logo itpoint.cz

Letos čeká neše telekomunikace několik mezníků

ČTÚ na své úterní tiskové konferenci poinformoval o stavu přípravy některých významných okamžiků, které nás letos v českých telekomunikacích čekají. Jde samozřejmě o předvolbu operátora a přečíslování telefonní sítě.

ČTÚ na své úterní tiskové konferenci poinformoval o stavu přípravy některých významných okamžiků, které nás letos v českých telekomunikacích čekají. Jde samozřejmě o předvolbu operátora a přečíslování telefonní sítě.

Volba operátora

Předseda ČTÚ David Stádník trochu rozvířil zájem médií, když na včerejší tiskové konferenci zmínil dopis od Českého Telekomu, ve kterém se praví, že tento dominantní operátor z technických důvodů nemůže zavést do konce června 2002 předvolbu operátora. V dopise chybělo ujištění, že tuto svou povinnost splní tedy alespoň v zákonné lhůtě, tedy od 1. července. V tomto případě jde o povinnost umožnit přístup ke službám kteréhokoliv z poskytovatelů veřejných telekomunikačních služeb buď krátkou předvolbou čísel pro jednotlivá volání (10XX, 10XX(X) ) v termínu do 30.6.2002, a dále nastavením předvolby operátora v termínu do konce roku 2002.

Provozovatelé veřejných pevných telekomunikačních sítí jsou ve svých sítích povinni zajistit přenositelnost čísel pro účastníky, kteří o to požádají.

Předseda ČTÚ upozornil na podstatný nedostatek platného telekomunikačního zákona - nejsou stanoveny sankce za nesplnění těchto podmínek, ani nejsou dány ČTÚ možnosti stanovovat podrobnější závazná pravidla. I v souvislosti s mnohoznačným výkladem zmíněného dopisu, na který již mezitím Telecom zareagoval ujištěním o spuštění volby v zákonném termínu, oznámil ing. Stádník záměr oslovit ministra dopravy a spojů, aby u Českého Telecomu prosadil pomocí státního podílu v této firmě splnění uvedených povinností. V sázce totiž není pouze spokojenost koncových uživatelů, ale i zkomplikování vztahů s Evropskou unií. Ta totiž pro liberalizovaný telekomunikační trh požaduje právě fungující přenositelnost čísla a volbu operátora. Pokud by tedy díky mizerné práci našich slavných poslanců, kteří se podepsali pod telekomunikační zákon, nedokázal ČTÚ tyto body prosadit, hrozí i znovuotevření kapitoly telekomunikací v procesu přistoupení České republiky k EU.

Je skutečně obdivuhodné, že technické podmínky Českého Telekomu umožní tedy patrně spuštění volby operátora právě v zákonné lhůtě od 1. 7., ale nikoliv již třeba od 20. 6. Laskavý čtenář si jistě udělá názor sám.

Pro volbu operátora byly dosud stanoveny tyto předvolby

10xx 10xx(x) Operátor
1010   eTel
1012   Aliatel
1020 10865 Czech OnLine
1022 10852 Český Telekom
1050   GlobalTel
1055 10855 Contactel

Přečíslování

Přečíslování telefonních sítí v noci z 21. na 22. září 2002 je opět o něco blíže. ČTÚ oznámil ukončení přidělování nových bloků čísel operátorům podle současného systému do staré konfigurace sítě, s tím, že každý operátor již dostal dostatečnou rezervu, která mu do září 2002 vystačí.

S ohledem na neukončenou migraci některých obcí nebo regionů mezi kraji, které jsou v novém systému základní jednotkou dělení sítě, oslovil ČTÚ Svaz měst a obcí s žádostí o vyjádření k této věci.

Přečíslování se uskuteční podle následujících zásad :

V době samotného přečíslování dne 22.9. 2002, kdy provoz bude postupně přerušován, převezmou tísňová volání především mobilní sítě.

ČTÚ stanovil tyto zásady časového zpřesnění a technických podmínek přečíslování

Přestupný znak "0" a národní směrová čísla podle přílohy A1 Číslovacího plánu musí zaniknout ve veřejných pevných i mobilních telefonních sítích dne 22. 9. 2002 v době od 00 hod. 00 min. do 02 hod. 59 min. středoevropského letního času (dále jen "SELČ").

Od 00 hod. 00 min. do 02 hod. 59 min. dne 22. 9. 2002 SELČ, musí být veřejné telefonní sítě (viz Čl. 2 bod 1. Číslovacího plánu) provozovateli převedeny na uzavřený systém číslování podle Číslovacího plánu.

Od 03 hod. 00 min. dne 22. 9. 2002 SELČ musí být veškeré adresování ve veřejných telefonních sítích uskutečňováno podle uzavřeného číslovacího systému stanoveného Číslovacím plánem. Ve veřejných telefonních sítích musí být aktivována národní (významová) čísla, včetně hodnot TC, DN a SAC podle přílohy A, resp. C Číslovacího plánu a zavedena jednotná délka národního (významového) čísla 9 míst. Jiná přípustná délka čísel je stanovena Číslovacím plánem.

Tísňová volání volitelná zkrácenými čísly 112, 150, 155 a 158 musí být od 00 hod. 00 min. do 02 hod. 59 min. dne 22. 9. 2002 SELČ, zajišťována prostřednictvím veřejných mobilních telefonních sítí GSM podle časového harmonogramu dohody uzavřené mezi společností ČESKÝ TELECOM, a.s. a provozovateli mobilních telefonních sítí. Tísňová volání ve veřejných pevných telefonních sítích nebudou v této době garantována. Doba začátku přepojování ve veřejných pevných telefonních sítích je podmíněna připraveností provozovatelů veřejných mobilních telefonních sítí k převzetí tísňových volání.

112 - jednotné evropské číslo tísňového volání - Hasičský záchranný sbor České republiky (integrovaný záchranný systém)
150 - Hasičský záchranný sbor České republiky
155 - Zdravotnická záchranná služba
158 - Policie České republiky

Tísňová volání na linku 156 - Obecní (městská) policie nebudou v této době garantována.

Provozovatelé veřejných mobilních telefonních sítí zajistí bezproblémové obsloužení tísňových volání, a to i z hlediska provozního zatížení průměrné denní hlavní provozní hodiny (prosincový průměr roku 2001) bez přerušení.

Pokud budou účastníky od 03 hod. 00 min. dne 22.9. 2002 SELČ volena čísla začínající "0", např. v mobilních sítích nebo v meziměstském provozu a při volání přídavných služeb a příslušných přechodů do jiných telekomunikačních sítí, musí být zajištěno jejich přesměrování na bezplatnou hlásku s informací o přečíslování, případně musí být podána jiná než hlasová informace o přečíslování sítě.

Pokud budou účastníky od 03 hod. 00 min. dne 22.9. 2002 SELČ volena účastnická čísla bez "0" a NDC ["stará" volba účastnického čísla kratšího než 9 číslic (vyjma čísel jiné přípustné délky)], musí spojovací systémy takovouto volbu považovat za nedokončenou a účastník musí obdržet informaci o neúplné volbě.

Směrování čísel doplňkových služeb typu 1 X… [netýká se směru 10XX, resp. 10XXX] musí být zajišťováno ve tvaru NRN (Network Routing Number - síťové směrovací číslo) + číslo služby podle přílohy B Číslovacího plánu. Tabulku s příslušným NRN zveřejní Úřad samostatně. Kompletní převedení na řešení se síťovým směrovacím číslem (NRN) musí být provedeno v době od 1.5. 2002 do 30.6. 2002.

Směrování využívající číslo uzlového telefonního obvodu (dále jen "UTO") pro negeografická čísla začínající "1" musí být do uvedené doby převedena na NRN.

Do začátku uvedeného období musí být všechna spojení na služby přijímající tísňová volání centralizována do atrakčního obvodu příslušné řídící ústředny HOST.

O ukončení přepojení veřejných pevných telefonních sítí musí jejich provozovatelé informovat provozovatele veřejných mobilních telefonních sítí bezodkladně.

Článek ze dne 21. března 2002 - čtvrtek