logo itpoint.cz

Některé další aspekty k přečíslování naší telefonní sítě

Do přečíslování telefonní sítě České republiky zbývá nyní necelých 170 dnů. O důvodech a základních principech jsme již informovali, ale jen zdánlivě je vše zcela jasné, rozhodnuté a neměnné ...

Do přečíslování telefonní sítě České republiky zbývá nyní necelých 170 dnů. O důvodech a základních principech jsme již informovali, ale jen zdánlivě je vše zcela jasné, rozhodnuté a neměnné.

Jako určitý problém se ukazuje například požadavek Českého Telekomunikačního Úřadu (ČTÚ) na konkrétní určení hranic nových telefonních obvodů, totožných s novými krajskými hranicemi. V příslušném Opatření ČTÚ v rámci jeho bodu A.1. (částka 10/2000 Telekomunikačního věstníku), je sice uvedeno : "Základním územím veřejné pevné telefonní sítě je telefonní obvod (dále jen TO), který je zpravidla totožný s územím kraje", což umožňovalo výklad, umožňující vyjímku v místech, kde topologie současné telefonní sítě z nějakého důvodu neodpovídá krajské hranici. Později ale ČTÚ vydal k tomuto bodu přílohu, která představitelům Telecomu přidělala vrásky. Jde o to, že krajské hranice nejsou zatím příliš stabilní, jsou známé snahy některých obcí, nebo i skupin obcí o přesun do působnosti jiného kraje.

Pro Telecom by to znamenalo operativně měnit jejich pracně připravené přečíslování, samozřejmě že i s případným negativním dopadem na samotné účastníky. Vlastně by šlo o hromadný test přenositelnosti čísla.

I zmíněný problém migrace obcí je argumentem pro sjednocení tarifu za místní i meziměstské hovory. Aby bylo možné plně otevřít vzniklé rezervy číslovacího plánu v oblasti geografických čísel nebude z hlediska účastníků a ani systémů možné jednoduše a logicky stanovit meziměstský tarif, podrobnější rozbor je svázán s návrhem změny číslovacího plánu a způsobem jeho realizace. Český Telecom by se asi zavedení sjednoceného tarifu ani příliš nebránil - pokud by byl nastaven nad úrovní současného místního hovorného. Získal by tím totiž více než by ztratil. Zejména by eliminoval výhodu celostátně platného tarifu konkurenčních mobilních sítí. Do nich se totiž již déle přesouvá i meziměstský provoz.

Je proto možné zlevnit a tím i zvýšit meziměstský provoz v pevné síti a to na stávající síti bez dodatečných nákladů. Bylo by tak možné do značné míry odstranit předpokládaný úbytek meziměstského provozu a naopak vrátit zpětně účastníky k většímu využívání pevné sítě pro meziměstské volání a tím zvýšit tržby. Navíc se tím eliminuje vstup konkurenčních provozovatelů v rámci národní sítě z hlediska současných účastníků Českého Telecomu.

Protože bude finančně jedno, kam se volá, odpadne zmíněný problém obcí, patřících z hlediska telefonního čísla pod jiný kraj. Pro některé výhledově zaváděné služby bude obtížné a v některých případech prakticky nemožné určit správné uplatnění místního nebo meziměstského tarifu. Sjednocený tarif by pomohl i zde. Také by se zjednodušilo účtování hovorů, což by bylo výhodné jak pro účastníky tak i pro operátora. V neposlední řadě se otevře prostor k z hlediska tarifu bezproblémové plné přenositelnosti čísla. Na druhé straně technicky lze nastavovat tarif velmi pružně v závislosti na základních číslovacích oblastech, jedná se ale o jednoduché a jasné podmínky rozeznání pro účastníka.

V následující tabulce je zachycen aktuální stav budoucího přidělení začátků telefonních čísel jednotlivým krajům

Směrové číslo Telefonní obvod (TO)
2 Praha
31, 32 Středočeský kraj (32 - severovýchod kraje)
35 Karlovarský kraj
37 Plzeňský kraj
38 Budějovický kraj
41, 47 Ústecký kraj
46 Pardubický kraj
48 Liberecký kraj
49 Královéhradecký kraj
51, 53, 54 Brněnský kraj (z toho Brno 53, 54)
55, 59 Ostravský kraj (z toho Ostrava 59)
56 Jihlavský kraj
57 Zlínský kraj
58 Olomoucký kraj

Tomuto rozdělení odpovídá i rozdělení místního a meziměstského volání. Podle posledních informací by z tohoto hlediska měl tvořit jeden celek Středočeský kraj a Praha. Pokud by to tak nebylo, byla by relace třeba Kladno - Kolín tarifována levněji než volání z těchto měst do Prahy.

Jak je z čísel zřejmé, byla snaha příliš neměnit zažitá předčíslí, kde to nebylo v rozporu s přidělenou očíslovací kapacitou číslic 2-5. To je také důvodem, proč zdánlivě nelogicky nemají kraje předčíslí v ucelené řadě. Díky nedávnému přechodu na digitální ústředny si Český Telecom již v předstihu vytvářel v jednotlivých uzlových obvodech promyšleně rezervy v blocích užitých čísel a tak například UTO Lovosice a Roudnice jen zdánlivě přejdou pod volačku svého okresního města Litoměřice. Podobných příkladů existuje více. Je to dáno i tím, že díky vyšší kapacitě výstavby digitálních ústředen je někdy fyzický provoz centralizován již mimo území stávajícího malého UTO a tak fakticky dojde jen ke zprůhlednění stavu. Takovým příkladem je třeba část UTO Hořovice a sousední Beroun.

Způsob číslování, kdy v rámci volání v národní síti je vždy používáno celé národní číslo se využívá v současné době asi v 8 evropských zemích a z výhledového hlediska se předpokládá jeho rozšiřování. Z hlediska číslování se tím významným způsobem uvolní variabilita číslování bez dalších nepříjemných dopadů především na účastníky.

V digitálních sítích zvláště při využívání výhledově nabízených služeb (ISDN, inteligentní sítě - IN, přenositelnost čísla a pod.) je používání celého národního čísla nezbytné k jednoznačné identifikaci volaného i volajícího účastníka. Odpadá dilema, v jakém tvaru zobrazovat u ISDN číslo volajícího. Pokud je telefon vybaven pamětí čísel přijatých hovorů, lze tyto bez problémů využívat pro uložení do paměti v použitelném tvaru pro opětné volání. Pokud toto číslo nevolí účastník při každém volání, musí být spojovacími systémy doplňováno na základě příslušné analýzy volání, která může být v některých případech komplikovaná.

Výhody volby celého národního čísla

Nevýhodou volby celého národního čísla je hlavně prodloužení účastnického čísla zvláště v oblastech s třímístným národním směrovým číslem a při poměrně častém používání kotoučové číselnice. Předpokládá se, že v době spuštění bude již výrazná převaha telefonních přístrojů s tlačítkovou tónovou volbou.

Článek ze dne 4. dubna 2002 - čtvrtek