logo itpoint.cz

Prohlášení Českého fóra pro informační společnost

ČFIS vyjadřuje touto cestou své znepokojení nad stále rostoucí disproporcí mezi závazky ČR v oblasti podpory Internetu a reálnou situací, a následným zaostáváním ČR v rozvoji Internetu i jeho využití.

České fórum pro informační společnost, jako orgán Rady vlády pro státní informační politiku sdružující zástupce nejširší veřejnosti, vyjadřuje touto cestou své znepokojení nad stále rostoucí disproporcí mezi závazky ČR v oblasti podpory Internetu a reálnou situací, a následným zaostáváním ČR v rozvoji Internetu i jeho využití.

Česká republika se přistoupením k iniciativě kandidátských zemí eEurope+ mj. zavázala :

… dosáhnout podstatného snížení cen za přístup na internet posílením konkurence anebo regulací cen a srovnáváním na evropské a národní úrovni ….

s termínem do konce roku 2002. Kritický je zejména přístup nejširších vrstev obyvatelstva k Internetu a skrze něj k celému spektru dalších služeb a možností, od služeb e-governmentu až po uplatnění na trhu práce. Evropská unie považuje cenově dostupný přístup k Internetu již za právo občanů a jeho zajištění proto požaduje jak po členských zemích, tak i po kandidátech na vstup do EU. Právě z tohoto důvodu je požadavek na podstatné snížení cen za přístup k Internetu zařazen i do iniciativy eEurope+ jako jeden z jejích stěžejních cílů.

Česká republika přistoupením k iniciativě eEurope+ požadavek na snížení cen přijala a zakomponovala jej do svého Národního akčního plánu eEurope+. Podle názoru ČFIS však tento požadavek nenaplňuje a v zadaném termínu nenaplní. Ceny Českého Telecomu za komutovaný (dial-up) přístup k Internetu pro rok 2002 neklesly, ale naopak se ještě dále zvýšily - jestliže v roce 2001 stála 1 hodina připojení v době mimo špičku 15,60 Kč, nyní stojí 18,- Kč (v nejpoužívanějším tarifu HOME STANDARD) či 17,- Kč (ve speciálním cenovém programu HOME INTERNET). Přitom nejširší veřejnost je pro potřeby komutovaného připojování k Internetu zcela odkázána na služby Českého Telecomu a ani druhý rok po deklarované liberalizaci českého telekomunikačního trhu nemá možnost volby. Zákazníci Českého Telecomu navíc nemohou odebírat právě pouze takové objemy jeho služeb, jaké skutečně potřebují - formou zvýšeného měsíčního paušálu, zahrnující volný kredit, jsou nuceni dopředu zaplatit za určitý minimální objem služeb, bez ohledu na to zda je skutečně využijí či nikoli.

Rozhodně tedy nelze mluvit o "podstatném snížení cen za přístup na Internet". Tuto skutečnost považuje České fórum pro informační společnost za alarmující a považuje za nutné upozornit na její důsledky.

Kromě neplnění přijatých závazků ve vztahu k EU jde zejména o to, že to může být příčinou zpomalení rozvoje informační společnosti obecně. Jak dokládají statistiky OECD (viz příloha), ceny za telekomunikační služby a za přístup k Internetu jsou v ČR trvale jedny z nejdražších v Evropě, posuzováno podle reálné koupěschopnosti obyvatelstva. To má přímou souvislosti s nízkou mírou využívání Internetu a zcela podkopává snahy zvýšit informační gramotnost občanů či zavést v ČR elektronický obchod B2C (Business to Consumer) - dokud nebude mít cenově dostupný přístup k Internetu dostatečně vysoké procento obyvatel, nebude jak vzdělávat v oblasti informační gramotnosti či komu prodávat. Stejně tak nebudou nové pracovní příležitosti, nové možnosti podnikání, nebude dostatečná konkurenceschopnost našich firem, nebude komu nabízet služby e-governmentu, zdravotnictví on-line atd.

Příčiny této situace spatřuje ČFIS zejména v chybně aplikované strategii rozvoje telekomunikačního trhu. Místo toho, aby vedení státu posilovalo reálnou konkurenci na telekomunikačním trhu, soustřeďuje se na zvyšování hodnoty svého podílu v Českém Telecomu před jeho privatizací. Konkrétní způsob, jakým tak činí, ještě dále zvyšuje nerovné podmínky na telekomunikačním trhu - ještě více posiluje pozici dominantního operátora a ještě více komplikuje vstup a působení nových alternativních operátorů. To je přesný opak toho, co se náš stát zavázal dělat v rámci svých závazků vůči Evropské unii.

za výkonný výbor ČFIS
Jiří Benedikt
předseda ČFIS

www.brezen.cz

Článek ze dne 19. února 2002 - úterý