logo itpoint.cz

Petice odborné školské veřejnosti vyzývá vládu ČR k opatřením proti monopolizaci informačního prostředí ve školství a možnému komerčnímu zneužití škol

Organizátoři petice se rozhodli využít práva petičního jako poslední možnosti v situaci, kdy na žádné předchozí výzvy a kritiku zřizovatelů škol a jejich ředitelů, učitelů, profesních asociací a iniciativ, ani Poslanecké sněmovny a "školského" výboru Parlamentu ČR, upozorňující na nevhodnost zvolené metody realizace programu SIPVZ, nebylo účinně reagováno.

Odborná školská veřejnost zahájila petiční akci s cílem vyzvat Vládu České republiky, aby zabránila monopolizaci informačního prostředí ve školství a možnému komerčnímu zneužití škol, učitelů a žáků prostřednictvím informačních technologií.

"Považujeme za nutné veřejně upozornit na vážná rizika zneužití vládního programu podpory informatiky ve veřejném školství ve prospěch komerčních zájmů úzké skupiny osob a firem," řekl o záměru organizátorů petice mluvčí petičního výboru Mgr. Daniel Janata.

Poslední kroky ministerstva, a zejména jeho záměr založit tak zvanou obecně prospěšnou společnost pro další řízení a financování projektu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ), jsou varující. Odpovědnost za státem investované miliardy by tak přešla z ústředního orgánu státní správy na privátní subjekt s komerčními zájmy bez jakékoliv možnosti veřejné kontroly.

"Dosud učiněné kroky v důsledku podporují monopolizaci rozvoje informačních technologií ve školství, a to na základě smluv, jejichž text nebyl nikdy zveřejněn. Neprůhlednost financování celého projektu, a zejména riziko zneužití uzavřené školské sítě k prosazování soukromých komerčních zájmů, nás nutí vyzvat Vládu ČR, aby nevydávala souhlas se zřízením "obecně prospěšné společnosti" a zahájila kroky, které odstraní i další rizika a problémy projektu SIPVZ, popsané v textu naší petice," řekl dále mluvčí petičního výboru.

Organizátoři petice se rozhodli využít práva petičního jako poslední možnosti v situaci, kdy na žádné předchozí výzvy a kritiku zřizovatelů škol a jejich ředitelů, učitelů, profesních asociací a iniciativ, ani Poslanecké sněmovny a "školského" výboru Parlamentu ČR, upozorňující na nevhodnost zvolené metody realizace programu SIPVZ, nebylo účinně reagováno. "Není nám lhostejné, k jakému účelu, jak a v čí prospěch jsou investovány nemalé prostředky státního rozpočtu."

Celá školská veřejnost přivítala před dvěma lety záměr Vlády ČR podpořit rozvoj IT v českém školství. Po dvou letech nesplněných slibů, diskutabilně investovaných prostředků a bagatelizace kritických připomínek pronesl ministr školství Eduard Zeman při otevírání IT učebny v ZŠ Lišově na adresu kritiků projektu : "Bořit je vždy lehčí než stavět …"

Organizátoři petice k tomu dodávají : "Bořit berlínskou zeď monopolu, komercionalizace a cenzury školského informačního prostředí, kterou se pokouší vystavět ministerstvo školství, považujeme za povinnost každého slušného člověka."

Poznámka : V textu naší tiskové zprávy se důsledně vyhýbáme všeobecně používanému názvu projektu SIPVZ "Internet do škol" nebo "INDOŠ" z toho důvodu, že se jedná o zaregistrované obchodní známky reklamních agentur.

Další informace poskytne petiční výbor na této adrese :

Mgr. Daniel Janata
Na Záhonech 38, 141 00 Praha 4
telefon: 02 – 61225848
e-mail : petice@gfxs.cz
URL : http://petice.gfxs.cz

Petice týkající se realizace Státní informační politiky ve vzdělávání

PEAMBULE

 • V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, my níže podepsaní, vyjadřujeme nesouhlas s postupem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT) při realizaci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ).
 • Považujeme za nutné upozornit na nezanedbatelné riziko využít veřejnou oblast školství k soukromým komerčním zájmům, a to s využitím politické i exekutivní moci, vlivu ústředních orgánů státní správy a finančních prostředků státního rozpočtu, kterými tyto orgány disponují.
 • Petici adresujeme vládě České republiky a na vědomí předsedům obou komor Parlamentu České republiky a žádáme je, aby zabránili monopolizaci informačního prostředí ve školství a případnému komerčnímu zneužití škol, učitelů i žáků prostřednictvím informačních technologií.

Petiční výbor ve složení :

 • Lenka Suchánková, Moskevská 1464/61, 101 00 Praha 10
 • Radomír Švejcar, U Kojeneckého ústavu 1, 568 02 Svitavy
 • Pavel Knobloch, M. Horákové 417/16, 460 01 Liberec 4
 • Jiří Sumbal, Sadová 882, 742 21 Kopřivnice
 • Jiří Vihan, Šumberova 32, 160 00 Praha 6

Petiční výbor pověřil zastupováním petičního výboru ve styku s adresáty petice a ve styku se státními orgány pana Daniela Janatu, Na Záhonech 38, 141 00 Praha 4.


T E X T   P E T I C E

Žádáme ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby nečinil další nevratné kroky vedoucí k monopolizaci školského prostředí v souvislosti s vybavováním škol informačními technologiemi, pořizovanými za prostředky státního rozpočtu v rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ).

V zájmu demonopolizace vlivu na školství a vzdělávání jej žádáme, aby :

 • nebyl vydán souhlas vlády s navrhovaným založením obecně prospěšné společnosti, která by v důsledku namísto MŠMT, mimo vliv orgánů státní správy a samosprávy ve školství i mimo vliv zřizovatelů škol (zejména krajů a obcí), ovlivňovala nejen realizaci státní informační politiky
 • podpora rozvoje informačních technologií a jejich využívání ve školství nebyla, nad rámec již podepsaných smluv, realizována výlučně prostřednictvím tzv. generálního dodavatele
 • podpora připojení škol do Internetu nebyla výlučně vázána na připojení prostřednictvím privátní sítě, tzv. školského intranetu, vlastněného jakýmkoliv jediným komerčním subjektem
 • při realizaci projektu SIPVZ byl důsledně dodržován zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • vzdělávací SW, informace a příležitosti k získání informací sloužících školám, učitelům a žákům, ale i zřizovatelům škol a orgánům státní správy a samosprávy ve školství, případně i další služby hrazené zcela nebo z části z prostředků státního rozpočtu, byly v budoucnu poskytovány způsobem, který k nim umožní svobodný přístup všech zájemců, a to i mimo tzv. školský intranet
 • byly přešetřeny okolnosti a vážná ekonomická rizika spojená s oficiálním užíváním loga a názvu (INDOŠ a INTERNET DO ŠKOL) či domény indos.cz

Současně žádáme, aby v souladu s usnesením 37. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ze dne 3.7.2001, byly připraveny a realizovány takové programy podpory rozvoje informačních technologií ve školství a rozvoje informační gramotnosti, které :

 • nebudou diskriminující vůči těm školám a jejich zřizovatelům, kteří do vybavení škol informačními technologiemi, do poplatků za kvalitní připojení na Internet nebo do vzdělávání učitelů investovali v minulosti nemalé částky, a to mnohdy na úkor jiných investic
 • budou motivovat školy i jejich zřizovatele k vstřícnému financování a vlastní aktivitě
 • umožní čerpání podpory splněním centrálně stanovených technických, organizačních a ekonomických podmínek, nikoliv vázáním na odběr produktu centrálně vybrané firmy
 • budou realizovány v účinné součinnosti s profesními asociacemi škol, krajů a obcí
 • využijí zkušenosti základních a středních škol se zaváděním informačních technologií ve vzdělávání
 • vyřeší postavení ICT koordinátora a to především s ohledem na jeho pracovní náplň a pracovně-právní vztah

V neposlední řadě žádáme, aby byla neprodleně přijata i další účinná opatření s cílem :

 • zprůhlednit, zefektivnit a kontrolovat vydávané prostředky státního rozpočtu v rámci SIPVZ
 • umožnit využití lokálních a individuálních aktivit využívajících místních podmínek, očekávání a potřeb
 • zabránit možnostem zneužití školského intranetu, zejména v dohledu nad individuální činností uživatelů, která bezprostředně nesouvisí s poskytovanými službami
 • zabránit zneužití z centra vynuceného řešení k takzvané řízené komercionalizaci a v důsledku ke zneužití monopolního postavení provozovatele školského intranetu pro vlastní komerční činnost
 • maximálně využít lidských zdrojů z řad pedagogických pracovníků a odborníků vysokých škol
 • otevřeně a transparentně komunikovat s veřejností

Ke stažení text petice včetně podpisového archu :

stáhnout soubor Petice_o_SIPVZ.rtf (92 kB)
stáhnout soubor Petice_o_SIPVZ.pdf (252 kB)

Podpisové archy zasílejte na adresu :

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4

Další info naleznete na adrese : http://petice.gfxs.cz/informace.htm

Článek ze dne 9. května 2002 - čtvrtek