském roce bylo v síti Paegas provoláno téměř 2,5 miliardy minut, což je o 32 % více než v roce 2000. Zákazníci sítě Paegas odeslali 950 milionů SMS zpráv, což je více než dvojnásobek zpráv odeslaných v předchozím roce.

Také v loňském roce investovala společnost RadioMobil do zkvalitnění sítě. Síť GSM Paegas dnes pokrývá 99 % české populace a 99,8 % silnic první třídy. Jen během roku 2001 vzrostl počet základnových stanic (BTS) o 1027 a na konci roku jich bylo 3153.

K 31. 12. 2001 pracovalo ve společnosti RadioMobil 2479 zaměstnanců, což je o 16 % více v porovnání se stejným datem roku předchozího.

  2000 2001 Meziroční nárůst
Tržby (v mil. Kč) 17 756 21 107 + 19 %
EBITDA 5 408 7 623 + 41 %
Provozní zisk (v mil. Kč) 3 126 4 760 + 52 %
Čistý zisk (v mil. Kč) 1 712 2 537 + 48 %
Investice (v mil. Kč) 8 551 14 194 + 66 %
Počet zákazníků 1 864 893 2 850 046 + 53 %
Počet zaměstnanců 2 130 2 479 + 16 %

Finanční výsledky jsou uvedeny podle mezinárodních účetních standardů (IAS) a schváleny auditorem.

Contactel s.r.o.

Společnost Contactel v roce 2001 jako první alternativní operátor uzavřela propojovací dohodu s Českým Telecomem a začala nabízet hlasové služby podnikovým zákazníkům. Zároveň se stala prvním alternativním telekomunikačním operátorem, který má všechny procesy certifikovány podle nejnovější celosvětově uznávané normy ISO 9001:2000.

Celkové tržby Contactelu za období roku 2001 dosáhly výše 519,8 mil. Kč (14,3 milionů USD). Výnosy z poskytování internetových služeb představovaly hodnotu 274,2 mil. Kč (7,6 milionů USD), hlasových služeb 158,9 mil. Kč (4,4 milionů USD) a datových služeb 76,7 mil. Kč (2,1 milionů USD). Tržby z ostatních činností dosáhly částky 9,9 mil. Kč (0,3 milionů USD).

Výnosy z poskytování internetových služeb vzrostly o více než 60% a představovaly 53 % celkových výnosů Contactelu, objem datových služeb vzrostl o 134% na hodnotu 76,7 mil. Kč (15 % celkových výnosů). Nejdynamičtěji rostly výnosy z poskytování hlasových služeb (zvýšily se 13,5x a činily 31 % celkových výnosů). Výnosy z ostatních služeb činily 9,9 mil. Kč (což představuje 2,0 % celkových výnosů roku 2001).

Investice do hmotného a nehmotného majetku za období roku 2001 dosáhly částky 355,0 mil. Kč (9,8 milionů USD). V oblasti hmotného majetku je největší podíl (25,5 % ) představován investicemi do budování universální platformy pro poskytovaní internetových, hlasových a datových služeb. Další výdaje v této kategorii směřovaly do rozvoje sítí a souvisejících infrastruktur, především do zvýšení kapacit.

Investice do nehmotného majetku v celkové částce 136,6 mil. Kč (3,8 milionů USD) byly vynaloženy na softwarové vybavení, zejména podpůrných provozních prostředků a ISP platformy.

Komentář generálního ředitele společnosti ČRa, a.s. Miroslava Čuřína k hospodářským výsledkům roku 2001

"Události roku 2001 byly pro naši společnosti bezesporu klíčové. Došlo k prodeji státního podílu v naší společnosti novému majoritnímu vlastníkovi - konsorciu Deutsche Bank / Tele Danmark - BIVIDEONU, čímž bylo dosaženo vhodného spojení zkušeností telekomunikačního operátora a finanční síly největší evropské banky.

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. si i v roce 2001 dokázaly udržet svoje dominantní postavení na telekomunikačním trhu a v mnoha směrech dokonce jejich výsledky předčily očekávání. Výnosy z telekomunikačních služeb vzrostly o 14,2% na 1 212 milionů Kč a výnosy z datových služeb vzrostly o 5,4% na 445 milionů Kč.

Pevně věřím, že se naší společnosti podařil zachytit trend růstu poptávky po přenosových kapacitách, zejména pro datové služby a Internet, kdy technologie budování telekomunikačních sítí se přesouvá do oblasti optických přenosových prostředků."

 www.cra.cz

Článek ze dne 16. dubna 2002 - úterý