logo itpoint.cz

Přenositelnost čísla a předvolba operátora jsou blízko

Jak asi tušíte, u přenositelnosti čísla jde o možnost zachovat si své telefonní číslo při změně své adresy nebo změně provozovatele telefonních služeb. Tuto službu by nebylo možné nabízet, pokud by nebyla současně zmodernizovaná telefonní síť, tak aby poskytovala služby inteligentních sítí. Podle telekomunikačního zákona musí být schopni tuto službu nabízet všichni operátoři, což je nakonec docela logické. Podle Českého Telecomu zatím o ni dosud projevil zájem jediný alternativní operátor ...

Český Telecom informoval o své připravenosti spustit v zákonném termínu tyto služby, tak důležité pro pokračující liberalizaci telekomunikací. Tedy ihned od začátku roku 2003. Současně jsme pro vás získali další podrobnosti o konkrétní podobě těchto služeb.

Pro zákazníky bude asi populárnější Přenositelnost čísla ( Number Portability - NP). Jak asi tušíte, jde o možnost zachovat si své telefonní číslo při změně své adresy nebo změně provozovatele telefonních služeb. Tuto službu by nebylo možné nabízet, pokud by nebyla současně zmodernizovaná telefonní síť, tak aby poskytovala služby inteligentních sítí. Podle telekomunikačního zákona musí být schopni tuto službu nabízet všichni operátoři, což je nakonec docela logické. Podle ČTc zatím o NP projevil zájem jediný alternativní operátor.

Technicky nemá jít o problém, ČTc má již například úspěšně odzkoušené propojení objednávkových systémů s ostatními operátory. Předpokládá lhůtu 15 pracovních dnů pro aktivaci této služby ve své síti, tedy tři týdny, od doručení požadavku alternativním operátorem.

Otázkou jsou zatím ceny, které si budou operátoři účtovat za tuto službu navzájem. Výhoda pro zákazníka je zjevná - při využití služeb přímého připojení na jiného operátora nemusí měnit své telefonní číslo. Technicky vše vypadá zhruba tak, že ihned u volajícího jeho ústředna vyhodnotí podle databáze přenesených čísel, u kterého operátora je volaný a celý hovor je směrován do propojovacího bodu k příslušnému operátorovi.

Existují zde určitá omezení, daná zejména cenovými záležitostmi. Využít NP lze jen v sítích pevných linek, nikoliv mobilních telefonů. Dalším omezením přenositelnosti čísla je možnost využít ji pouze v rámci nejmenší tarifní oblasti definované provozovatelem pověřeným univerzální službou (tedy ČTc), což dnes znamená území jednoho kraje. Je tak vyřešen problém,který se vznášel nad širší možností přenést číslo za hranici kraje.

Tedy pokud bych například volal pražské telefonní číslo, přenesené do Brna, nemůže nikdo chtít, abych za něj platil meziměstskou cenu. A volaný většinou také nestojí o doplácení rozdílu. Situace by se samozřejmě změnila, pokud by snad došlo v budoucnu ke sloučení ceny za místní a dálkové hovory. Zajímavé je, že pokud se svým číslem od ČTc emigrujete k jinému operátorovi, budou volajícím ze sítě ČTc na vaše číslo stále účtovány stejné ceny. Tedy za volání do sítě ČTc.

Ke stejnému datu, tedy počátku roku 2003 bude spuštěna služba Předvolba Operátora ( Carrier Preselection - CPS). Jde vlastně jiný druh již fungující služby volby operátora pomocí předčíslí, která startovala od 1.7. 2002.

Hlavní rozdíl je zvolení operátora pro příslušný druh volání již dopředu, bez nutnosti vytáčet čtyřmístnou nebo pětimístnou předvolbu. Z hlediska cen mezi operátory se zde nic nemění, jen dosud není stanovena částka, kterou bude požadovat ČTc od jiného operátora za aktivaci přesměrování ve své síti. Nelze vyloučit, že právě tato položka se může ještě stát předmětem sporů, které bude muset řešit ČTÚ, jako již tolikrát dříve.

Pokud budete mít například zájem pro své hovory používat Aliatel, ale přitom budete mít stále linku od ČTc, dohodnete se s Aliatelem, aby vaše hovory šly přes něj. Aliatel pak vyzve ČTc, aby na vaší linku nastavil službu CPS do jeho sítě. ČTc slibuje provézt toto nastavení ve své síti do 7 pracovních dnů. Co to pro Vás bude znamenat ?

Budete stále platit měsíční paušál ČTc za využívání jeho linky, ovšem pokud neučiníte následující krok, přijdete o kredit, který ČTc počátkem tohoto roku zahrnul do tohoto měsíčního poplatku. U části hovorů, u kterých musíte odhadnout jejich cenu ve výši tohoto paušálu se prostě předvolbou 1022 vrátíte k ČTc. Nyní je zcela jasné, jak celá struktura tarifů ČTc, zahrnující povinný kredit, ztěžuje pozici konkurence, díky tomu, že znevýhodňuje využití jejich služeb.

Také je teď v jasnějším světle vidět důvod neumožnit volbu operátora pro nejnižší tarif Home Mini. Nazývat ho sociálním tarifem je zavádějící. K tomu slouží tarif Home Special, jehož poskytnutí ČTc skutečně váže pro sociálně potřebné, tělesně postižené a účastníky odboje. Ovšem ani ti nemají možnost využít volbu operátora. Existuje sice tarif bez povinného kreditu Home Zero, ten ale není považován za příliš výhodný. Jeho vznik podnítily právě protesty konkurenčních operátorů proti uvázání zákazníků "povinnou konzumací" služeb dominantního operátora.

O službu CPS projevili u ČTc zájem zatím čtyři operátoři. Povinnost zavést CPS má na rozdíl od přenositelnosti čísla pouze operátor s výrazným podílem na trhu, tedy ČTc.

Alternativním operátorům může CPS jak pomoci, tak zkomplikovat život. Hlavním a jasným přínosem je možnost ušetřit u zákazníka za router, tedy zařízení, které zabudované mezi telefon či ústřednu zákazníka automaticky provádělo volbu předčíslí tohoto operátora. Tou komplikací je fakt, že z hlediska nastavení předvolby operátora pro jednotlivé druhy hovorů existuje jediné, dosti hrubé rozdělení na hovory mezinárodní a vnitrostátní. Jinak řečeno, můžete si nechat nastavit CPS jen pro mezinárodní hovory, nebo jen pro vnitrostátní hovory, nebo pro všechny hovory s vyjímkou barevných linek. Ty do tohoto dělení nespadají.

Pokud si vyberete CPS pro všechny hovory, ještě můžete využívat dva různé alternativní operátory, každého pro jednu ze zmíněných kategorií hovorů. To ještě takový problém není. Alternativní operátor tak ale najednou musí ošetřit případ, pokud budete volat do nějaké "vzácnější" země, kam třeba nemá zajištěné spojení. Kategorie mezinárodních hovorů prostě skutečně zahrnuje všechny země světa. Je tedy na něm, aby buď spojení provedl pomocí nějakého svého konkurenta za méně výhodných podmínek, nebo vhodně svého zákazníka informoval o nutnosti vrátit se volbou 1022 zpět k ČTc, a volat znova.

Podobně u kategorie vnitrostátních hovorů jsou zahrnuty jak hovory dálkové a do mobilních sítí, tak také hovory místní a trochu překvapivě i internetová spojení.

Z významnějších alternativních operátorů zatím totiž poslední dva zmíněné druhy spojení všichni nenabízejí. Trochu zadními vrátky se tak vrátila možnost využívat pro připojení na internet alternativního operátora. Vzhledem k obrovskému objemu internetového provozu, který prakticky nyní představuje polovinu všech minut provolaných v síti ČTc, může podle jeho představitelů docházet snadno k plnému využití kapacity propojovacích bodů s ostatními operátory a tedy k nemožnosti propojit další hovory. Všichni operátoři by tak budou muset výrazně posílit své propojovací kapacity, což pochopitelně vyvolá dodatečné náklady. Tísňových volání se služba CPS, a tedy případné komplikace s přetížením bodů propojení, nijak netýká.

Pokud časem rezignujete na služby alternativního operátora, požadavek na změnu nastavení CPS, tedy v tomto případě na zrušení služby, uplatníte již přímo u ČTc.

Článek ze dne 19. listopadu 2002 - úterý